โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมกาสถานศึกษาขั้นพิื้นฐาน

  1. นายทองคำ  แสงจันทร์                    ประธานกรรมการ

  2. นายสมพงษ์  อินทรา                       รองประกรรมการ

  3. พระครูวิภัชสิริคุณ                           กรรมการ

  4.นาสยสมจิตร  สิตวงษ์                     กรรมการ

  5. นายสังวาลย์  เอี่ยมนาม                  กรรมการ

  6.นางโฉมยง   เอี่ยมซิ้ว                     กรรมการ

  7. นายมาโนช  แสงประทุม                กรรมการ

  8. นายบุญล่ำ  มีมงคล                        กรรมการ

  9. นายภาณุวัฒน์  ยุทธนาวีระศักดิ์      กรรมการ

  10. นางทัศนีย์  พรมสวาท                  กรรมการ

  11. นางนพวรรณ  เสือส่าน                 กรรมการ

  12. นางอัจฉรา  อินทร์น้อย                 กรรมการ

  13. นายศุภลักษณ์  ด้วงทอง              กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-633082 อีเมล์: bumrangrat02@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมพงษ์ พันวัง โทรศัพท์: 0803456255 อีเมล์: sompong146@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]