โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  ( MISSION )

      1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามครรลองของพระพุทธศาสนา และดำรงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
      2. ส่งเสริมการการเรียนการสอนที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้นำไปสู่การอ่านดี เขียนดีมีทักษะ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้นักเรียนได้เรียนและฝึก   ปฏิบัติกับครูต่างประเทศ
      3. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐาน และเป็นครูมืออาชีพ จัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน  เน้นเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และ พัฒนาเต็มศักยภาพทั้งนักเรียนระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา
      4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ให้สวยงามให้เกิดสุนทรียภาพในการจัดการศึกษา
      5. ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความสำนึกในคุณค่าและอนุรักษ์ความเป็นไทย และเข้าใจวัฒนธรรมสากล
      6. ส่งเสริมความสัมพันธ์ในชุมชน และท้องถิ่นในการร่วมมือกันในการพัฒนาการศึกษา

  เป้าประสงค์  ( GOAL ) / จุดเน้นของโรงเรียน

      ๑. นักเรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
      ๒. นักเรียนได้รับโอกาส และประสบการณ์การเรียนรู้จากบริการทางการศึกษาของโรงเรียน               
      ๓. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น เกิดการเรียนรู้  เกิดการพัฒนาตามศักยภาพ เรียนรู้โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
      ๔. นักเรียนมีพัฒนาการที่สมบรูณ์ทั้งทางร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ สังคม และจิตใจที่ดี
      ๕. มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
      6. ครูและบุคลากรมีความพัฒนาเอง มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      7. ชุมชนองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง   

      8. นักเรียนมีสุนทรียภาพที่ดีจากการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ร่มรื่น และสวยงาม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบำรุงราษฎร์วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-633082 อีเมล์: bumrangrat02@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอนัญญา ยอดเพ็ชร โทรศัพท์: 0828842344 อีเมล์: tin_yotphet@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]