โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
  1 นายบุญชัย   สมบูรณ์สงค์ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  2 นางรัตนพิมพ์  พรมสวัสดิ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  3 นายศรัล  เรืองจิตต์ชัชวาล กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  4 นางสาวสมจิตต์  ทรงรุ่งเรือง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  5 นางวรรยา  หล่ำนุ้ย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  6 นางจิตลดา  ยศมา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  7 นางสาวอรทัย  พานทอง กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
  8 นางสมศรี  อินแตง กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
  9 นางกัลยารัตน์  เพชรสิงห์โต กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง
  10 นายสมประสงค์  ศิริมณฑลรัตน์ กรรมการ องค์กรส่วนท้องถิ่น
  11 นายเฉลิม  พรเจริญฤทธิ์ กรรมการ องค์กรศาสนา
  12 นางจิษฎาพร  เฉลิมกิจ กรรมการ องค์กรศาสนา
  13 นายยุทธนา  พฤษะริตานนท์ กรรมการ ศิษย์เก่า
  14 นางสุพีย์  บุญเสริม กรรมการ ตัวแทนครู
  15 นางมณลักษณ์  ภักดีชน กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-631215 อีเมล์: rajutisschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัตนา คุ้มทอง โทรศัพท์: 0867351337 อีเมล์: aunok2553@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]