โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Missions)

  1.  พัฒนาหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานสากล

  2.  พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการ การสอนให้ผู้เรียนปฏิบัติจริง(Active learning)การจัดการเรียนรู้ตามแนว  สะเต็มศึกษา(STEM Education) และทักษะอาชีพ

  3.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงรูปธรรม 3 ระดับ(level)

  4.  ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

  5.  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  6.  ส่งเสริมและปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ 

  คิดอย่างมีวิจารณญาณและกล้าแสดงออก

  7.  ส่งเสริมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของบุคลากร


   

  เป้าประสงค์ (Goals)

  1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

  2.  ผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

  3.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม กล้าแสดงออก พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4.  ผู้เรียนมีนิสัย ใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารญาณและกล้าแสดงออก

  5.  บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

  6.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล

  7.  ครูมีคุณภาพและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ

  8.  สถานศึกษาเป็นโรงเรียนคุณภาพ SMT


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-631215 อีเมล์: rajutisschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัตนา คุ้มทอง โทรศัพท์: 0867351337 อีเมล์: aunok2553@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]