โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลห้วยเขน  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  เป็นส่วนราชการที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  พิจิตร  ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช  2457  โดยประชุมราษฎรในตำบลห้วยเขนพร้อมกันยินดีออกเงินค่าเล่าเรียนในปีหนึ่งหลังคาเรือนละ 2 บาท  นายย้อยเป็นครูใหญ่มีนักเรียนประมาณ  50  คน  ต่อมา  พ.ศ. 2458  ราษฎรหาเลี้ยงชีพขัดสน  เจ้าหน้าที่เก็บเงินได้บ้างไม่ได้บ้าง  ครูมีมรรคผลไม่พอเลี้ยงชีพจึงลาออก  โรงเรียนจึงล้มไปประมาณ  4-5  เดือน  ต่อมาพระปลัดล้อมซึ่งเป็นเจ้าคณะหมวดวัดห้วยเขน  เป็นผู้ทำนุบำรุงขึ้นใหม่อีก  ให้พระโปร่งเป็นครูสอนต่อไป  พระโปร่งสอนได้สักระยะหนึ่งจึงลาออก  ต่อมาพระปลัดล้อมได้จัดให้พระสำรวยเป็นครูสอน  เมื่อพระสำรวยได้ย้ายไปเป็นครูวัดหนองเต่า  นายหรุ่นได้ทำการสอนแทนใน พ.ศ. 2459  และพระปลัดล้อมได้จัดให้พระสังวาลย์เป็นครูสอนเพิ่มอีกคนหนึ่ง  ต่อมานายหรุ่นลาออกจึงเหลือแต่นายสังวาลย์ผู้เดียว

                  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2464  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการดำรัสโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาขึ้น  เมื่อวันที่  1  มกราคม  พ.ศ. 2464  เจ้าหน้าที่ทางศึกษาธิการยังจัดการไม่ทัน  ต่อมาวันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2465  รองอำมาตย์เอกหลวงโยธีบริรักษ์  นายอำเภอบางมูลนาก  ได้จัดการตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  ใช้สถานที่ศาลาวัดห้วยเขนเป็นโรงเรียนต่อไป  มีนายหลี  บัวมั่น  ได้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดห้วยเขน  จนถึง พ.ศ. 2479  ทางราชการได้สั่งย้ายนายหลี  บัวมั่น  และให้นายสำราญ  จันทร์ขำ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  วันที่  20  เมษายน  พ.ศ. 2481  ทางราชการได้บรรจุนายปลั่ง  ศิลาพันธ์  เป็นครูโรงเรียนวัดห้วยเขน

                  วันที่  6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2481  ทางราชการได้สั่งย้ายนายสำราญ  จันทร์ขำ  ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนห้วยร่วม  และแต่งตั้งให้นายหลี  บัวมั่น  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

                  วันที่  3  สิงหาคม  พ.ศ. 2484  ทางราชการได้สั่งย้ายให้นายสำราญ  จันทร์ขำ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดห้วยเขน  จนถึง  พ.ศ.  2500  ได้ริเริ่มก่อสร้างโรงเรียนวัดห้วยเขน  โดยขอแรงราษฎรลากไม้ขอนมาไว้พอสมควร  และเรี่ยไรข้าวเปลือกจากราษฎรได้ประมาณ  30  เกวียนเศษ  แล้วเรื่อยแปรรูปไม้ขอนที่ได้จากราษฎรไว้เป็นที่เรียบร้อย  ต่อมา พ.ศ. 2501  ได้งบประมาณจากรัฐบาลเป็นจำนวน  85,000  บาท  มาสมทบก่อสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศ  การก่อสร้างสำเร็จเพียงมุงหลังคาและปูพื้น  และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารหลังใหม่  เมื่อวันที่  22  มกราคม พ.ศ.2502 มีครูทั้งหมด 9 คน

                  พ.ศ. 2503  นายสำราญ  จันทร์ขำ  ไดลาออกจากราชการ นายนิเวศน์  สินสวาท  มาดำรงตำแหน่งเป็นครูใหญ่แทน  ในระยะนี้มีผู้บริจาคเงินสร้างโรงเรียนเพิ่มเติมรายใหญ่ๆคือ  นายสำราญ  นางลำดวน  จันทร์ขำ  บริจาคเงิน 2,000  บาท  ตีฝากั้นห้องติดประตูหน้าต่างเสร็จ 1 ห้อง  และนายวิศิษฐ์  นางประจบ  ยอดยิ่ง  บริจาคเงิน 2,000  บาท  ตีฝากั้นห้องติดประตูหน้าต่างเสร็จ 1 ห้อง

                  วันที่  16  เมษายน  พ.ศ. 2508  ได้งบประมาณจากทางราชการ  50,000  บาท  ตีฝากั้นห้องติดประตูหน้าต่างเสร็จ  4  ห้อง

                  วันที่  16  กันยายน  พ.ศ.  2509  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายนิเวศน์  สินสวาท  ไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์จังหวัดพิจิตร  และให้นางสมศรี  ศรีหิรัญ  มารักษาการแทนตำแหน่งครูใหญ่

                  วันที่  16  มกราคม  พ.ศ. 2510  ทางราชการได้สั่งแต่งตั้งให้นายวิศิษฐ์  ยอดยิ่ง  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดห้วยเขน  นายวิศิษฐ์  ยอดยิ่ง พร้อมด้วยคณะครูได้ริเริ่มสร้างห้องประชุมเพิ่มเติมได้รับความร่วมมือจากประชาชนบริจาคไม้ขอน 40 ขอน ทางวัดห้วยเขนให้เงินสมทบ  8,400  บาท  ประชาชนบริจาคสมทบ  2,000  บาท  จึงก่อสร้างปูพื้น ตีฝา ติดประตูหน้าต่างเสร็จ

                  พ.ศ.  2519  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป1ฉ  จำนวน  3  ห้อง  สิ้นเงิน  160,500  บาท  และต่อเติมด้วยเงิน พปชต. จำนวน 1 ห้อง  สิ้นเงิน  71,832  บาท  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ 1  เป็นเงิน  31,500  บาท

                  พ.ศ.  2522  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่   2    เป็นเงิน  60,000  บาท          

  พ.ศ. 2514  ได้ทำการก่อสร้างรั้วโรงเรียน  1  ด้าน  จากเงินบริจาค  เป็นเงิน  60,000  บาท

                  วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2527  นายแสวง  นิ่มทอง  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดเกาะแก้ว  นายมนต์ไชย  อินทรา  มาดำรงตำแหน่งแทน และทางราชการได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 

                  พ.ศ. 2527  สภาตำบลห้วยเขนสร้างประปา  ขนาด  10 ลบเมตร  ให้โรงเรียนคิดเป็นเงิน  165,000  บาท  และสร้างเสาธงใหม่ด้วยเงินบริจาค

                  พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณปี  2530  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช 105/29  สร้างเป็นตึก 2 ชั้น  ชั้นล่าง 3 ห้องเรียน ชั้นบน 3 ห้องเรียน  จำนวน  6  ห้องเรียน  หลังคามุงกระเบื้องลูกฟูก  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  720,000  บาท  และสร้างส้วมแบบ 601/26  จำนวน  1  หลัง   2  ที่นั่ง

                  พ.ศ. 2532  สร้างสนามวอลเล่ย์บอล  กว้าง  12 เมตร ยาว  24 เมตร  พื้นเทด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีเสาสำหรับขึงตาข่ายเป็นเสาชุบด้วยสังกะสี  2  เสา  จำนวน 1 สนาม เป็นเงิน 64,750 บาท

                  พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณปี 2533 สร้างถังน้ำซีเมนต์ แบบ ฝ.33  เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร สูง 3.5 เมตร จำนวน 1 ถัง

                  พ.ศ.  2539  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29  สร้างเป็นตึก  2  ชั้น  จำนวน  5  ห้องเรียน  แบ่งเป็นชั้นล่าง  1  ห้องเรียน  ชั้นบน  4  ห้องเรียน  หลังคามุงกระเบื้องลูกฟูก  จำนวน  1  หลัง

                  พ.ศ.  2540  นายจรัญ  จิอู๋  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดห้วยเขน  คณะครูและคณะกรรมการโรงเรียนได้ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ได้รับเงินบริจาค  1,811,712.75  บาท  และได้นำเงินส่วนหนึ่งมาต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องประชุม  และห้องคอมพิวเตอร์

                  วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ.2545  โรงเรียนเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดห้วยเขน เป็น โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)    ตามประกาศ กปจ.พิจิตร วันที่ 12  มีนาคม 2545

                  วันที่  23 กันยายน  พ.ศ. 2558  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช  105 /29  แบบปรับปรุง  2  ชั้น  4  ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  บันไดขึ้น  2  ข้าง  กว้าง  9  เมตร ยาว  36  เมตร  งบประมาณ  3,482,600  บาท

                  วันที่  15  มกราคม พ.ศ. 2560  ได้รับงบประมาณสร้างสนามบาสเกตบอล  แบบ FIBA  กว้าง  15  เมตร  ยาว  31  เมตร  งบประมาณ  434,100  บาท

  วันที่  14  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียนชาย  4  ที่/49  งบประมาณ  489.900  บาท

                  วันที่  14  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมนักเรียนชาย  6  ที่/49  งบประมาณ  490.900  บาท

                  วันที่  16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารห้องสมุด  ICT  กว้าง  7.75  เมตร  ยาว  12  เมตร  งบประมาณ  945,500  บาท

                  วันที่  29  กันยายน  พ.ศ. 2560  ได้รับโรงผลิตน้ำ  กว้าง  4.2  เมตร  ยาว  9  เมตร  หอถังเหล็กเก็บน้ำ  ขนาดความจุ  12  ลบ.ม.  สูง  12.60  ม.  ถังกรองสนิมเหล็ก  มีอัตราการผลิต  7  ลบ.ม./ชั่วโมง

                  วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2560  นายจรัญ  จิอู๋   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)  เกษียณอายุราชการ

                  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.2560  นางจำเรียง    จิอู๋  รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอ

  บางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 

                  วันที่  2  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-18 11:00:01 น.

โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-693227 อีเมล์: wathouykhen@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปิยชาติ จิอู๋ โทรศัพท์: 0872096125 อีเมล์: wathouykhen@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]