โรงเรียนบ้านหนองหวาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                    พันธกิจของโรงเรียน

  จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

                   เป้าประสงค์

  -  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพได้

  มาตรฐานเป็นที่น่าพอใจ  เป็นผู้มีจริยธรรม  มีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตที่พอเพียง
           -  ด้านการเรียนการสอน  ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  และการ
  ทำงานที่มีประสิทธิภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เกิดผลต่อผู้เรียน
           -  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นำทางวิชาการ  มีการ
  บริหารที่มีประสิทธิผลและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ โดยเน้นการบริหารที่ใช้หลักธรรมาภิบาล  และระบบ
  คุณภาพ (PDCA) เป็นระบบมีขั้นตอนการปฏิบัติ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
           -  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ความร่วมมือ
  บริหารและการจัดการศึกษา  รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองหวาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0800468056 อีเมล์: bannongwai.s@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุพารัตน์ สายพัฒนะ โทรศัพท์: 0872034548 อีเมล์: yuparut_sai@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]