โรงเรียนวัดวังหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนวัดวังหว้า  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม    พ.ศ.  2476 โดยความร่วมมือของประชาชนบ้านวังหว้าที่ร่วมใจแจ้งความประสงค์ที่แผนกศึกษาธิการอำเภอบางมูลนาก คือ นายประพันธ์  ประพันธ์ศิริ    และนายอำเภอบางมูลนาก   อนุญาต   จึงได้ใช้ศาลาการเปรียญวัดวังหว้า  เป็นสถานที่เล่าเรียน   ครั้งแรกมีนักเรียน    160  คนทางราชการแต่งตั้ง    นายเนี่ยม   เกียรติยศ   เป็นครูใหญ่      ต่อมาครูใหญ่และนายเทศ นิ่มชัยศรี   ผู้แทนตำบลคลองคูณ   พร้อมประชาชน  ได้ร่วมกันสละวัสดุอุปกรณ์   สร้างอาคารแบบมุก ขนาดกว้าง  6  เมตร   ยาว  12   เมตร   สูง  6  เมตร    เป็นสถานที่เล่าเรียน     ครั้น     พ.ศ.  2485  ทาง     ราชการได้แต่งตั้ง    นายพาน      สุขอิ่ม     เป็นครูใหญ่      ดำเนินการเปิดสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4 

  ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ทางราชการได้ส่งครูมาทำการสอน  2  คน

                  ต่อมา     พ.ศ.  2513    องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร   ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง   นายเท้ง  จูมี           ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่สืบต่อมา   และ ในปี  พ.ศ. 2514  ทางราชการได้จัดสรรเงิน  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ก.  ขนาด  6  ห้องเรียน     เป็นเงินงบประมาณ       250,000     บาท    ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )     พร้อมทั้งสร้างส้วม  ขนาด  1  ที่จำนวน  3  ที่นั่ง   แท้งค์เหล็ก เก็บน้ำฝน   จำนวน  2   แท้งค์   เมื่อการก่อสร้างอาคารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารแบบ ป.1 ก.

                  ในปี     พ.ศ. 2518      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร     ได้จัดสรรเงินงบประมาณจำนวน  27,900  บาท  ( สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน ) สร้างบ้านพักครู  1 หลัง  และในปีนี้  นายเท้ง  จูมี        ขอลาออกจากราชการ เพื่อประกอบอาชีพส่วนตัว

                  ครั้นในเดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2518  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  มีคำสั่งที่   472/25148            ลงวันที่    25    สิงหาคม    พ.ศ.  2518     แต่งตั้ง    นายมานิตย์      คุ้มทรัพย์   ครูตรี    โรงเรียนวัดไผ่หลวง มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนวัดวังหว้า  แทนนายเท้ง  จูมี

                  พ.ศ. 2519  ได้เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  โดยประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารกึ่งถาวรขึ้น 1 หลัง  ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  20 เมตร

                  พ.ศ. 2520  นางนกแก้ว อังศุเกษตรได้มอบที่ดิน จำนวน1 ไร่  3  งาน 89 ตารางวา  ให้โรงเรียน

  วัดวังหว้า  เพื่อเตรียมการไว้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่   และในปีนี้    ทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณ  336,000  บาท ( สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน )   สร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ข.  ใต้ถุนสูงจึงได้แบ่งนักเรียนบางส่วนมาเรียนที่อาคารหลังนี้

                  พ.ศ. 2521     คณะกรรมการศึกษา  ประชาชน     คณะครู   ได้ร่วมกันจัดงานวันประถมศึกษา ( วันศึกษาประชาบาล )  ได้เงิน  6,245  บาท  (  หกพันสองร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน )  ได้ซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียน

                  ครั้นในปี พ.ศ. 2522  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  สร้างส้วม  1  หลัง  แบบ  401  เป็นเงิน  30,000 บาท  ( สามหมื่นบาทถ้วน )   คณะครูได้รับเงินบริจาคเงินซื้อกลองพาเหรด  เป็นเงิน  3,500 บาท ( สามพันห้าร้อยบาทถ้วน )   มอบให้โรงเรียนไว้ใช้

                  ครั้นในปี พ.ศ. 2523   คณะกรรมการศึกษา  ประชาชน      ได้ร่วมใจกันจัดงานขึ้นโดยจัดงานชุมนุมลูกเสือชาวบ้าน  ซึ่งมีนายสมรวย      ธรรมวิภาค  นายอำเภอตะพานหิน  ในสมัยนั้นเป็นประธานในการจัดงานเพื่อหาเงินสร้างห้องสมุดโรงเรียน

                  พ.ศ. 2524  คณะครู   นักเรียน  และศิษย์เก่า    ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้    และ  จัดทำส่วนหย่อมสร้างซุ้มที่พักผ่อนหย่อนใจในบริเวณโรงเรียน

                  พ.ศ. 2525 ทางโรงเรียนส่งโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนประกวดระดับจังหวัด ได้ที่  2  และในปีนี้ทางโรงเรียนได้วางนโยบายให้นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น  นักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่    1    ร้อยละ    67    ของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่    6    ทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณสร้างที่เก็บน้ำฝน  ( ฝ.33 )            เป็นเงิน  30,000 บาท   ( สามหมื่นบาทถ้วน )   พร้อมถังเก็บขยะ   และเตาเผาขยะอีกหนึ่งที่

                  ต่อมาใน  พ.ศ. 2526   ทางราชการได้สร้างอาคารเอนกประสงค์  สปช. 201/2526   ปัจจุบันใช้เป็นห้องประชุม  โรงอาหาร  ห้องเก็บอุปกรณ์กีฬา   ห้องประกอบอาหาร

                  พ.ศ. 2527     โรงเรียนชนะเลิศการประกวดโรงเรียนดีเด่น     โครงการห้องสมุดระดับจังหวัด  เด็กหญิงสายรุ้ง   พุ่มพิศ   เป็นเด็กเรียนเก่งระดับอำเภอตะพานหิน

                  พ.ศ. 2528 นางมาลี   วัชรนุกูลเกียรติ มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียน 33 ทุน  ทุ่นละ 100  บาท    ( หนึ่งร้อยบาทถ้วน )    แก่นักเรียนโรงเรียนวัดวังหว้า     เป็นเงิน  3,300  บาท    ( สามพันสามร้อยบาทถ้วน )   นางทองใบ  เทียมอุดมฤกษ์  มอบทุนการศึกษาอีก  600 บาท   ( หกร้อยบาทถ้วน ) ทางโรงเรียนจัดแข่งขันกีฬาในวันสงกรานต์วัดวังหว้า  เพื่อส่งเสริมประเพณีไทย

                  พ.ศ. 2529  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  30,000 บาท  ( สามหมื่นบาทถ้วน )   สร้างเรือนเพาะชำ  แบบ พ.2 ขนาด  กว้าง  6 เมตร  ยาว  8 เมตร

                  พ.ศ. 2530  คณะครูบริจาคเงินซื้อปั้มสูบน้ำ  สายยาง  เจาะบ่อบาดาล   เป็นเงิน  8,100  บาท( แปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน  )   และสร้างถนนหน้าโรงเรียนจากเงินขายหนังสื่อ

                  พ.ศ.  2531   ได้งบประมาณจาก    สปช.   สร้างสนามวอลเลย์บอล    ขนาดกว้าง  11    เมตร   ยาว  22 เมตร  เป็นเงิน  65,000  บาท  (  หกหมื่นห้าพันบาท )

  • จัดหาเครื่องครัวได้เงิน  6,400  บาท ( หกพันสี่ร้อยบาทถ้วน )
  • ในปีนี้   โรงเรียนวัดวังหว้าได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งสำนักงานกลุ่มโรงเรียนบ้านวังหว้า      มีครู  ประจำสำนักงานกลุ่ม  2  คน

                 พ.ศ. 2532   ในเดือน  ตุลาคม  นายมานิตย์  ศรีวรกุล   พร้อมคณะมอบเงิน  10,010  บาท           

    ( หนึ่งหมื่นสิบบาท )  เพื่อใช้ในกิจการอาหารเสริม

                 พ.ศ. 2533  คณะครูได้สละเงินเดินสายไฟ และตั้งพัดลมในอาคารเรียนมีนายอนันต์  ศรีเหนี่ยงดำเนินการ

                 พ.ศ. 2535    ได้งบประมาณอาคารต่อเติมชั้นล่าง   4    ห้องเรียน  เป็นเงิน     280,000   บาท     ( สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )  และส้วมแบบ สปช. 601/26   จำนวน  1  หลัง  4  ที่

                 วันที่    15    มิถุนายน   2536   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร   ได้แต่งตั้งให้       นายสรศักดิ์  ส่งศรี  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ตามคำสั่ง  สปจ.พิจิตรที่ 182/2536

  เดือน  ธันวาคม  2540  นายพรชัย   เหลืองประเสริฐ  ประธานคณะกรรมการศึกษา  นายอนุฤทธิ์  คำแก้ว  กรรมการสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครอง   ผู้นำชุมชน  ได้ร่วมกันจัดหาที่ดินให้กับทางโรงเรียน  2  แปลง  แปลงที่  1  จำนวน  1  ไร่  3  งาน  94  ตารางวา   แปลงที่  2   จำนวน   2  งาน  90  ตารางวา    รวมเป็นที่ดินทั้งหมด  2  ไร่  2  งาน  84  ตารางวา   คิดเป็นมูลค่าประมาณ   542,000  บาท 

               วันที่  9  พฤศจิกายน   2541   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร ได้มีคำสั่งให้  นายบุญเลื่อน  แสนใจวุฒิ   ให้มารักษาการแทนอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดวังหว้า  ตามคำสั่ง  สปจ.พิจิตร    ที่ 763/2541  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2541

  - ในปีนี้  สภาตำบลวังหว้าได้รื้อถอนอาคารเรียน   ที่สร้างเมื่อ  พ.ศ. 2519  ซึ่งกว้าง 8  เมตร          ยาว  20 เมตร  ไปต่อเติมศูนย์เด็กเล็กบ้านวังหว้า

              วันที่  24  มกราคม  2543  ทางสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร  ได้มีคำสั่ง  ที่  16/ 2543    ลงวันที่21  มกราคม 2543  ให้  นายบุญเลื่อน แสนใจวุฒิ  มาดำลงตำแหน่ง    อาจารย์ใหญ่     โรงเรียนวัดวังหว้า

              วันที่  2  มิถุนายน  2543 อาจารย์อนันต์  ศรีเหนี่ยง  ได้จัดหาเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง  ราคา  9,500  บาท ( เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 

             วันที่  10 สิงหาคม 2543     ได้รับมอบเครื่องถ่ายเอกสาร  ยี่ห้อ นอลตร้า  จากคณะกรรมการ  คณะครู  เป็นผู้จัดซื้อเป็นเงิน  63,000  บาท ( หกหมื่นสามพันบาทถ้วน )                          นำโดยคุณณัฐกิจ    วิบูลย์วรเดช

             วันที่  13  มกราคม  2544  ทางโรงเรียนได้รับมอบคอมพิวเตอร์ จากคณะผ้าป่าจากกรุงเทพฯ  จำนวน  3  เครื่อง    นำโดยนายแสงเดือน   นางเฉลียว   นิ่มนวล

             วันที่  20  เมษายน  2545    ทางโรงเรียนได้รับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์   จำนวน   5   เครื่อง    จากบริษัท  เอ. ไอ.เอส   ( A I S )   กรุงเทพฯ

  วันที่   9  มกราคม  2546  นายอำนาจ  ศรีนวล   อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดฉิมพลีวัน  เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนวัดวังหว้า  ตามคำสั่ง  สปจ.พิจิตรที่ 489/2545  สั่ง  ณ วันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ.2545

             วันที่  12  สิงหาคม  2546  คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ภารโรง ผู้ปกครองนักเรียน                   ผู้นำชุมชน และหน่วยงานอื่น ได้จัดหาผ้าป่าสมทบทุนในการซ่อมแซมอาคารเรียน  ปรับปรุงห้องเรียน                ห้องพิเศษป้ายต่างๆ ภาชนะน้ำดื่ม โต๊ะเก้าอี้ ได้ทุนมาดำเนินการประมาณ 110,000 บาท                                       (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท) และได้ดำเนินการจัดทำห้องพักครู     ชั้นอนุบาล    ชั้นป. 1   ถังพักน้ำดื่ม   โต๊ะเก้าอี้นักเรียน   จัดทำป้ายต่าง ๆ ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร  จัดทำโต๊ะคอมพิวเตอร์  11  ตัว โต๊ะที่ประชุม  จำนวน 5 ตัว เป็นไม้สัก  จัดทำชั้นวางรองเท้าเหล็ก  จำนวน  8 ตัว  ในปีนี้  ทางโรงเรียนวัดวังหว้าได้ดำเนินการมอบที่ดินของทางโรงเรียนที่ได้จัดหามาจากคณะกรรมการศึกษาให้กับทางธนารักษ์พื้นที่พิจิตรเป็นที่เรียบร้อย  โดยมี

  นายพรชัย   เหลืองประเสริฐ   นายธวัช    ธรรมมา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดวังหว้า  มอบให้  นายปริญญา  สมชะนะ  ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเป็นคนรับมอบ คิดเป็นมูลค่าประมาณ   542,000  บาท  ( ห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน )

             วันที่    19     กันยายน    2546    คณะกรรมการสถานศึกษา    คณะครู    ภารโรง    พร้อมด้วยคุณสุนันท์  อนันต์โกศลพร  ได้จัดหาทุนมาจัดหาคอมพิวเตอร์  1  ชุด  คิดเป็นเงินประมาณ  33,800  บาท และเป็นอุปกรณ์ทางการเรียนคิดเป็นมูลค่า ประมาณ 53,700  บาท

            วันที่  26   มีนาคม  2547  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู  ภารโรง  ระชาชนผู้ปกครอง  ได้จัดหาทุนมาบริจาคในการถมดินหน้าอาคารเรียน  จำนวน  50  รถ  คิดเป็นมูลค่า         20,000  บาท

                  วันที่  28 มกราคม  2548ทางคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  นักการภารโรง  ผู้ปกครอง ประชาชน  ผู้นำชุมชน  หน่วยงานต่างๆ  ได้ร่วมจัดหาทุนดำเนินการทำห้องคอมพิวเตอร์  และจัดหาคอมพิวเตอร์  คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 180,000  บาท  ( หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท  )

                  วันที่  13  เมษายน  2548  ทางคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  ภารโรง  ประชาชน  ศิษย์เก่านำโดยคุณสุขสันต์   คำแก้ว  พร้อมคณะได้จัดหาเครื่องปริ้นท์สี  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  โต๊ะเก้าอี้นักเรียน  เครื่องคอมพิวเตอร์  จัดทำห้องพักครู  คิดเป็นมูลค่า  ประมาณ   137,000  บาท  ( หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาท  )

                  วันที่  13  เมษายน  2548  นายบุญเลิศ   สวยสม   พร้อมด้วยภรรยา  บุตรธิดา  ได้จัดหาคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องปริ้นท์สี  มอบให้โรงเรียน  คิดเป็นมูลค่าประมาณ  21,000  บาท  (  สองหมื่นหนึ่งพันบาท  )

                  วันที่  13  เมษายน  2548  นายสละ  นางสุเทพ   เด็กหญิงจันทิมา  สงวนสิน   ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้คิดเป็นมูลค่า  ประมาณ  18,000  บาท  ( หนึ่งหมื่นแปดพันบาท  )  อุทิศให้บุตรชาย

                  วันที่  8  สิงหาคม  2548  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  นักการภารโรง  ประชาชน  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  ได้จัดสร้างที่จอดรถจักรยานนักเรียน  นำโดยกำนันธวัช  ธรรมมา  และ

  นายพรชัย   เหลืองประเสริฐ  คิดเป็นมูลค่า  25,000  บาท  ( สองหมื่นห้าพันบาท  )

                  วันที่  8  สิงหาคม  2548    คณะกรรมการสถานศึกษา    คณะครู    นักการภารโรง     ประชาชน     ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  ได้จัดหาโต๊ะเก้าอี้นักเรียน  จำนวน  35  ชุด  คิดเป็นมูลค่า  22,300  บาท  ( สองหมื่นสองพันสามร้อยบาท   )

                  วันที่  1  ตุลาคม  2548  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  ได้อนุมัติเงินจำนวน  91,000  บาท  ( เก้าหมื่นหนึ่งพันบาท  )ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  3   เครื่อง            นำโดยนายกชาติชาย  เจียมศรีพงษ์

                  วันที่  23  ธันวาคม  2548  ทางโรงเรียน   ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก  อบต.วังหว้า  ในการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มวังหว้าเดิม  จำนวน  30,000  บาท  ( สามหมื่นบาทถ้วน  ประชาชน  ผู้ปกครอง  คณะครู  ได้ร่วมกันจัดหาทุนทรัพย์ในการจัดกิจกรรม    คิดเป็นมูลค่าประมาณ     20,000   บาท   (  สองหมื่นบาท  )   และ สจ.ต่อศักดิ์     วีรพจนานันท์  ได้ให้การสนับสนุนคิดเป็นมูลค่า 5,000  บาท  ( ห้าพันบาท )  ส.ส.อดุลย์  บุญเสรฐ  ได้มอบข้าวสารจำนวน  5  กระสอบ  คณะครูกลุ่มโรงเรียนวังหว้าเดิมได้ให้การสนับสนุนคิดเป็นมูลค่าประมาณ  5,000  บาท  ( ห้าพันบาท  )  รวมทั้งสิ้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ  65,000 บาท   (  หกหมื่นห้าพันบาท  )

                  วันที่  25  ธันวาคม   2549  ทางโรงเรียนได้จัดทาสีโรงเรียนคิดเป็นมูลค่าประมาณ  31,000  บาท  ( สามหมื่นหนึ่งพันบาท )

                  วันที่   14   พฤษภาคม   2550  ทางโรงเรียนได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชนได้ร่วมกันจัดสร้างเสาธง  และซ่อมแซมฐานพระพุทธรูป  คิดเป็นมูลค่าประมาณ  53,000  บาท  ( ห้าหมื่นสามพันบาท  )   จัดหาเครื่องเขียน  แบบเรียน  สมุด  เครื่องแบบนักเรียน  อุปกรณ์การใช้งาน  ในห้องต่างๆ      คิดเป็นมูลค่าประมาณ   110,000  บาท      ( หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท )   จัดปรับปรุงห้องเรียน   ห้องพักครู  คิดเป็นมูลค่าประมาณ   44,000   บาท  ( สี่หมื่นสี่พันบาท )

                  วันที่    14  เมษายน   2551  ทางโรงเรียน  และคณะครู  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ประชาชน  นักการภารโรง  ได้ร่วมกันจัดหาผ้าป่ามาดำเนิน การพัฒนาทางด้านการเรียนการสอน  คิดเป็นมูลค่าประมาณ    300,000   บาท  ( สามแสนบาท )

                 วันที่    19    มิถุนายน   2551   ทางโรงเรียนได้จัดทำที่แปรงฟันนักเรียน คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 70,000  บาท   ( เจ็ดหมื่นบาท )

                วันที่    26   มิถุนายน   2551   ทางโรงเรียน ปูกระเบื้อง ปรับปรุงห้องส้วมของโรงเรียน คิดเป็นมูลค่า ประมาณ   70,000   บาท   ( เจ็ดหมื่นบาท )

  วันที่   10   กรกฎาคม   2551   จัดทำทางเดินคอนกรีต ไปยังอาคารเอนกประสงค์   ขนาด กว้าง  1   เมตร   ยาว   120   เมตร   คิดเป็นมูลค่า ประมาณ   50,000   บาท   ( ห้าหมื่นบาท )

                  วันที่   21   กรกฎาคม   2551   จัดติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบรอบอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์   คิดเป็นมูลค่า ประมาณ   8,000  บาท   ( แปดพันบาท )

                  วันที่   28   สิงหาคม   2551   จัดทำสวนหย่อม หน้าอาคารเรียน   แบบ   ป.1 ข.   คิดเป็นมูลค่า ประมาณ   60,000   บาท   ( หกหมื่นบาท )

                  วันที่  9  มีนาคม   2552  นางเยาวภา  งามพิศ พร้อมด้วยคณะได้นำคอมพิวเตอร์จำนวน  3  เครื่อง  คิดเป็นมูลค่าประมาณ  60,000  บาท ( หกหมื่นบาท ) เครื่องปริ้นท์จำนวน  3  เครื่อง คิดเป็นมูลค่าประมาณ   6,580 บาท ( หกพันห้าร้อยแปดสิบบาท ) อุปกรณ์กีฬาคิดเป็นมูลค่า  4,000 บาท ( สี่พันบาท ) รมทั้งสิ้นคิดเป็นมูลค่า  70,580  บาท ( เจ็ดหมื่นห้าร้อยแปดสิบบาท ) มามอบให้กับโรงเรียน

                  วันที่   21  พฤษภาคม   2552   จัดหาดินและลูกลัง ถมบริเวณรอบอาคารเรียน   คิดเป็นมูลค่า ประมาณ   28,000   บาท   ( สองหมื่นแปดพันบาท )

                  วันที่   28   พฤษภาคม   2552   จัดหาโต๊ะขายอาหารให้ทางร้านค้า   คิดเป็นมูลค่า ประมาณ  4,500   บาท   ( สี่พันห้าร้อยบาท )

                  วันที่   10   มิถุนายน   2552   จัดหาเก้าอี้ สำหรับ รับประทานอาหารและห้องคอมพิวเตอร์   จำนวน   30  ตัว   คิดเป็นมูลค่า ประมาณ   5,400   บาท   ( ห้าพันสี่ร้อยบาท )      

                  วันที่ 15 มกราคม 2554  คณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน ได้ทอดผ้าป่าสร้างอาคารเรียน กุศลจิตโต (อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ) 3,000,000 บาท

                  วันที่ 23 กันยายน 2554 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 102/26 จำนวน 6 ห้องเรียน งบประมาณ 2,396,000 บาท

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดวังหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0819629050 อีเมล์: prajueb34@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนินท์รัฐ พงศ์ธนกิตติ์ โทรศัพท์: 0836231787 อีเมล์: choke1124@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]