• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์/ปรัชญา

                 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม  มุ่งมั่นจัดการศึกษา  เพื่อวางพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
    ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  บนพื้นฐานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ อาชีพ รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
    รู้จักสร้างสรรค์งานอาชีพ  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
     อนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  คงไว้ซึ่งความเป็นไทย

     

    ปรัชญาของโรงเรียน

    “ปัญญา       นรานัง    รัตนัง     ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของคนดี”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนโรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รัตนา บุณโยประการ โทรศัพท์: 0867342392 อีเมล์: b.rattana392@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]