โรงเรียนวัดคลองข่อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนวัดคลองข่อย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2477 โดยคณะกรรมการอำเภอบางมูลนากเป็นผู้จัดตั้งขึ้นให้ชื่่่อว่า " โรงเรียนประชาบาลตำบลบางไผ่ 8 วัดคลองข่อย "

            3 กุมภาพันะธ์ พ.ศ.2486 ทางราชการโอนหมุ่บ้านคลองข่อย มาขึ้นกับตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน โรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่่่่่อมาเป็น"โรงเรียนประชาบาลประจำตำบลห้วยเกตุ 7 วัดคลองข่อย"

            พ.ศ.2490 ทางราชการโอนหมู่บ้านคลองข่อยมาขึ้นกับตำบลไทรโรงโขน โรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น" โรงเรียนประชาบาลตำบลไทรโรงโขน2 วัดคลองข่อย"

            พ.ศ.2493 ได้เปลี่ยนชื่อจาก"โรงเรียนประชาบาลตำบลไทรโรงโขน 2 วัดคลองข่อย" เป็นโรงเรียนวัดคลองข่อย ตามนโยบาลของกระทรวงศึกษาธิการอง

            พ.ศ.2513 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ  ใต้ถุนตำ่ 5 ห้องเรียน โดยชาวบ้านออกเงินสมทบกับงบประมาณของทางราชการเป็นเงินทั้งสิ้น 184,169 บาท

            (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)

           พ.ศ. 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง 5 ห้องเรียน งบประมาณ 499,000 บาท (สี่แสนแก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

           พ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบสามัญ 312 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

           พ.ศ.2539 ได้รับการสนับสนุนจากสภาตำบลไผ่หลวงร่วมกับชาวบ้านคลองข่อย ก่อสร้างอาคารห้องสมุดเอกเทศ 1 หลังเป็นเงิน 180,500 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

           โรงเรียนวัดคลองข่อยแรกเริ่มได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงขั้นประถมศึกษาปีที่ 4

    ปีการศึกษา2518 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    ปีการศึกษา2519 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่่ 6

   ปีการศึกษา 2520 เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชัั้นประถมศึกษาปีที่ 7

   ปีการศึกษา 2521 ได้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงพ.ศ.2526 ได้ใช้หลักสูตรพุทธศักราช 2521 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง  

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

   ปีการศึกษา 2531 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ปีการศึกษา 2536 เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1 ชั้นเด็กเล็ก ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ปีการศึกษา 2537 เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ปีการศึกษา 2546 เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544

  ปีการศึกษา 2553 เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 จนถึงปัจจุบัน

  พ.ศ.2539 ทางราชการได้แยกบ้านคลองข่อย บ้านไผ่หลวง ตำบลไทรโรงโขน มาตั้งเป็นตำบลไผ่หลวง โรงเรียนวัดคลองข่อย จึงมาขึ้นกับตำบลไผ่หลวง

            ปัจจุบัน โรงเรียนวัดคลองข่อย ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มีเขตบริการคือ หมู่ 1 หมู่ 3 ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

                     


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุชาติ ตั้งปัญญาวงศ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางปิยาภรณ์ แจ้งจันทร์

 • นางปัณพร เกิดเข้มสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,713
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดคลองข่อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-906059 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: รัชนี คงสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0818873879 อีเมล์: dang621261@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]