• ประวัติโรงเรียน
 •            

       noโรงเรียนวัดเขารวกตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2477 ตามหลักฐานไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้ก่อตั้ง เดิมอาศัยศาลาวัดพระพุทธบาทเขารวกเป็นสถานที่เรียน ต่อมาในปี พ.ศ.2512 พระครูพิพิธถาวรการ......... หรือพระอาจารย์ สมบุญ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขารวก คณะครู และประชาชนได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง ในเนื้อที่จำนวน 15 ไร่ ซึ่งเป็นเนื้อที่จากการบริจาค และอีกส่วนหนึ่งเป็นของนายสังวาลย์ และ นางบุญมา แดงทองดี ยกให้ โดยไม่มีหลักฐาน

       no ดิมโรงเรียนวัดเขากรวกเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้เปิดขยายสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ในปี พ.ศ.2517... และปรับปรุงตามแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นการศึกษาภาคบังคับ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ....ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ...ตามโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2534 ...และได้รับการพิจารณาให้เป็นโรงเรียนใน โครงการปฏิรูปการศึกษา ในปีงบประมาณ 2539 ของกระทรวงศึกษาธิการ

      no  ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบันจำนวนทั้งสิ้น 13 คน สำหรับผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ..นายพิพัฒน์ ตลับเพชร

       no ปัจจุบันโรงเรียนวัดเขารวก มีพื้นที่ทั้งสิ้น 14 ไร่ มีอาคาเรียน 4 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง บ้านพักครูเดี่ยว 4 หลัง บ้านพักเรือนแถว 1 หลัง 4 ห้อง ส้วม 4 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง (สร้างเอง) ร้านค้าสหกรณ์ 1 หลัง(สร้างเอง) เรือนลูกเสื่อ 1 หลัง (สร้างเอง) .....อาคารสมบูญ อนุสรณ์ 1 หลัง ถังเก็บน้ำฝน ฝ.33 จำนวน 7 ที่ สนาม วอลเล่ย์บอล 1 สนาม สนามบาสเกตบอล 1 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม .......มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขนาด 2 เท่า องค์จริง ประดิษฐานอยู่หน้าอาคารเรียนโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อโง่น โสรโย เป็นผู้สร้างให้........ ในปี พ.ศ.2537 สร้างอาคารห้องสมุด 1หลัง จากเงินบริจาค ปี พ.ศ.2540 สร้างอาคารโภชนาการ 1 หลัง จากเงินบริจาค สนามเด็กเล่น 1 แห่ง โรงจอดรถ 1 ที่

       no การจัดการเรียนของโรงเรียนวัดเขากรวกเปิดทำการสอนเป็น 3 ระดับ..... คือระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-2.......... ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 มีนักเรียนจำนวน 466 คน ครู 27 คน ลูกจ้างประจำตำแหน่งนักการภารโรง 1 คน และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 1 คน โรงเรียนได้พยายามพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน หวังผลให้นักเรียน ที่จบจากสถาบันนี้ เป็นผู้มีคุณภาพ และได้พยายามแก้ไชปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงเพื่อความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนสืบไป

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:18:25 น.

โรงเรียนวัดเขารวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0934946365 อีเมล์: thanakrit148@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธิราพร เปรมวงศ์ โทรศัพท์: 0986163246 อีเมล์: nanza_pream@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]