• คณะกรรมการนักเรียน
 • enlightenedคณะกรรมการนักเรียน

  ประธาน                       เด็กหญิงไอลินลดา พูแดง

  รองประธาน                 เด็กหญิงกฤษณา สีนวน

  รองประธาน                 เด็กหญิงพิจิตรา ใบทับทิม

  เลขานุการ                   เด็กหญิงสุพรรษา พุกตื้อ

  วิชาการ                        เด็กหญิงอุลัยวรรณ มูลจันทร์

  เหรัญญิก                     เด็กหญิงดรุกานต์ สูนไธสง

  ประชาสัมพันธ์                 เด็กชายนิวัตร วงษ์จันทร์

                                      เด็กหญิงวิศนี รอดเส็ง

  ปฏิคม                          เด็กหญิงสิชานาถ คงประทีป

                                      เด็กหญิงจุฑามาศ สีนรครุต

  ฝ่ายปกครอง               เด็กชายชวลิต ทองนลิน

                                      เด็กชายสุที จอมประเสริฐ

  ฝ่ายอนามัย                 เด็กหญิงพุฒิตา บุุญเชิด

                                  เด็กหญิงอุลัยวรรณ มูลจันทร์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:18:25 น.

โรงเรียนวัดเขารวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0934946365 อีเมล์: thanakrit148@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธิราพร เปรมวงศ์ โทรศัพท์: 0986163246 อีเมล์: nanza_pream@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]