• ห้องเรียนออนไลน์
 • ครูสมยศ 

 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติของโรงเรียน

   

  โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อปี  พ.ศ.  2457  โดยมี  พระผดุงภูมิพิพัฒน์  นายอำเภอบางมูลนาก  พร้อมด้วยขุนคุรุการพิจิตรธรรมการณ์  และขุนอดุลย์  กำนันตำบลดงตะขบ  ร่วมกันจัดตั้งโรงเรียนขึ้น  โดยมีนายหลี  (ไม่ทราบนามสกุล)  เป็นครูผู้สอน  มีนักเรียน   ทั้งสิ้น  60  คน 

  พ.ศ.  2460  จำนวนนักเรียนได้ลดน้อยลงทำให้มีการล้มเลิกโรงเรียนไปประมาณ  5  เดือน     

  พ.ศ.  2463  กรรมการอำเภอบางมูลนากได้ประชุมราษฎร  จึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมาใหม่

  พ.ศ.  2465  พระราชบัญญัติประถมศึกษา  2464  ประกาศใช้  โรงเรียนประจำตำบลดงตะขบ  จึงได้เปลี่ยนแปลงวิธีการเก็บเงินค่าบำรุงโรงเรียนใหม่ 

  พ.ศ.  2472  ประชาชนร่วมกันปลูกสร้างอาคารเรียนขึ้น  มีขนาดกว้าง  9  เมตร  ยาว  27  เมตร  แบ่งเป็น  5  ห้องเรียน  ไม่มีฝาและฝ้า

  พ.ศ.  2494  จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  ศึกษาธิการอำเภอตะพานหินจึงได้มีดำริให้ขยายอาคารเรียน  ราษฎรสมทบทุนเป็นจำนวนเงิน  50,000  บาท  และวัดดงตะขบมอบที่ดิน  12  ไร่  เอกชนยกที่ดินสำหรับทำถนนเข้าโรงเรียนเป็นระยะทาง  4  เส้น  และทำหนังสือของบทางราชการและได้รับอนุมัติเงินจำนวน  100,000  บาท  ซึ่งสร้างเป็นอาคารเรียนชั้นเดียวกว้าง  9  เมตร  ยาว  45  เมตร  มีฝาและฝ้าเพดานเรียบร้อย  มี  5  ห้องเรียน  และมีมุขตรงกลาง

  พ.ศ.  2502  ทางราชการได้ให้โรงเรียนดงตะขบเปิดชั้นมัธยมศึกษาขึ้นเป็นภาคบังคับ  ตั้งแต่      

  ม. 1 – ม. 3

  พ.ศ.  2503  แผนการศึกษาเปลี่ยนแปลงการศึกษาภาคบังคับจากเดิมเป็น  ป. 1 – ป. 7 

  พ.ศ.  2504  ต่อเติมอาคารเรียนไปทางทิศตะวันตกเพื่อให้พอเหมาะกับจำนวนนักเรียน 

  พ.ศ.  2506  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน  1  หลัง

  พ.ศ.  2508  ทางราชการอนุมัติงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก  2  ห้องเรียน  มีกระดานดำ  โต๊ะครู  2  ชุด  โต๊ะและเก้าอี้จำนวน  70  ชุด  และสร้างเสาธงชาติโดยใช้เหล็กสูง  12  เมตรฐานคอนกรีต

  พ.ศ.  2510  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  จำนวน  2  หลัง  และต่อเติมอาคารเรียนให้เชื่อมต่อกันเป็นอาคารหลังเดียว

  พ.ศ.  2514  คณะครูและกรรมการศึกษาร่วมกันขุดสระน้ำโดยมีความกว้าง  20  เมตร  ยาว     30 เมตร  ลึก  3  เมตร 

  พ.ศ.  2527  มีการสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน

  พ.ศ.  2528  ได้รับมอบพระพุทธรูปจาก  พ.ต.ท.สานิตย์  สุรังษี

  พ.ศ.  2531  นายชวลิต  เงินเส็ง  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านท้ายน้ำได้ย้ายมาตำรงตำแหน่ง  ในปีนี้คณะครูได้ดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน  มีการจัดทำโต๊ะอาหาร  เตาหุงข้าว  ที่คว่ำจานและอื่น  ๆ  คิดเป็นเงิน  60,000  บาท

  พ.ศ.  2532  โรงเรียนส่งโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กนักเรียนเข้าประกวด  ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ  รางวัลที่  2  ระดับจังหวัดและระดับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  โดยได้รับวุฒิบัตรรางวัลดีเด่นจากพลเอกมานะ  รัตนะโกเศศ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  พ.ศ.  2533  ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการอาหารกลางวันเพื่อเด็กนักเรียน  ทั้งระดับอำเภอ  จังหวัด  และระดับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  โดยได้รับวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณจากพลเอกเทียนชัย  ศิริสัมพันธ์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  พ.ศ.  2535  โรงเรียนได้รับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ สปช.175/2535  ลงวันที่  2  มีนาคม  2535  ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเปิดสอนระดับชั้น ม.1 ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 

  พ.ศ.  2536  เปิดทำการสอนในระดับอนุบาลชนบท  2  ปี  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  8  คน

  พ.ศ.  2539  คณะกรรมการศึกษาพร้อมด้วยคณะครูได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ได้เงินทั้งสิ้น  224,161  บาท  หักค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  149,161  บาท  เหลือเงินอีก  75,000  บาท 

  พ.ศ.  2547  นายจำลอง  สุขคำมี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองกะทอ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนนายณรงค์  สร้อยวารี

  พ.ศ.  2547  สร้างห้องสมุด  เป็นเงิน  100,000  บาท  (บริจาค)

  พ.ศ.  2548  สร้างห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  เป็นเงิน  180,000  บาท  (บริจาค)

  พ.ศ.  2549  สร้างหอประชุมปริยัติวโรภาสเฉลิมราชย์  60  ปี  เป็นเงิน  2,990,000  บาท (บริจาค)

  พ.ศ.  2550  สร้างโรงอาหารและอาคารอเนกประสงค์  เป็นเงิน  350,000  บาท  (บริจาค)

  พ.ศ.  2550  ได้รับงบซ่อมแซม  และปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน  เป็นเงิน  638,000  บาท 

  พ.ศ.  2551  ได้สร้างสนามเปตอง  จำนวน  1  สนาม  4  ช่อง  เป็นเงิน  20,000  บาท (บริจาค)

  พ.ศ.  2552  ได้สร้างประตูเหล็กทางเข้าโรงเรียน  เป็นเงิน  20,000  บาท (ชมรม ลส.ชบ.)

  พ.ศ.  2553  ได้สร้างรั้วคอนกรีต  จำนวน  33  ช่อง  เป็นเงิน  150,000  บาท

  พ.ศ. 2554   ได้สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว  72  เมตร  เป็นเงิน 680,000  บาท   สร้างส้วม  1  หลัง  4  ห้อง (สปช.604/45)  เป็นเงิน 245,000  บาท  และสร้างอาคารเรียน  1  หลัง  6  ห้องเรียน                 (สปช.102/26)  เป็นเงิน  2,395,000  บาท

  พ.ศ.2555  ได้สร้างโรงรถ 2  เป็นเงิน  45,000  บาท  สร้างส้วมครู  40,000  บาทและสร้างระเบียงเชื่อมอาคาร  เป็นเงิน  20,000  บาทและสร้างที่พักผ่อน  1  ที่  เป็นเงิน  15,000  บาท

  พ.ศ.2556  สร้างห้องสมุดปริยัติวโรภาสและห้องวิถีพุทธ  เป็นเงิน  350,000  บาท (งบ.บวร.)

  พ.ศ.2557  สร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมสนามเปตอง  เป็นเงิน  25,000  บาท (งบ.บวร.)

  พ.ศ.2558  สร้างโครงหลังคาเหล็กคลุมหน้าอาคาร สปช.105/2529และสปช.102/2526  พร้อมปรับภูมิทัศน์   เป็นเงิน  75,000  บาท, สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ด้านรั้วทิศใต้ถึงหอประชุมปริยัติวโรภาสและปูกระเบื้องหอประชุมปริยัติวโรภาส  พร้อมปูกระเบื้องโรงอาหารและห้องเรียน  จำนวน  6  ห้องเรียน  เป็นเงิน  1,090,000  บาท, ทำฝ้าโรงอาหาร(อาคารหอมหวล)และอาคารอเนกประสงค์(รวมใจ) เป็นเงิน  120,000  บาท

  วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายรณภพ  กล่อมเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

  พ.ศ. 2559 สร้างส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 เป็นเงิน 427,600 บาท

  พ.ศ. 2560 ปรับปรุงสนามฟุตบอล (องค์การบริหารส่วนตำบลดงตะขบนำดินจากการลอกคลองของหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9)

  พ.ศ. 2560 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สร้างอาคารเอนกประสงค์ เป็นเงิน 700,000 บาท (บริจาค)

  พ.ศ. 2561 สร้างลานกีฬาเอนกประสงค์หน้าห้องเรียนปฐมวัย เป็นเงิน 170,840 บาท

   

  ปัจจุบันโรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์(มีโรงเรียนวัดใหม่สำราญ และโรงเรียนวัดหนองคล่อมาเรียนรวม)เปิดทำการสอน  3 ระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครู 15  คน ครูธุรการ  1 คน 

  นักการภารโรง  2  คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-18 20:55:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววรวรรณ สินอำพล

 • นางสาวสุพัชรี จันทร์ทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,505
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-647174 อีเมล์: sy_kbua@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสมยศ คำบัว โทรศัพท์: 0895647852 อีเมล์: somyod7603@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]