โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

      สร้างองค์ความรู้  เชิดชูวัฒนธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี

  มีศิลปะดนตรีเป็นพื้นฐาน

   

  เป้าหมายการศึกษา

       -  ด้านคุณภาพผู้เรียน  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ดี

  มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่น่าพอใจ  เป็นผู้มีจริยธรรม  มีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตที่พอเพียง

       -  ด้านการเรียนการสอน  ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

  และการทำงานที่มีประสิทธิภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ให้เกิดผลต่อผู้เรียน

       -  ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นำทางวิชาการ 

  มีการบริหารที่มีประสิทธิผลและผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ โดยเน้นการบริหารที่ใช้หลักธรรมาภิบาล

  และระบบคุณภาพ (PDCA) เป็นระบบมีขั้นตอนการปฏิบัติ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

  ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

       -  ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ความร่วมมือ

  บริหารและการจัดการศึกษา  รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:32:37 น.

โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-641368 อีเมล์: burapharat.web@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายมนศักดิ์ เง่าลี โทรศัพท์: 0830860357 อีเมล์: nguolee.manasak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]