โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

                  โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง (เดิมชื่อ โรงเรียนวัดสายดงยาง) ตั้งอยู่ หมู่ที่  6  ตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0-5664-2085  โทรสาร  0-5664 – 2085  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  14  มิถุนายน 2482  โดยการนำของนายปี  รัตนวิชัย  ครูใหญ่ในขณะนั้น และชาวบ้านสายดงยาง หมู่ที่  8  ตำบลทับคล้อ  อำเภอทับคล้อ  จังหวัดพิจิตร  แต่ไม่สามารถจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศได้  จึงไปอาศัยศาลาการเปรียญวัดสายดงยางเป็นสถานที่เรียนก่อน  ต่อมาทางอำเภออนุญาตให้ตั้งโรงเรียนได้  ขุนผจญ  ธุรบาล  มาทำพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่  14   มิถุนายน   2482  ได้อาศัยศาลาการเปรียญวัดสายดงยางเป็นที่เรียนไปก่อน

                  ต่อมานักเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น นายใส  เวชกรณ์  ครูใหญ่ในขณะนั้นได้ร่วมกับคณะครู คณะกรรมการโรงเรียนได้ทำการปรึกษากับท่านเจ้าคุณพระวิมลญาณเมธี เจ้าคณะอำเภอตะพานหินในขณะนั้น  ให้ท่านเป็นประธานในการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่  มีนายบุญ(เท)  นางละม่อม  สง่า  ได้ซื้อที่ดินบริจาค  4  ไร่เศษ  คิดเป็นเงิน  12,000  บาท  นายปี  นางบุญช่วย  ศิริ  มอบที่ดินซึ่งติดกันให้อีก  2  ไร่เศษ  คิดเป็นเงิน  8,000  บาท  และในวันที่  25 – 26 มกราคม  2505  คณะครู คณะกรรมการศึกษาได้จัดงานวันสายดงยางก่อสร้างอาคารเรียน  ได้เงิน  90,000  บาท  ได้สร้างอาคารเรียนขนาด 8 เมตร x 49  เมตร  มี  11  ห้องเรียน  แต่การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ  ปี พ.ศ. 2508  ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณให้ 100,000 บาท  เพื่อเป็นทุนก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

                  พ.ศ. 2510  นายไสว  นรการ  ได้บริจาคที่ดินให้ประมาณ  3  ไร่เศษ

                  พ.ศ. 2525  ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง

                  พ.ศ. 2531  อาคารเรียนชำรุด  ได้ขออนุญาตรื้อถอน และได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ  สปช. 2/28  3 ชั้น  12  ห้องเรียน  เปิดใช้เรียนเมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2531  ทางโรงเรียนได้ซื้อที่เพิ่มอีก  2  ไร่เศษ

                  พ.ศ. 2534  ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น

                  พ.ศ. 2536  ได้สร้างอาคารห้องสมุด  1  หลัง  เป็นเงิน  300,000  บาท  โดยเงินบริจาค

                  พ.ศ. 2537  สร้างที่ดื่มน้ำ  12  ที่  เป็นเงิน  12,000  บาท

                  พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105 / 2539  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  1,640,000  บาท  และอาจารย์พรรณี  ขันทพัทธ์  บริจาคที่ดินให้  90  ตารางวา

                  พ.ศ. 2539  สร้างสนามบาสเก็ตบอล งบประมาณ 129,700  บาท   สร้างห้องวิทยาศาสตร์ งบประมาณ  10,000  บาท  ห้องปฏิบัติการทางภาษา งบประมาณ 285,000  บาท

                  พ.ศ. 2540   สร้างถนนคอนกรีต  งบประมาณ 96,771  บาท  ขนาดกว้าง  3  เมตร  ยาว  84.50  เมตร  หนา  15  เซนติเมตร

              พ.ศ. 2546  พระครูสิริปัญโญภาส เจ้าอาวาสวัดสายดงยาง คณะกรรมการโรงเรียน  คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อจัดหาทุนจัดสร้างอาคารเรียนอนุบาลสิริปัญโญภาส   เป็นเงิน  850,000  บาท 

                  ปีการศึกษา 2546  ได้เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ  4  และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 

  พ.ศ. 2546 นายอรุณ  ลิขิตพรสวรรค์   ได้บริจาคเงิน 65,000  บาท  สร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียนร่วมกับคณะครู

                  พ.ศ. 2547  พระครูสิริปัญโญภาส ร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียน คณะครู  ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อสร้างโรงอาหารพร้อมอ่างล้างมือ  คิดเป็นเงิน  450,000  บาท

                  พ.ศ. 2549 นายพศณัฐ  ใจปาน  สมาชิกสภาจังหวัดพิจิตร  กำนันชัช  นรการ  ได้บริจาคเงินในการถมดินสนามโรงเรียน  เป็นจำนวนเงิน  350,000  บาท

                  วันที่  3  มิถุนายน  2552  นายสมัย  ใจภูมิ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง  และปฏิบัติหน้าที่จนถึงปัจจุบัน  

   

  *********************


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-642085 อีเมล์: rbtpkpk@mail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจรุณ สมัครเขตการณ์ โทรศัพท์: 0857374720 อีเมล์: katgarn04@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]