โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง   จะดำเนินการจัดกิจกรรมและบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ดังนี้

  1.  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขนิสัยสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ ลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

  2.  จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี

  วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

  3.  จัดกิจกรรมฝึกทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์และใช้สื่อ  ICT ในการสืบค้น  หาข้อมูล  และความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

   มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

  4.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง ให้มีความสามารถด้าน  ICT จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้นักเรียน  เกิดการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถ    ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

  5. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโรงเรียน

  6. นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่คุณธรรมมาประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต

  7.  สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-31 13:26:04 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสำฤทธิ์ เลิกนอก

 • นางสาวชลิดา ทองเปรมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,587
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 1066350274@phichit2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พีรภัทร พวงทอง โทรศัพท์: 0614950707 อีเมล์: perapatpe@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]