โรงเรียนวัดไดอีเผือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                 โรงเรียนวัดไดอีเผือกจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  พ.ศ.2480 ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลท้ายทุ่ง 6   (วัดไดอีเผือก)  ”   อยู่ที่ หมู่ 10   ตำบลท้ายทุ่ง    อำเภอบางมูลนาก   จังหวัดพิจิตร       โดยมีนายสังเวียน  สุ่มขำ เป็น ครูใหญ่  นายจันทร์  สงทรัพย์  เป็นครูน้อย  มีนักเรียนทั้งหมด 65 คน ได้อาศัยวัดไดอีเผือกเป็นที่เรียน

     ปีการศึกษา  2481 ทางราชการได้แต่งตั้ง นายฟื้น  นิ่มสังข์  มาแทนนายจันทร์  สงทรัพย์         

                   ปีการศึกษา  2483 นายสังเวียน  สุ่มขำ ได้ลาออก แต่งตั้ง นายฟื้น  นิ่มสังข์  เป็นครูใหญ่

                                                ได้ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                   ปีการศึกษา  2506 ได้ย้ายที่เรียนจากวัดไดอีเผือก ไปสร้างบนที่ดินแปลงใหม่ (ที่ตั้งโรงเรียน

                                                  ปัจจุบัน) ในเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 5 ตารางวา โดยสร้างอาคารแบบ ป 1 ค.

                                                  ชั้นเดียว  4  ห้องเรียน    งบประมาณ 74,496  บาท

                   ปีการศึกษา  2508  ได้แต่งตั้งนายวิจิตร  เสนานิมิตร และนายกิจจา  ศรีรุณ มาทำการสอน

                   ปีการศึกษา  2512  นายฟื้น  นิ่มสังข์ ได้ลาออกแต่งตั้ง นายวิจิตร  เสนานิมิตร เป็นครูใหญ่

                   ปีการศึกษา  2516  สร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 25,000 บาท

                   ปีการศึกษา  2518  ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมปลาย (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7)

                   ปีการศึกษา  2520  ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู  หลังที่ 2  งบประมาณ 35,000 บาท

                   ปีการศึกษา  2521  ได้สร้างบ้านพักครู  หลังที่ 3 งบประมาณ 60,000บาท

                   ปีการศึกษา  2522   นางนันทนา  ไพศาลนรเสรี ได้บริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่ และในปีนี้

                                                 ได้งบก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ ป 1 ข. 3 ห้องเรียน โรงฝึกงาน 1 หลัง

     ปีการศึกษา  2526  อาคารเรียน แบบ ป 1 ข. และ โรงฝึกงานถูกวาตภัยได้รับความเสียหาย

                                   ได้งบประมาณ สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203 จำนวน 1 หลัง

                                    งบประมาณ  221,000 บาท

        ปีการศึกษา  2531  ได้รื้ออาคารเรียน แบบ ป 1ข. และ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29

                                        2 ชั้น   6 ห้องเรียน   งบประมาณ 824,000 บาท

                   ปีการศึกษา  2532  ได้สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน  1  หลัง  4  ห้อง งบประมาณ    

                                                   49,967 บาท

                   ปีการศึกษา  2535  ได้สร้างอาคารห้องสมุด 1 หลัง โดยได้รับเงินบริจาคจากประชาชนและ

                                                   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พิจิตร เขต 2 จำนวน 200,000 บาท และในปีนี้

                                                  ได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   เปิดรับนักเรียน

                                                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรก   จำนวน 20 คน     

  2

                   ปีการศึกษา  2539  ได้สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน

                                  งบประมาณ 1,638,950 บาท    

                   ปีการศึกษา  2542 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารชั้นล่าง แบบ สปช.105/29 จำนวน 4 ห้อง เรียน

                   ปีการศึกษา  2544  นายวิจิตร  เสนานิมิตร เกษียณอายุราชการ

                                  สพท.พิจิตร เขต 2 แต่งตั้งนายวิสิทธิ์  ทินปาน เป็นอาจารย์ใหญ่

                   ปีการศึกษา  2546 ได้สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน  1  หลัง  4  ห้อง งบประมาณ

                                  90,900.00 บาท         

                   ปีการศึกษา  2553  นายวิสิทธิ์  ทินปาน  เกษียณอายุราชการ

                                  สพป..พิจิตร เขต 2 แต่งตั้งนายศุกรี  สิทธิเหรียญชัย   เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดไดอีเผือก

                   ปีการศึกษา 2559  ได้เป็นโรงเรียนด้ไกล้บ้าน  ได้งบประมาณ สร้างอาคารห้องสมุด ICT จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 1,108,000 บาท  

                                 สร้างส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49  จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 490,600 บาท  สร้างส้วมหญิง 6 ที่/49  จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ  491,600 บาท

                                 สร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์  ขนาด 28X 36  เมตร  จำนวน 1 สนาม งบประมาณ  1,295,000 บาท

                   ปีการศึกษา 2560 นายศุกรี  สิทธิเหรียญชัย  เกษียณอายุราชการ

                                 สพป.พิจิตร เขต 2  แต่งตั้ง นายชัยรัตน์ กาปัญญา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพระ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไดอีเผือก

                   ปัจจุบันโรงเรียนวัดไดอีเผือก  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  ตำบลท้ายทุ่ง   อำเภอทับคล้อ   จังหวัดพิตร       ติดถนนสายบ้านเนินม่วง  -  บ้านสี่แยกเขาดิน มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 39 ตารางวา  

  มีข้าราชการครู 10  คน    ครูอัตราจ้าง 2 คน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 1 คน อัตราจ้างชั่วคราว(บริการ)  1  คน  นักเรียน  129 คน เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 2 ถึง

  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 14:42:45 น.

โรงเรียนวัดไดอีเผือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0848176534 อีเมล์: dep40308@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนากานต์ มีเที่ยง โทรศัพท์: 0931377848 อีเมล์: yokee_bb@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]