โรงเรียนวัดไดอีเผือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ :

      1. พัฒนาด้านคุณภาพผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามสถานศึกษากำหนด

      2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่การศึกษากำหนด

      3. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ สื่อและอุปกรณ์ ให้ทันสมัยพร้อมเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน

      4. พัฒนาการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

      5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้านทักษะชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

      6. ส่งเสริมด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน

      

    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-06 14:42:45 น.

โรงเรียนวัดไดอีเผือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0848176534 อีเมล์: dep40308@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนากานต์ มีเที่ยง โทรศัพท์: 0931377848 อีเมล์: yokee_bb@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]