โรงเรียนบ้านเนินม่วง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • วิสัยทัศน์  (VISION)

                   โรงเรียนบ้านเนินม่วง    มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  เป็นผู้นำของสังคม  พร้อมเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้  สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ชุมชน

   

  พันธกิจ  (MISSION)

                  1.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

                 2.  พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                  3.  พัฒนาระบบเครือข่าย  ข้อมูล  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                  4.  จัดบรรยากาศและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมความมีวินัย  มีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

                  5.  พัฒนาอาคารและสถานที่  สภาพแวดล้อมให้ร่มรื่นปลอดภัยและเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

                  6.  ส่งเสริมกิจกรรมที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  เป้าประสงค์  (GOALS)

  1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
  2. ผู้เรียนคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีความคิดสร้างสรรค์  ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่เพื่อใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
  3. ผู้เรียนมีวินัย  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดีมีทักษะในการดำรงชีวิต
  4. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  5. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข  บุคลากรมีความสุขในการทำงานและทุกคนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
  6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                  คุณธรรมนำความรู้ คู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายเดชศักดา ศรีมากรณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,644
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0862008176 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายวรนิพิฐ คงสอน โทรศัพท์: 0837146869 อีเมล์: woraniphit_mank@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]