• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ  เดิมเรียกว่า “โรงเรียนวัดหนองขาม”  โดยอาศัยศาลาวัดศรีพรมจริยาวาส (วัดเขาพระ)   หมู่ที่  7  ตำบลเขาทราย    อำเภอทับคล้อ   จังหวัดพิจิตร  เป็นสถานที่เรียน  เริ่มจัดตั้งเป็นทางการ  เมื่อ  ปีพุทธศักราช   2489  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึง  4

  ปี   พ.ศ.2502       นายนิตย์   แก้วยา  ได้มอบที่ดินให้โรงเรียน   ประมาณ   8   ไร่   1  งาน  96  ตารางวา  คณะกรรมการศึกษาพร้อมด้วยประชาชน  ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น   1   หลังไม่มีฝา  พื้นเป็นพื้นดิน

  ปี   พ.ศ.2511       ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้ จำนวน 10,000  บาท เพื่อเทพื้นคอนกรีต

  ปี   พ.ศ.2517       ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้  ก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ  จำนวน  1   หลัง  และได้ไปจัดสร้างที่หมู่บ้านพักครูกลุ่มโรงเรียนเขาทรายโดยใช้พื้นที่บริเวณวัดเขาทรายตำบลเขาทราย   อำเภอทับคล้อ   จังหวัดพิจิตร

  ปี   พ.ศ.2519       ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ ป.1 ข (ใต้ถุนสูงจำนวน   4   ห้องเรียน)  จำนวน   1   หลัง

  ปี   พ.ศ.2520       ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้  ก่อสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ  จำนวน  1   หลัง  และได้ไปจัดสร้างที่หมู่บ้านพักครูกลุ่มโรงเรียนเขาทรายโดยใช้พื้นที่บริเวณวัดเขาทรายตำบลเขาทราย   อำเภอทับคล้อ   จังหวัดพิจิตร

  ปี   พ.ศ.2521       กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่  โดยได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช  2521  โดยให้โรงเรียนจัดสอนตามหลักสูตรใหม่ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

  ปี   พ.ศ.2523       ได้มีกฎหมายโอนโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ  และในปีนี้ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  ป.1 ข ชั้นล่างจำนวน   2  ห้องเรียน 

  ปี   พ.ศ.2526       ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ก่อสร้างส้วม  แบบ  สปช.601 / 26      จำนวน  1   หลัง   4  ที่นั่ง

  ปี   พ.ศ.2529       สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอน ชั้นเด็กเล็ก

  ปี   พ.ศ.2530       นายประกิต-นางสุภาพร  รัตนวิชัยได้บริจาคต่อเติมอาคารเรียน จำนวน 1 ห้อง

  ปี   พ.ศ.2531       ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1   ชุด

  ปี   พ.ศ.2535       ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ก่อสร้างถังน้ำฝน  แบบ ฝ.33  จำนวน   1   ชุด  และได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน   จำนวน   1   ห้องเรียน

  ปี   พ.ศ.2538       ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  ก่อสร้างส้วม แบบ สปช.601/26  จำนวน  1 หลัง   2  ที่นั่ง  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการศึกษา  คณะครู ได้บริจาคเงินสร้างห้องส้วมห้องน้ำ  1  หลัง

  ปี   พ.ศ.2539       ได้เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน  โดยยุบชั้นเด็กเล็ก เป็น ชั้นอนุบาล  1-2และในวันที่  21  มีนาคม  2539  คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตรได้มีคำสั่งให้เปลี่ยนแปลงชื่อโรงเรียนจากเดิม “โรงเรียนวัดหนองขาม”  เป็น  “โรงเรียนบ้านเขาพระ” ตามคำขอของทางโรงเรียน

  ปี   พ.ศ.2540       โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและได้รับการจัดสรรห้องปฏิบัติการทางภาษา  จำนวน  1  ห้อง  20  ที่นั่ง  ห้องปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์จำนวน1  ห้อง   ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  ห้อง   เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์   6  ชุด

  ปี   พ.ศ.2541       ทางราชการได้อนุญาตให้รื้อบ้านพักครูหลังที่ 1 เนื่องจากชำรุดจนไม่สามารถซ่อมแซมได้นำมาต่อเติมซ่อมแซมอาคารเรียนชั่วคราวแรงงานจากคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการโรงเรียน

  ปี   พ.ศ.2542       ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  (งบมิยาซาวา)  ให้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.102/26   จำนวน   1   หลัง   3   ห้องเรียน

  ปี   พ.ศ.2544       ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย  ให้จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น   จำนวน  1  ชุด   10ชิ้น

  ปี   พ.ศ.2545       ชมรมศิษย์เก่าและผู้ปกครองโรงเรียนบ้านเขาพระ บริจาคเงินก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นหน้าเป็นหินแกรนิต  ตัวหนังสือเป็นล่อง เดินสีทอง  ขนาดกว้าง  6  เมตร  สูง  3  เมตร เป็นเงิน   56,000  บาท  รั้วเป็นคอนกรีต เหล็กดัดลวดลายอิตาลี  จำนวน  14  ช่อง เป็นเงิน  70,000

  ปี   พ.ศ.2546       บริษัทไทยปลาสเตอร์อินดัสตรี้  บริจาคเงินและอุปกรณ์ก่อสร้างส้วม  แบบ สปช.601/26  จำนวน  1  หลัง  4  ที่นั่ง  เป็นเงิน   58,500   บาท  บริษัทเอกชน  ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง  ครู  บริจาดเงินสร้างรั้วเพิ่มเติมจำนวน   16   ช่อง   เป็นเงิน   80,000   บาท

  ปี   พ.ศ.2547       บริษัทไทยปลาสเตอร์อินดัสตรี้  บริจาคเงินและอุปกรณ์ สร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด   14 × 24   ตารางเมตร  เป็นเงิน   65,000   บาท

  ปี พ.ศ.2549         ชมรมศิษย์เก่าและผู้ปกครอง บริจาคเงินปรับปรุงห้องเรียนชั้นอนุบาล จำนวน 2 ห้องเรียน   เป็นเงิน    60,000   บาท    ติดตั้งปั้มน้ำวางท่อน้ำ จากแหล่งน้ำมาใช้ในโรงเรียน       เป็นเงิน   19,000   บาท

  ปี   พ.ศ.2550       ได้รับงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์  จำนวน  11  เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

  ปี พ.ศ.2551         ชมรมศิษย์เก่าและผู้ปกครอง  บริจาคเงินปรับปรุงพื้นอาคารชั่วคราวเป็นปูพื้นกระเบื้อง      เป็นเงิน    50,000   บาท

  ปี พ.ศ.2552         ชมรมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและคณะครู  บริจาคเงินปรับปรุงสนามหน้าอาคารเรียนเป็นปูพื้นกระเบื้อง  ทำหลังคา  เป็นจำนวนเงิน  90,000  บาท 

  ปี พ.ศ.2553         องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทราย  ได้เปิดศูนย์เด็กเล็ก  โดยขอใช้ห้องเรียนของโรงเรียนเป็นศูนย์เด็กเล็ก  จำนวน  1  ห้องเรียน  มีครูมาสอน  จำนวน  2  คน

  บริษัทไทยปลาสเตอร์อินดัสตรี้  บริจาคเงินและอุปกรณ์ สร้างห้องสมุด ขนาด   5 × 7   เมตร  เป็นเงิน   235,000   บาท

  ปี   พ.ศ.2554      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ ให้ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.105/29  (ปรับปรุง)   จำนวน   1   หลัง   4   ห้องเรียน  งบประมาณ  2,499,000  บาท 

  บริษัทโตโยต้า จำกัดได้บริจาคงบประมาณ ในการซ่อมแซม สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์การเรียน

  ปี   พ.ศ.2555      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรงบประมาณ (งบซ่อมแซม) ให้ทำถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  (ปรับปรุง)  งบประมาณ  200,000  บาท

  ปี   พ.ศ.2559      สร้างสนามวอลเล่ย์บอล แบบมีหลังคา (โรงยิม)

  ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านเขาพระ  มีอาคารเรียนถาวร  จำนวน  3  หลัง  อาคารเรียนชั่วคราว   1 หลังรวม     15  ห้องเรียน  ส้วม  4  หลัง  จำนวน  11  ที่นั่ง  โรงรถจักรยานนักเรียน  1  หลัง  สนามเด็กเล่น  1  ชุด   บ้านพักครู   1  หลัง   มีผู้บริหาร  1  คน  ข้าราชการครู  7 คน  พนักงานราชการ 1 คน  ครูอัตราจ้าง 5 คน  นักเรียน   147  คน   นักการภารโรง  1  คน

  ผู้บริหารโรงเรียน  ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน   มีจำนวน   12  คน  ผู้บริหารโรงเรียน  ปัจจุบันได้แก่   นายวิเชียร  ผลประเสริฐศรี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:25:08 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิเชียร ผลประเสริฐศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกาญจนา กองสังข์

 • นางสิรินทร เทพศรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,135
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขาพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-668203 อีเมล์: mhuthu@gtmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปาริชาติ อินผึ้ง โทรศัพท์: 0816973845 อีเมล์: mhuthu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]