โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๒.         พันธกิจ (Mission)

              ๑.๑       ด้านผู้เรียน

                             ๑  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬา  ศิลปะ และดนตรี  เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียน

                                  ๒. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์                             

                                    ๓. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง    

                                     อย่างต่อเนื่อง

                                ๔. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ   คิดสร้างสรรค์

                                      ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล

                                 ๕. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                                 ๖.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

                                     และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริต

              ๑.๒       ด้านการจัดการศึกษา

   ๑,  ส่งเสริมและสนับสนุนครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด                        ประสิทธิผล

                                      ๒.  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

                                  ๓..ส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตาม 

                                       บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

                                   ๔. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

                                       ผู้เรียนอย่างรอบด้าน

                                   ๕. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

                                      ผู้เรียนอย่างรอบด้าน

                                   ๖.  พัฒนาระบบบริหารและจัดการภายในโรงเรียนรวมทั้งสภาพแวดล้อมเต็มตามศักยภาพ

                               ๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยี

                                ๘. ส่งเสริมและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

                  ๙. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

              ๑.๓       ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

                          ๑.  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

              ๑.๔       ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

                            ๑. .พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นท่กำหนดขึ้น

              ๑.๕       ด้านการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล / จังหวัดและท้องถิ่นผู้เรียน

                            ๑.ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามหลักการโรงเรียนมาตรฐานสากล

                             ๒.รณรงค์ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

               3.3  เป้าประสงค์

         1)  นักเรียนเป็นผู้มีนิสัยใฝ่เรียน  ใฝ่รู้ 

          2)  นักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  โดยเน้นการอ่านคล่อง  เขียนได้  และคิดคำนวณเป็น

          3)  ครูสอนแบบรวมชั้น   นำสื่อและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         4)  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาที่ดี   เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุพัตรา ผิวเพชร

 • นายสุริวงค์ ผิวเพชรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,028
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท้ายทุ่งราษฎร์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0834899346 อีเมล์: thaytoongschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุริวงค์ ผิวเพชร โทรศัพท์: 0834899346 อีเมล์: suriwongpp@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]