โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน
       โรงเรียนสำนักขุนเณร (หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ วันที่  ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๗  หมู่ ๑ ตำบลสำนักขุนเณร  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร  เริ่มแรกอาศัยศาลาการเปรียญวัดสำนักขุนเณรเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  ต่อมานายแก้ว   อิ่มวิทยา  ศึกษาธิการอำเภอบางมูลนาก เป็นผู้ประสานงานดำเนินการจัดตั้งโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชุมชนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาที่ต้องการให้บุตรหลาน มีความรู้  ความสามารถ  อ่านออก  เขียนได้  จึงแสวงหาที่ดินเพื่อสร้างอาคารเรียนเอกเทศ และได้ท่านกำนันเถาว์   ทิพย์ประเสริฐ  กำนันตำบลสำนักขุนเณร บริจาคที่ดิน ๑๓ ไร่ ๑ งาน  ๙๐  ตารางวา  ต่อมาได้รับงบประมาณจากทางราชการ ๑๕๐,๐๐๐ บาท และหลวงพ่อเขียน  ธมรฺกขิตโต บริจาคเงินสมทบอีก ๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ในการดำเนินการสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๐๐๔  และได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๘ ได้ขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗
          ปีการศึกษา ๒๕๒๑ ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ ฉบับพุทธศักราช ๒๕๒๑ โดยให้เปิดการเรียนการสอนเป็นภาคบังคับตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
        ปีการศึกษา ๒๕๓๔ โรงเรียนได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้เป็นโรงเรียนนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาตามโครงการนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช  ๒๕๒๑  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓ 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสมศรี ทองคำน้อย

 • นายสุริยน ทองบ่อสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,035
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: parinya2501@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา จันทโรทัย โทรศัพท์: 0820389978 อีเมล์: wasananat23@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]