โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
       1. พัฒนาการจัดกิจกรรม กระบวนการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
       2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
       3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
       4. ปลูกจิตสำนึกความเป็นชาติไทย  และการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  เป้าประสงค์
       1. โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
       2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
       3. ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
       4. ผู้เรียนมีสำนึกรักชาติและดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
       5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างมีคุณภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรทิพย์ รามโพธิ์

 • นางนันทกา ผู้ภักดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,035
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: parinya2501@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา จันทโรทัย โทรศัพท์: 0820389978 อีเมล์: wasananat23@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]