• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

                                  โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)  เดิมชื่อ  โรงเรียนวัดวังงิ้ว  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  พ.ศ.2479  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดยอาศัยศาลาโรงเรียนวัดวังงิ้ว  ตำบลวังงิ้ว  อำเภอบางมูลนาก  จังหวัดพิจิตร    เป็นสถานที่เรียน  ต่อมาทางราชกการได้ทำการก่อสร้างถาวร  แบบ  ป.1  ข  ใต้ถุนสูง  ขนาด 4 ห้องเรียนในบริเวณ ที่ดิน 9 ไร่   ซึ่ง นายทา  ภู่สวรรค์  มอบให้ จำนวน 6 ไร่ ประชาชนซื้อให้อีก  3   ไร่      และได้ย้ายมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ เมื่อ วันที่   1   มิถุนายน   พ.ศ.   2518  

               ต่อมาเมื่อปี  พ.ศ.  2517  ได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  เป็นภาคบังคับ  และในปีนี้ได้จัดงานฉลองเปิดป้ายโรงเรียน วัดวังงิ้ว ได้เงินสำหรับปราบสนาม ทำรั้วลวดหนาม สร้างส้วมสำหรับนักเรียน  2  ที่นั่ง  เจาะบ่อน้ำบาดาล  และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  ได้จัดสรรเงินงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง 

                ปี  พ.ศ.2518  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  ได้จัดสรรเงินงบประมาณสร้างบ้านพักครูอีก 1หลัง    ประชาชนบ้านวังงิ้วได้บริจาคเงินซื้อกลองพาเหรด     จำนวน  17 ใบ     นายสิริ  นางประไพ  นุชเทียน   มอบเครื่องขยายเสียงทรานซิสเตอร์  1  ชุด

                ปี  พ.ศ.2519  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  ได้จัดสรรเงินงบประมาณสร้างส้วมนักเรียน  จำนวน  5  ที่นั่ง และต่อเติมอาคารชั้นล่าง  2  ห้องเรียน

                ปี พ.ศ.2520  ประชาชนบริจาคเงินสร้างประปาขนาดเล็กที่โรงเรียนโดยสมทบกับกรมอนามัยคณะครูและนักเรียนได้สละแรงงานช่วยกันทำ   และทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดสรรเงินงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง

               ปี พ.ศ.2521 ได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  ต่อเติมห้องเรียนชั้นล้างอีก 2 ห้องเรียน

               ปี พ.ศ.2522  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  ได้จัดสรรเงินงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1  หลัง  และโรงฝึกงาน  1  หลัง

               ปี พ.ศ.2523  ทางโรงเรียนวัดวังงิ้วและคณะกรรมการศึกษา  ได้จัดงานหาเงินสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศตะวันออก  ได้เงิน  29,800  บาทเศษ และได้ทำการสร้างรั้วคอนกรีตยาว  56  ตารางวา

              ปี พ.ศ.2524  คณะครู  นักเรียน  ได้ช่วยกันปลุกต้นไม้รอบสนามเพื่อให้เด็กนักเรียนได้   อาศัยร่มเงา

              ปี พ.ศ.2525  ทางโรงเรียนวัดวังงิ้วและคณะกรรมการศึกษาได้จัดงานหาเงินสร้างรั้วลวดหนามเสาคอนกรีตด้านทิศตะวันตก  ยาว 58 ตารางวา  สิ้นเงิน  4,500            บาท  และต่อกระแสไฟฟ้าเข้าใช้ในโรงเรียนสิ้นเงินประมาณ  5,000  บาท         เศษ  และในปีนี้ได้รับเงินงบผู้แทนฯ จาก    พลตรีสนิท   สังขจันทร์   

   และ   นายโตก  รอดรักษา    สร้างซุ้มประตูโรงเรียนวัดวังงิ้ว  เป็นจำนวนเงิน  10,000  บาท

              ปี พ.ศ.2532        ได้งบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ  แบบ พ.1  จำนวน  1  หลัง   จำนวนเงิน  24,000  บาท

              ปี พ.ศ. 2533      ได้งบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล  1  สนาม  ส้วมแบบ  603/26  1  หลัง   6   ที่นั่ง

                   ปี  พ.ศ.  2535    ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝน  แบบ  ฝ.33  1  ชุด  3  ถัง  งบประมาณ  60,000  บาท  เก็บน้ำได้  99  ลบ.เมตร  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ  สปช.202/26   งบประมาณ  280,000  บาท  1  หลัง

               ปี  พ.ศ.  2536  ได้รับเงินงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ.33 1 ชุด 3 ถัง  งบประมาณ 60,000  บาท เก็บน้ำฝนได้  99  ลบ.เมตร

                ปี  พ.ศ.  2540  ได้รับเข้าเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา

               ปี  พ.ศ. 2540  ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติทางภาษา  1  ห้อง  จำนวน  20  ที่                  

  ห้องคอมพิวเตอร์พร้องเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  6  เครื่อง     ห้องวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  จำนวน  1  ห้อง

             ปี  พ.ศ. 2541  สภาตำบลวังงิ้วใต้ได้จัดสรรงบประมาณ  สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

  กว้าง  3.5  เมตร  ยาว  150  เมตร  หนา  .15   เมตร  งบประมาณ   270,000     บาท

             ปี  พ.ศ. 2542   สจ.วัชรา  คุณสมใจ   พงค์จักรพานิช  ได้สร้างอาคารศูนย์พัฒนาการศึกษา  1  หลัง 

  งบประมาณ  300,000  บาท  ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ.  2543

              ปี  พ.ศ.  2542   คหบดี ประชาชน  ผู้ปกครองนักเรียน  ได้ร่วมบริจาคก่อสร้างรั้วด้านทิศเหนือติดกับทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 1069  สายบางมูลนาก – วังงิ้ว -  ดงขุย  จำนวน  43  ช่อง  สิ้นเงิน  129,000  บาท

              ปี  พ.ศ.2543  ได้รับงบประมาณ  สร้างถังเก็บน้ำฝน  ฝ.33    1  ชุด  งบประมาณ  60,000  บาท

             วันที่  12  มีนาค  พ.ศ. 2545   คณะกรรการการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร ได้มีคำสั่งเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)   ตามประกาศที่   1 /2552  ลงวันที่ 12  มีนาคม  พ.ศ.2545

              ปี  พ.ศ.  2545  ได้รับงบประมาณ   สร้างส้วม  แบบ  สปช.  601/26  จำนวน  1  หลัง  2  ที่       งบประมาณ  45,500   บาท

              ปี  พ.ศ.  2552   ได้รับงบประมาณ  ก่อสร้างสนามกีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย      (กกท.) วอลเลย์บอล  เซปักตระกร้อ  งบประมาณ  100,000  บาท

              ปี  พ.ศ.  2552  สจ.วัชรา  คุณสมใจ  พงค์จักรพานิช  สมาชิกสภาจังหวัดพิจิตร เขตกิ่งอำเภอดงเจริญ  ได้บริจาคสร้างอาคารเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา  3  ห้องเรียน  กว้าง  8  เมตร ยาว  24  เมตร  ห้องเรียนละ  64  ตารางเมตร  สิ้นเงิน  900,000  บาท   เปิดให้นักเรียนได้เรียนวันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ.  2543       

              วันที่  13  เมษายน  2549  ได้จัดวันสังสรรค์ศิษย์เก่าจากประเทศฝรั่งเศสและทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ได้เงินทั้งหมด     36,000  บาท

              ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1(4 ขวบ) ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 มีนักเรียน   132  คน     มีครู  8  คน  ครูธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน  รวม  10  คน   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวันชัย บุญเสริม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวมนชนก ดวงธรรม

 • นางสาวธนิดา ชื่นป้อมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,645
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ชนิดา สินค้า โทรศัพท์: 0827873649 อีเมล์: sinka1mini@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]