• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ โดยการปลูกฝัง อบรม ให้นักเเรียนเป็นคนดี ยึดมั่นและดำรงชีวิตตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา

  2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี รู้จักรักษาอนามัยของตนเอง

  4. ส่งเสริมการเตรียมความพร้อม ทักษะด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

  5. ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและความเป็นไทย โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวันชัย บุญเสริม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสราวุฒิ พรมดวง

 • นางสาวกาญจน์วริษฐา ชูกำลังสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,645
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ชนิดา สินค้า โทรศัพท์: 0827873649 อีเมล์: sinka1mini@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]