• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวังก้านเหลือง   ตั้งที่  หมู่  2  ต.วังงิ้ว  อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์  66210  website   http://wklschool.org/ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  ปฐมวัย (อนุบาล 1)ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 

                     โรงเรียนวังก้านเหลือง ก่อสร้างจากความคิดริเริ่มของประชาชน โดยมีนายน้อย  แตงเล็ก เป็นหัวหน้าดำเนินการและได้บริจาคที่ดินร่วมกับ ส.ท.ห่อ  สีแก้ว เพื่อเป็นที่สร้างโรงเรียนคนละ 6 ไร่ รวมเป็น 12 ไร่  อาคารเรียนได้ก่อสร้างขึ้นโดยประชาชนร่วมกันบริจาคทรัพย์และวัตถุ ก่อสร้างขึ้นเป็นครั้งแรกโดยเป็นแบบศาลาวัดขนาด 18x 8เมตร  รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 35,854 บาท  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2504 และจัดตั้งเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2506  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนวังก้านเหลืองราษฎรสามัคคีวิทยาคาร”  เปิดสอนในระดับ   ป.1 –ป.4 มีนักเรียนจำนวน 50 คน และมีนายเสงี่ยม  พุ่มพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2513 จ.ส.ต. ชิด สมบุญดี  กำนันตำบลวังงิ้วในขณะนั้น ได้ติดต่อของบ ประมาณ จากกองสลาก สำนักงานกินแบ่งรัฐบาล เพื่อมาก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม และได้รับงบประมาณเป็นจำนวน 260,000 บาท  จึงได้สร้างอาคารเรียนแบบถาวรขึ้นเป็นแบบกองสลาก เสร็จและเปิดใช้เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2513 แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนวังก้านเหลือง”  มาจนทุกวันนี้และต่อมาได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2523   ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล – ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา  นับรวมถึงปีการศึกษา 2556  เป็นเวลา  50  ปี

                     ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

                           ทางทิศเหนือ               ติดต่อกับ  ต.ดงขุย  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์

                           ทางทิศตะวันออก      ติดต่อกับ  ต.วังงิ้วใต้  อ.ดงเจริญ  จ.พิจิตร

                           ทางทิศใต้                     ติดต่อกับ  ต.หนองกลับ  อ.หนองบัว  จ.นครสวรรค์

                           ทางทิศตะวันออก       ติดต่อกับ  ต.บ้านกล้วย  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์        ในพื้นที่เขตบริการ

                  ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  บ้านวังก้านเหลือง หมู่ 2  ตำบลวังงิ้ว  อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  มีแหล่งน้ำ อุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเพียงพอ  ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีดินที่เหมาะกับการทำนา ในพื้นที่เนิน ส่วนใหญ่เป็นดินลูกรังก็ใช้เป็นพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์  มีแหล่งอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ส่งเสริมการประกอบ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสานิตย์ พุดทรัพย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชัญญานุช พันเขียว

 • นายจีระพงษ์ ราชมณีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,258
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังก้านเหลือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0616150021 อีเมล์: WKL2018_School@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชัญญานุช พันเขียว โทรศัพท์: 0953856598 อีเมล์: chanyanuch2523@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]