• ประวัติโรงเรียน
 •  

  โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีเขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 , 5 , 6 , 7 และหมู่ที่ 11 ตำบลวังงิ้ว  อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร

           โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2517 นำโดย นายน้อย  แตงเล็ก และคณะ เปิดเรียนครั้งแรกอาศัยศาลาการเปรียญวัดดงเจริญเดิมเป็นสถานที่เรียน โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 - 4

          
  ปี พ.ศ. 2518 ได้รับบริจาคที่ดินจากนายน้อย นางนอง  แตงเล็ก  จำนวน
  14 ไร่ 58 ตารางวา  จึงได้ย้ายจากศาลาการเปรียญวัดใหม่ดงเจริญ มาอยู่ในที่ดังกล่าว โดยคณะครูและชาวบ้าน       ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง เพื่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน

          
  ปี พ.ศ. 2519 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ตามแบบ ป ๑ ข (ใต้ถุนสูง) จำนวน ๒ ห้องเรียน(ไม่เต็มรูปแบบเพราะได้ครึ่งเดียว)

          
  ปี พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่โดยประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 จึงจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามลำดับ (ระบบการศึกษา 6:3:3)

         
   ปี พ.ศ. 2522 โรงเรียนได้ของบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นบนอีก 2 ห้องเรียน และชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน

           
  ปี พ.ศ. 2523 ได้มีกฎหมายโอนโรงเรียนประชาบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

          
  ปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นบนต่อไปอีก 2 ห้อง รวมเป็นชั้นบน 6 ห้องเรียน ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน

          
  ปี พ.ศ. 2529 โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก 1 ปี

          
  ปี พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)

         
    ปี พ.ศ. 2538 โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง

          
  ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกอนุบาล 3 ขวบ เหลือเพียงอนุบาล 4-5 ขวบ

         
    ปี พ.ศ. 2541 ได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาส จึงจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1           (4 ขวบ) ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
   
           
   ปัจจุบันโรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 (4 ขวบ) ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3       มีนักเรียนทั้งหมด 146 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 78 คน นักเรียนหญิง 68 คน บุคลากรทางการศึกษา 20 คน      เป็นข้าราชการครู 12 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ครูธุรการ 1 คน พนักงานบริการ 1 คน โดยมีนายสมหวัง เขียวสวาท เป็นผู้บริหารสถานศึกษา

   

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:44:47 น.

โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 08-1324-0545 อีเมล์: watmaidongcharoenschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายถิรวัฒน์ คุ้มทอง โทรศัพท์: 09538990001 อีเมล์: takiza0096@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]