• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
   
           1. วางแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มทักษะ       
               การเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้นตามเป้าหมาย
           2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม
               และลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน
           3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง
           4. จัดหาจัดซื้อจัดทำวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรม
               และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
           5. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ ในด้านการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น ผู้เรียนเป็นสำคัญ
           6. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน ส่งเสริมปราชญ์ท้องถิ่น
           7. จัดกิจกรรมเพื่อให้มีการประสานงานและความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
           8. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการศึกษา(PCDA)
           9. พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีจำนวนเพียงพอและมีบรรยากาศที่ดี 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:44:47 น.

โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 08-1324-0545 อีเมล์: watmaidongcharoenschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายถิรวัฒน์ คุ้มทอง โทรศัพท์: 09538990001 อีเมล์: takiza0096@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]