โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                            พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพ โดยเน้นการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม,  มุ่งเน้นผลงานและผลสัมฤทธิ์,  เน้นปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีความกตัญญู, รักษ์ความเป็นไทย,  ภาคภูมิในสถานศึกษา,  รักษ์เกียรติและท้องถิ่นของตนเอง,  มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย,  มีอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐาน

   เป้าประสงค์

                             ผู้เรียนมีคุณธรรม  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้โดยใช่สื่อ  เทคโนโลยี  มีทักษะในการดำรงชีวิต  รักษ์ความเป็นไทย  ภาคภูมิใจในสถานศึกษา  รักเกียรติและท้องถิ่นของตนเอง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:13:41 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายธนพล ฉ่ำเพียร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกาญจนา สำรองพันธ์

 • นางวิไลวรรณ แก้วชะเนตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,693
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0959374622 อีเมล์: wan.momon@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: วิไลวรรณ แก้วชะเนตร โทรศัพท์: 0959374622 อีเมล์: Wan.momon@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]