โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •       1. พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

        2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม สุขภาพกายและจิตที่ดี มีสำนึกในการอนุรักษ์

  สิ่งแวดล้อม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

        3. ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ

        4. ส่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

        5. เสริมสร้้างการประสานความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งระหว่างโรงเรียนและชุมชน

        6. พัฒนาการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านไดรัง(ราษฎร์อุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-905644 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางวาสนา สุขเกษม โทรศัพท์: 0817860621 อีเมล์: noiwasana@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]