โรงเรียนบ้านหนองแขม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหนองแขม

  ประวัติ

                          โรงเรียนบ้านหนองแขม  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  ตำบลบึงนาราง  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร (เดิม)  ปัจจุบันตั้งอยู่ที่เลขที่ ๓๓๓ หมู่ที่  ๔  ตำบลบึงนาราง  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑๒  เมษายน  ๒๕๑๙  เป็นต้นมา

  อาณาเขต

                          ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  จังหวัดพิจิตร

                          ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลบึงนาราง  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร

                          ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลบางลาย  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร

                          ทิศตะวันตก      ติดต่อกับตำบลแหลมรัง  อำเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร

  ผู้ริเริ่ม

                          ผู้ริเริ่มในการจัดตั้งโรงเรียน  คือนายชลอ  สุขเหม  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๔  พร้อมด้วยราษฎรณ์  ในเนื้อที่จำนวน  ๘  ไร่  และได้ร่วมกันกับราษฎรณ์สละแรงงานและกำลังทรัพย์สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง  กว้าง  ๘.๕๐ เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร  ใต้ถุนสูง  ๑.๕๐  เมตร  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๒๐  ทำการเปิดอาคารเรียนโดย นายทิพย์  โพธิสุวรรณ์ เป็นนายอำเภอโพทะเลในสมัยนั้น

  การเรียนการสอน

                          ได้ทำการเปิดให้มีการเรียนการสอนชั้นประถมปีที่ ๑ - ๔  มีจำนวนนักเรียน ๑๐๐ คน โดยมีนายณรงค์  เฟื่องรอดมารักษาการแทนครูใหญ่  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

                          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข.จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน  ราคา  ๑๒๐,๐๐๐  บาท

                          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วม  แบบ  ๔๐๑  ราคา ๓๘,๐๐๐ บาท

                          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  โรงเรียนประสบวาตภัย อาคารเรียนโย้ ไม่ปลอดภัยในตัวเด็กและครู ไม่สดวกต่อการจัดการเรียนการสอน  ประกอบกับโรงเรียนเดิมตั้งอยู่ห่างไกลชุมชนห่างไกลจากถนนสายเอเชีย นครสวรรค์ - พิษณุโลก คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ใหญ่บ้าน  ประชาชน จึงขอย้ายที่ตั้งโรงเรียนใหม่ ในเนื้อที่ดิน  ๑๐ ไร่ เป็นจำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

  ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาท ) และได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนเดิมทั้ง ๒ หลัง  เพื่อมาทำประโยชน์อย่างอื่นของโรงเรียนต่อไป

                          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.  ๑๐๕/๒๕๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน  เป็นจำนวนเงิน  ๘๔๒,๐๐๐  บาท

                          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วม ๑ หลัง  แบบสปช.  ๖๐๑/๒๖  เป็นจำนวนเงิน  ๒๔๐,๐๐๐  บาท

                          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช.  ๒๐๒/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  เป็นจำนวนเงิน  ๒๘๐,๐๐๐  บาท

                          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๒๘  ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมชั้นล่างจำนวน  ๔  ห้องเรียนเป็นจำนวนเงิน  ๒๔๐,๐๐๐  บาท

                          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๑  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถังน้ำฝนแบบ  ฝ.  ๓๓ จำนวน  ๑  ชุด เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

                          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๒  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ  สปช. ๖๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ที่นั่ง  เป็นจำนวนเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท

                          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๒  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสภาตำบลบึงนารางสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.  ๓๓  จำนวน  ๑  ชุด  เป็นจำนวนเงิน  ๓๕,๐๐๐  บาท

                        ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๒  ได้ทำการสร้างห้องสมุดโรงเรียนโดยใช้ไม้เก่าที่ทำการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ข. โดยใช้แรงงานประชาชน จำนวน  ๑ หลัง เป็นเงิน ๕๑,๓๕๐  บาท

                          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน  เป็นจำนวนเงิน  ๑,๓๘๐,๐๐๐  บาท 

                          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถังเก็บกักนำฝนแบบ  ฝ. ๓๓จำนวน  ๑  ชุด  จากสภาตำบลบึงนาราง  เป็นจำนวนเงิน  ๓๕,๐๐๐  บาท

                          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล  จำนวน  ๑  ที่  เป็นจำนวนเงิน  ๑๒๘,๐๐๐  บาท

                          ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  คณะครู – นักการ  ร่วมกันสร้างห้องตัดผม  ด้วยเงินงบประมาณของนายสันติ  เกตุทิพย์  เป็นจำนวนเงิน  ๒๕,๐๐๐  บาท

  การเปลี่ยนแปลงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

                         ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนหลังที่  ๒  จำนวน  ๒  ห้องเรียน  แบบ  สปช.  ๑๐๕/๒๙  เป็นจำนวนเงิน  ๑๔๐,๐๐๐  บาท 

                      ในปี พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณปรับปรุงให้เป็นโรงเรียนยุคปัจจุบัน  เป็นจำนวน เงิน  ๗๔,๖๒๐  บาท จัดทำห้องวิทยาศาสตร์เป็นจำนวนเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท ห้องปฏิบัติการทางภาษา    เป็นจำนวนเงิน  ๔๕,๐๐๐  บาท

                        ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  จัดทำถนนคอนกรีตทางเดินติดต่อกันระหว่างอาคารเรียนไปยังส้วมและโรงฝึกงานเป็นจำนวนเงิน  ๓๕,๐๐๐  บาท 

                        ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  จัดทำที่เก็บรถจักรยานนักเรียน  เป็นจำนวนเงิน  ๔,๕๐๐  บาท

                       ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง (อบต.)  สร้างสนามวอลเล่ย์บอลคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นหนาขนาด                 

  ๑๓ X ๑๒๒  เมตร  พื้นที่ ๒๘๖  ตารางเมตร  งบประมาณของโครงการมิยาซาวา  ของหมู่ที่  ๔  เป็นจำนวนเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท

                         ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ได้รับต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง จำนวน ๒ ห้องเรียน แบบ  สปช.  ๑๐๕/๒๙ ลักษณะต่อเติม ๒ ห้องเรียนติดกัน  ตามแบบต่อเติมอาคารเรียน         

  พร้อมติดตั้งไฟฟ้า  และครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียน

                      ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๕  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง ขนาดหนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง  ๔ เมตร                       

  ยาว ๑๕๐ เมตร งบประมาณ  ๑๔๓,๕๐๐  บาท 

                       ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนารางต่อจากปี พ.ศ.  ๒๕๔๕  ขนาดหนา  ๐.๑๕  เมตร       กว้าง  ๔  เมตร ยาว  ๑๖๗  เมตร  งบประมาณ  ๒๘๐,๐๐๐  บาท

                         ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสปช. ขนาดหนา ๐.๑๒  เมตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๗๕  เมตร                                         งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท

  การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา 

  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ได้ทำการเปิดสอนชั้นเด็กเล็กในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ยุบชั้นเด็กเล็ก  เป็นชั้นอนุบาล ๑  และอนุบาล  ๒

  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗  เปิดสอนขยายโอกาสทางการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  เปิดรับอนุบาล  ๓  ขวบ

  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มีครูอัตราจ้าง  ๒  ตำแหน่ง

  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มีครูอัตราจ้าง ๑  ตำแหน่ง  

  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๑  มีครูอัตราจ้างเป็นครูพี่เลี้ยงก่อนประถม  ๑  ตำแหน่ง

  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ได้รับจัดสรรครูพี่เลี้ยง  ๓  ขวบ จาก  อบต. บึงนาราง  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง

  ด้านบุคลากรในโรงเรียนปีการศึกษา  ๒๕๖๐

                   ลำดับที่

  ชื่อ  -  ชื่อสกุล

  ตำแหน่ง

  อันดับ

  วุฒิ

  วิชาเอก

  นายเฉลียง เนื้อไม้

  ผู้อำนวยการ

  คศ. ๓

  กศ.ม.

  บริหารการศึกษา

  นางวิภา   วีระพันธ์ ครู คศ.๒ ศศ.บ. นาฏศิลป์ไทย
  นายวิทยา บัวเผื่อน ครู คศ. ๒ ค.บ. ภาษาไทย
  นายประเทือง ทั่งนาค ครู คศ. ๒ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
  นายณัฏฐชัย บุญเกิด ครู คศ. ๓ ค.ม. การบริหารการศึกษา

  นางสาวศิรัญญา บุญมี

  ครู

  คศ. ๒

  ศษ.ม.

  การบริหารการศึกษา

  นางสาวนิรมล นาคเอม

  ครู

  คศ. ๑

  กศ.ม.

  หลักสูตรและการสอน

  นางสาวกัญญา เชื้อไชยนาท

  ครู

  คศ. ๑

  กศ.ม.

  หลักสูตรและการสอน

  นางสาวผกามาศ จินดามัง

  ครูผู้ช่วย

  -

  ศษ.ม.

  การบริหารการศึกษา

  ๑๐

  นางสาวน้ำเพชร เพ็ชรพิจิตร

  ครูผู้ช่วย

  -

  ค.บ.

  คอมพิวเตอร์

  ๑๑ นางสาวพนาพร เพชรทอง ครูผู้ช่วย - ค.บ. ภาษาอังกฤษ

  ๑๒

  นางเสาวลักษณ์ หิมพาน

  พนักงานราชการ

  -

  ค.บ.

  คอมพิวเตอร์

  ๑๓

  นายธีระพงษ์ สุขอยู่

  ครูอัตราจ้าง

  -

  ศศ.บ.

  คณิตศาสตร์

  ๑๔

  นายณัฎฐ์นพัต  ช้างรบ

  ธุรการโรงเรียน

  -

  น.บ. นิติศาสตร์

   

  ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา

  ๑.นายณรงค์  เฟื่องรอด

  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  ปี  ๒๕๒๐  -  ๒๕๒๑

  ๒.นายประยงค์  สิสี                   

  ครูใหญ่ 

  ปี  ๒๕๒๑  -  ๒๕๒๒

  ๓.นายมานพ  เข้มมี

  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  ปี  ๒๕๒๒  -  ๒๕๒๔

  ๔.นายวิชัย   กันสุข 

  ครูใหญ่ 

  ปี  ๒๕๒๔  -  ๒๕๒๕

  ๕.นายมานพ   เข้มมี                  

  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

  ปี  ๒๕๒๕  -  ๒๕๒๖

  ๖.นายไพโรจน์  พิศอ่อน           

  อาจารย์ใหญ่                   

  ปี  ๒๕๒๖  -   ๒๕๒๙

  ๗.นายสุรินทร์  เกตุทิพย์           

  อาจารย์ใหญ่

  ปี  ๒๕๒๙  -  ๒๕๔๑

  ๘.นายสุรินทร์  เกตุทิพย์   

  ผู้อำนวยการโรงเรียน       

  ปี  ๒๕๔๑  -  ๒๕๔๒

  ๙.นายดำรง  ศรีมหาโพชน์

  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

  ปี  ๒๕๔๓  -  ๒๕๔๓

  ๑๐.นายเสน่ห์  สุภาผล

  อาจารย์ใหญ่ 

  ปี  ๒๕๔๓ -  ๒๕๔๔

  ๑๑.นายประทีป  เนียมเรือง 

  อาจารย์ใหญ่ 

  ปี  ๒๕๔๔  -  ๒๕๔๗

  ๑๒.นายประทีป  เนียมเรือง

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปี  ๒๕๔๗  -  ๒๕๕๗

  ๑๓.นายเฉลียง เนื้อไม้

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  ปี  ๒๕๕๗  -  ปัจจุบัน

   

                         

  ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา     

                          ๑.  นายสำเริง  นันตรี                  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่           ปี  ๒๕๓๐  -  ๒๕๔๐

                          ๒.  นายดำรง  ศรีมหาโพชน์        ผู้ช่วยผู้อำนวยการ            ปี  ๒๕๔๑  -  ๒๕๔๕

                           ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ นายดำรง  ศรีมหาโพชน์  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำการสอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งงานสายผู้บริหารในตำแหน่งครูใหญ่ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอตะพานหินเมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๔๕  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนจึงถูกตัดไป และได้ตั้งตำแหน่งสายครูผู้สอนมาแทน 

                            โรงเรียนได้ดำเนินการเรียนการสอน สนองนโยบายของทางราชการ ตามหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๓๓) และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบันหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
                                               

   

                 เฉลียง เนื้อไม้

   ( นายเฉลียง เนื้อไม้ )

  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม

   

  สภาพปัจจุบัน  ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการศึกษา

  1.สภาพปัจจุบัน   

          1.1  สภาพโดยทั่วไป โรงเรียนบ้านหนองแขม ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปีพุทธศักราช  2520  มีหมู่บ้านในเขตบริการ    3  หมู่บ้าน  คือ หมู่ที่  4 ,  หมู่ที่  9  และหมู่ที่  10  ของตำบลบึงนาราง  โดยมีระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต  2  จำนวน  43  กิโลเมตร  ตามถนนสายเอเชียแยกจากตำบลบึงนารางไปสายอำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

  1.2  ภารกิจ   โรงเรียนมีภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็น  3  ระดับคือ

               1.2.1  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยเปิดรับนักเรียนที่มีอายุ 4 ปีและ 5 ปีบริบูรณ์  เข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 – 2 ตามลำดับ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้าน       ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  พร้อมทั้งคุณลักษณะที่ดีก่อนที่จะเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา

               1.2.2  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาซึ่งรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่  6  ปีบริบูรณ์  เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสวามารถ ในการอ่านออก

  เขียนได้ คิดคำนวณได้และคุณลักษณะอย่างอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรโรงเรียนกำหนดซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ

                 1.2.3  จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2544  โดยมุ่งหวังที่จะให้เยาวชนของชาติให้มีความรู้

  ความสามารถในอันที่จะดำรงชีวิตได้ทันต่ออารยประเทศ ฯลฯ โรงเรียนได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537

        1.3  ข้อมูลพื้นฐาน

                  ด้านอาคารเรียน  อาคารประกอบ  สนามกีฬา  และพื้นที่ของโรงเรียน

                                  1.3.1.  อาคารเรียนแบบ  สปช.  105 / 2546  จำนวน   1   หลัง   8  ห้องเรียน

                                  1.3.2   อาคารเรียนแบบ  สปช.  105 / 2549  จำนวน   1   หลัง   8  ห้องเรียน

                                  1.3.3.  อาคารอเนกประสงค์แบบ  202 /  2546   จำนวน    1    หลัง

                                  1.3.4  ส้วมแบบ  สปช.  601 /  2546  จำนวน  2  หลัง  6  ที่

                                  1.3.5.  บ้านพักครูแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จำนวน    1    หลัง

                                  1.3.6.  อาคารห้องสมุด  จำนวน  1 หลัง

                                  1.3.7  ห้องตัดผม   จำนวน 1 หลัง

                                  1.3.8.  สนามบาสเก็ตบอลพื้นซีเมนต์   จำนวน    1     สนาม

                                  1.3.9.  พื้นที่ของโรงเรียน  จำนวน   2  แปลง  รวม  19  ไร่   2   งาน    65    ตารางวา

                                 1.3.10. ปี 2545 - 2546 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร สูง 15 เซนติเมตร จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง

                                  1.3.11  ปี 2556  ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 104 / 26  จำนวน   1   หลัง   3  ห้องเรียน ราคา 1,716,000 บาท

                                   1.3.12 ปี 2559  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล จำนวน 1 สนาม ราคา 163,400 บาท

  1. จำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา

  ตำแหน่ง

  จำนวน / คน

  วุฒิ

  ผู้บริหาร

  ผู้ช่วยผู้บริหาร

  ครูปฏิบัติการสอน

  ครูปฏิบัติการสอน

  พนักงานราชการ

  ครูอัตราจ้าง

  ธุรการโรงเรียน

   

  1

  -

  4

  6

  1

  1

  1

  ปริญญาโท

  -

  ปริญญาตรี

  ปริญญาโท

  ปริญญาตรี

  ปริญญาตรี

  ปริญญาตรี

  รวมบุคลากรทั้งหมด

  14

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองแขม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: bannongkham.phi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: น้ำเพชร เพ็ชรพิจิตร โทรศัพท์: 0900644096 อีเมล์: nampech.bnk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]