โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                  พันธกิจที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

                  จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมในสังคมอย่างปกติสุข  ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

                  พันธกิจที่  2  ด้านการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษา)

                  จัดการศึกษาภาคบังคับ(ประถมศึกษา)อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ  และพัฒนาให้ทุกคนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ตรงความต้องการทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

                  พันธกิจที่  3   ด้านส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

                   จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความตระหนักมีทักษะพื้นฐาน และปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                  เป้าประสงค์ 

  เป้าประสงค์ตามพันธกิจที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย

                  จัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ร่วมในสังคมอย่างปกติสุข  ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพ

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 

  1. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิต  ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

  2. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมการคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์

                  3. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปฐมวัย และส่งเสริมส่งเสริมทักษะในการใฝ่รู้ รักการอ่าน และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                  4. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี และได้รับการส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูสู่มือชีพ

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2

                  1. ครูได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเข้าร่วมกับบุคคลและชุมชนได้ดี และพัฒนาความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง

                  2. . ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพสามารถบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  3

                  1. ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาและมีความรู้ความสามารถในการจัดองค์การ โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรที่ทุกส่วนมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร

                  2. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

    ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  4 

                  1. สถานศึกษาจัดการส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  และสร้างความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

  เป้าประสงค์ตามพันธกิจที่  2  ด้านการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ประถมศึกษา)

                  จัดการศึกษาภาคบังคับ(ประถมศึกษา)อย่างทั่วถึงมีคุณภาพ  และพัฒนาให้ทุกคนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข  โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย  พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ตรงความต้องการทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขอย่างมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1    ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพ

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 

                  1. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิต  ได้รับการปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และได้รับการส่งเสริมทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

                  2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง    และมีวิสัยทัศน์  

                  3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตมแนวปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและได้รับการส่งเสริมให้ผู้เรียนทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

                  4. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีทุกระดับชั้นและได้รับการส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬาทุกระดับชั้น

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2     ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาครูสู่มือชีพ

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2

                  1. ครูได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเข้าร่วมกับบุคคลและชุมชนได้ดี และพัฒนาความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง

                  2. ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3    พัฒนาผู้บริหารสู่มืออาชีพสามารถบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  3

  1. ผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาและมีความรู้ความสามารถในการจัดองค์การ โครงสร้าง ระบบการบริหารงาน และพัฒนาองค์กรที่ทุกส่วนมีส่วนร่วมอย่างครบวงจร

                  2. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย   และพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  4 

                  1. สถานศึกษาจัดการส่งเสริม สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม  และสร้างความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันทางวิชาการ และองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 

                  เป้าประสงค์ตามพันธกิจที่  3   ด้านส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

                   จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความตระหนักมีทักษะพื้นฐาน และปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิต ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1

                  1. สถานศึกษาจัดให้มีหลักสูตรชีวิตที่พอเพียงใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา

                  2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ เน้นการปฏิบัติจริงเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติตนที่เหมาะสมในชีวิตประจำวัน

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่  2 

                  1. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง หล่อหลอม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเอื้อต่อการจัดการเรียนเรียนการสอนตามหลักสูตรชีวิตที่พอเพียง

                  ประเด็นยุทศสตร์ที่ 3  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้และการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

                  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3

                  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ตามวิถีชีวิตของชุมชนและภูมิปัญญาของสังคมตามศักยภาพของแต่ละบุคคลด้วยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0892717373 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายชานน เสรีพงศ์ โทรศัพท์: 0956359742 อีเมล์: y2k670025@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]