โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

            โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)ก่อสร้างครั้งแรกโดยรับความร่วมมือจากราษฎร์บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 2 ตำบลบึงนาราง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ต่อมาได้มาตั้งในหมู่ที่ 2 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2497 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของราษฎรบ้านห้วยแก้วเป็นอาคารเรียนชั่วคราว มีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร พื้นสูง 150 เซนติเมตรโดยเป็นอาคารไม้ยกพื้นมุงด้วยแฝกไม่มีฝากั้น บรรจุประมาณได้ 175 คน เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2497    โดยมีนายณรงค์ พร้อมทองคำ เป็นตัวแทนทางราชการมาเป็นประธานเปิดอาคารเรียน

            พ.ศ. 2500 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2500 ราษฎรโดยการนำของผู้ใหญ่บ้านและคณะครู ได้ร่วมกันสร้างโรงเรียนหลังใหม่แทนอาคารเรียนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมมาก มีขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร พื้นสูง 150 เซนติเมตร บรรจุนักเรียนได้ 200 คน ต่อมาทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,000 บาท เพื่อใช้ในการซ่อมแซมโดยซ่อมหลังคา เปลี่ยนจากหลังคาแฝกมาเป็นหลังคาสังกะสีเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2510

  พ.ศ. 2514 ได้รับเงินงบประมาณจำนวน 150,000 บาทในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ก จำนวน 5 ห้องเรียนโดยมีนายโส กองแก้วและนางวันศรี กองแก้ว โดยบริจาคที่ดินให้กับโรงเรียนจำนวน 11 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา อาคารหลังนี้สร้างเสร็จเรียบร้อยวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2514 จึงย้ายจากอาคารเรียนชั่วคราวมาอยู่ที่อาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีผู้บริจาควัสดุอุปกรณ์ให้แก่โรงเรียนดังนี้

            1. นายสำเริง โพธิ์ทอง ส.ส.จังหวัดพิจิตร บริจาคนาฬิกาแขวน 1 เรือน มูลค่า 400 บาท

            2. นายกาว กองสินแก้ว บริจาค ระฆังทองเหลือง 1 ลูก เป็นเงิน 100 บาท

            3. คณะกรรมการศึกษา บริจาคตู้เอกสาร 1 หลัง เป็นเงิน 326 บาท

            พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครู แบบองค์การฯจำนวน 1 หลัง เป็นเงิน       27,700 บาท

            พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครู แบบองค์การฯจำนวน 1 หลัง เป็นเงิน          31,500 บาท

            พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครู แบบองค์การฯ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน       41,400 บาท

            พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครู แบบองค์การฯ จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน      83,800 บาทและสร้างส้วมแบบ เป็นเงิน 12,000 บาท

            พ.ศ. 2512 ได้รับเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข ใต้ถุนสูง 3 เป็นเงิน         250,000 บาท

            พ.ศ. 2522 ได้รับเงินงบประมาณในการก่อสร้างโรงฝึกงานแบบกรมสามัญ 312 ติดลูกกรงรอบ

            พ.ศ. 2523 - 2524 ได้รับงบประมาณในการต่อเติมอาคารเรียนด้านล่างของอาคารเรียนแบบ ป.1 จำนวน            2 ห้องเรียน เป็นเงิน 12,000 บาท

            พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1ก โดยทาน้ำมันรักษาพื้นไม้เปลี่ยนรางน้ำและช่องลม เป็นเงิน 10,000 บาท

            พ.ศ.2527ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างส้วม แบบ สปช .601/26 จำนวน 2/9 ที่นั่งเป็นเงิน        90,000 บาท และสร้างอาคารเอนกประสงค์ด้วยงบประมาณ สปก. สร้างให้

            พ.ศ.2531 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช.104/29/8 ห้องเรียนเป็น
  เงิน 1,100,000 บาท และสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 จำนวน 4 ถัง ด้วยงบประมาณจาก สปก.

            วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2531 คณะครูผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการสถานศึกษาบริจาคเงินจ้าง            รถแทรคเตอร์ปราบพื้นที่ทางการเกษตรของโรงเรียนซึ่งขออนุญาตจากสภาตำบลโพธิ์ไทรงามใช้ทำการเกษตรของโรงเรียน จำนวน 20ไร่ เป็นเงิน 7,000 บาท

            วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ถึง 30 เมษายน พ.ศ. 2532 คณะครู ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนร่วมกันสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เป็นเงิน 43,051 บาท

            วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2531 คณะครูบริจาคเงินซื้อเครื่องซอยไม้เพื่อใช้ในโรงเรียนเป็นเงิน 8,950 บาท

            วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2532 คณะครูบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ซึ้งนึ่งข้าวเพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวันเป็นเงิน 3,600 บาท

            วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2532 คณะครูและประชาชนร่วมบริจาคเงินให้จัดทำโต๊ะเก้าอี้ในการรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนเป็นเงิน 5,000 บาท

            วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2532 คณะครู ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบริจาคเงินทำบันไดปูนแทนของเดิมที่ชำรุดทั้ง 2 ด้านของอาคารเรียนแบบ ป.1ก เป็นเงิน 4,350 บาท

            วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 คณะครู ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษาบริจาคเงินต่อประปาให้โรงเรียนทั้งหมด เป็นเงิน 8,949 บาท

            วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 คณะครูบริจาคเงินทำบอร์ดกลุ่มประสบการณ์ต่างๆทุกห้องเรียนจำนวน 72 บอร์ด เป็นเงิน 7,200 บาท

            วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2532 คณะครู ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนบริจาคเงินสร้างเสาธงชาติซุ้มพระพุทธรูปและฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เป็นเงิน 16,981 บาท

            วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2533 นายลักษณ์ บุญประเสริฐ นายธนพันธ์  อุ่นวรรณ และนายบุญถิ่น         อะมูลราช ร่วมกันบริจาคเงินในการจัดทำเวทีในอาคารอเนกประสงค์และทำห้องเก็บเครื่องมือเกษตรเป็นเงิน 5,000 บาท

            วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 คณะครูนักการภารโรงร่วมกันบริจาคเงินในการก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชั้นเด็กเล็กและห้องน้ำครู เป็นเงิน 17,973 บาท

            วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2536 คณะครูนักการภารโรงร่วมกันบริจาคเงินในการก่อสร้างห้องสมุด เป็นเงิน 12,936 บาท

            วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2537 ได้เริ่มดำเนินการสร้างรั้วโรงเรียนด้านหน้าด้วยเงินงบประมาณของศิษย์เก่าของโรงเรียน โดยได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าทุกปี ในวันที่ 14 เมษายน ของทุกปี

            ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ถึงปี พ.ศ. 2552 นายเกษม ชื่นเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) นายสาระทิศ  พรหมอยู่ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว ) คณะครูนักการและกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานพระ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ศิษย์เก่า อบต.ห้วยแก้ว ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป ผู้มีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคเงินและวัสดุสิ่งของในการก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง อุปกรณ์การเรียนการสอน การกีฬาและอื่นๆครูสาลี่ บุญคล้ายครูพิศมัย อะมุลราชพร้อมด้วยนายสำราญ บัวดอก นักการภารโรงเรียนเป็นผู้ติดต่อนำซองขอบริจาคถึงผู้ปกครองและที่อื่นๆนำมาสมทบกับเงินที่โรงเรียนมีอยู่ ทุกครั้งก็จะมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารประกาศต่างๆ ครูชูเกียรติ บุญคล้าย ประชาสัมพันธ์โรงเรียนทุกอย่างที่ได้สร้างขึ้นมานั้นไม่อาจประเมินค่าได้และคงเป็นประโยชน์กับประชาชนทางราชการและประเทศต่อไป

            ปี 2553 นางมณลักษณ์ ภักดีชน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง(ห้วยแก้ว)ได้ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ ดังนี้

            วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์               (โครงการปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง Sp2) เป็นเงินจำนวน 353,000 บาท

            วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำหญิงแบบ 4 ที่/49 เป็นเงินจำนวน 330,717.94

            วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ดำเนินการปรับปรุงใต้อาคาร ป 1 ข เป็นห้องประชุมสโรชา                เป็นจำนวนเงิน 463,000 บาท

            วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556 ดำเนินการก่อสร้างส้วม สปช. 604/45 (งบโรงเรียนดีศรีตำบล) เป็นจำนวนเงิน 241,000 บาท

            วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556 ดำเนินการซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1ข และปูพื้นกระเบื้อง                     (งบโรงเรียนดีศรีตำบล) เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

            วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2556 ดำเนินการปูกระเบื้องใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ (โรงอาหาร) เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

            วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหน้าอาคารสปช. 109/25             (งบโรงเรียนดีศรีตำบล) เป็นจำนวนเงิน 172,000 บาท

            วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบอุบัติภัย เป็นจำนวนเงิน 99,500 บาท

            วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2558 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมขยายเขตไฟฟ้า เป็นจำนวนเงิน 1,274,000 บาท

            วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558 ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น เป็นจำนวนเงิน 1,919,000 บาท

            วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (หลังคาอาคารบริจาค) เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท

            ต.ค. 58 – มี.ค. 59 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น                 (หลังคาอาคารสหกรณ์) เป็นจำนวนเงิน 220,000 บาท

            ต.ค. 58 – มี.ค. 59 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (รั้วโรงเรียน) เป็นจำนวนเงิน 142,700 บาท              

  ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)

   

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  ปี พ.ศ. ที่มา

  ดำรงตำแหน่ง

  รวม/ปี

  1

  นายสนิท แสงทอง

  รักษาการแทน

  7 ก.ค. 2499 -   7 ก.ค. 2501

  2

  2

  นายแบน วังยาว

  รักษาการแทน

  8 ส.ค. 2501 - 10 มิ.ย. 2504

  3

  3

  นายถนอม แก้วสีนาค

  รักษาการแทน

  22 ก.ค. 2504 - 10 ส.ค. 2505

  1

  4

  นายประทุม คันทัพ

  รักษาการแทน

  4 ก.ค. 2506 - 7.ค. 2507

  1

  5

  นายสมพงษ์ พราวศรี

  รักษาการแทน

  18 มิ.ย. 2514 - 1 ม.ค. 2515

  1

  6

  นายอัศวิน ศรีสุข

  รักษาการแทน

  15 ก.พ. 2516 - 13 มิ.ย. 2517

  1

  7

  นายซ้อน ดิวรางกูร

  ครูใหญ่

  2 มี.ค. 2518 - 16 ธ.ค. 2525

  7

  8

  นายวิชัย กันสุข

  ครูใหญ่

  16 ธ.ค. 2525 - 25 มี.ค. 2529

  4

  9

  นายดำรง ตั้งประดิษฐ์

  อาจารย์ใหญ่

  15 มี.ค. 2529 - 30 ก.ย. 2530

  1

  10

  นายลักษณ์ บุญประเสริฐ

  อาจารย์ใหญ่

  1 ต.ค. 2531 - 11 ม.ค. 2539

  8

  11

  นายเกษม ชื่นเทศ

  อาจารย์ใหญ่ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  20 ม.ค. 2539 - 29 ธ.ค. 2552

  14

  12

  นางมณลักษณ์ ภักดีชน

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  30 ธ.ค. 552 ถึง 23 มกราคม 2561

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวีระชัย จันทร์กระจ่าง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายจำลอง เกตุชาติ

 • นางสิริกร บัวบานสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,636
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056902224 อีเมล์: anubanbuengnaranghuaikaeo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สันนิธิ ช้างรบ โทรศัพท์: 0859299353 อีเมล์: sannithichangrob@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]