โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

            1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา

            2. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

            3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม

            4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

            5. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย

            6. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

            7. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ ในการแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

            8. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในชีวิตประจำวัน

            9. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

            10. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวีระชัย จันทร์กระจ่าง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอภิชาติ พันธ์สุวรรณ

 • นางสาลี่ บุญคล้ายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,636
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056902224 อีเมล์: anubanbuengnaranghuaikaeo@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สันนิธิ ช้างรบ โทรศัพท์: 0859299353 อีเมล์: sannithichangrob@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]