โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ประวัติโรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

 

         โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม ชื่อเดิมคือโรงเรียนห้วยพุก (มัธยม) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นประจำตำบล
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๔๑   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ   ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๒๐  มีนาคม ๒๕๒๔   เริ่มเปิดทำการสอนในปีการศึกษา   ๒๕๒๔ 

ความเป็นมา

                นายสุด   ศาลา   ,   นายม้วน   เกิดอยู่   ,   นายฮวด   สิทธิโชติ   และนายประพัฒน์   สิทธิโชติ  
ได้บริจาคที่ดิน   4   แปลง   ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

       1.   นายสุด  ศาลา                                          จำนวน  15 ไร่  90 ตารางวา

       2.   นายม้วน  เกิดอยู่                                      จำนวน  1   ไร่  3 งาน 48 ตารางวา

  1. นายฮวด  สิทธิโชติ                                  จำนวน 12 ไร่ 3 งาน

  2. นายประพัฒน์  สิทธิโชติ                           จำนวน  5   ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา

  3. ที่ดินสาธารณประโยชน์                            จำนวน  1   ไร่  2 งาน  69  ตารางวา

ซึ่งขณะนั้นมีนายธีระพนธ์    บุญอินทร์   เป็นครูใหญ่ในขณะนั้นนายเพ็ง   พาอินทร์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่  5  
ระยะเเรกได้สร้างอาคารชั่วคราว   1   หลัง   ต่อมาได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบถาวร 108/208
จำนวน 1 หลัง และต่อมาในปี   2528   ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบ   107/2527   จำนวน   1   หลัง

               ในปี   2530  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายทำนุ  เนียมถนอม  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

               ในปี   2535   กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสุทธิพงศ์    บุญกล้า  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
โรงเรียนมีถนนเข้า- ออก   2   สาย   คือทิศเหนือเชื่อมจากโรงเรียนถึงบ้านไดลึกตลอดไปจนถึงสี่แยก ขาทราย  -  ตากฟ้า  

ทิศตะวันตกเชื่อมถนนสาย  รพช.- สำนักขุนเณร  และห้วยพุก-ไดรัง

               โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครู   บ้านพักภารโรง และอาคารหอนอนตามลำดับโรงเรียนได้เปิดสอนสาขาที่ตำบลวังงิ้ว 
(ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม)   ในปี   2535

               ในปี   2540   กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายประโยชน์   สุวรรณปักษิณ   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540   ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท

            และในปี พ.ศ. 2541  นายบุญเทพ  พิศวง ได้ประสานงานกับเจ้าอาวาสวัดสมบูรณ์ธรรมกายราม   ต. ห้วยพุก   
กิ่ง อ. ดงเจริญ จ. พิจิตร  ในเรื่องของยานพาหนะรับ - ส่งนักเรียน  บริเวณใกล้เคียงรวมทั้งนักเรียนประถมศึกษาด้วย

ในปี  พ.ศ. 2541  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายธีรวัฒน์  ทองสุข  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

             ในปี พ.ศ. 2542   กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายพีรพัฒน์  วัชรินทรางกูร   มาดำรงดำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ได้ติดตามประสานงานเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนในเรื่องการสอนเครือข่ายดาวเทียม  ที่โรงเรียนไกลกังวล 
อ.  หัวหิน  จ.  ประจวบคีรีขันธ์        และได้ดำเนินการติดต่อศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    อำเภอท่าตะโก   

จ. นครสวรรค์   เกี่ยวกับเครื่องมือการเรียนการสอนเครือข่ายดาวเทียมเป็นการชั่วคราวจำนวน   1  ชุด   

             ในเดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสหัส   บุญแถม   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  
ได้ปรับปรุงและประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพุกเกี่ยวกับการทำทางเข้า  -  ออก  ด้านทิศเหนือมีถนนเชื่อม
จากโรงเรียน  -  ถนนสาย  รพช.  -  สำนักขุนเณร  -  บ้านห้วยตาดำ    และได้รับการจัดสรรงบประมาณในการสร้างอาคารกึ่งถาวร
  จำนวน 1 หลัง   เป็นจำนวนเงินงบประมาณ   1,200,000   บาท   ต่อมาได้รับบริจาค ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน   6   เครื่อง  
จากเจ้าอาวาสวัดสมบูรณ์ธรรมกายาราม   ต.   ห้วยพุก   กิ่ง  อ.   ดงเจริญ   จ.   พิจิตร   เป็นจำนวนเงิน   400,000   บาท  
นอกจากนี้ยังได้รับการจัดสรรเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย คือเครื่องมือการเรียนการสอนเครือข่ายดาวเทียม
ในโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จำนวน   1   ชุด   ตัวควบคุมสัญญาณดาวเทียมจำนวน 6  เครื่อง
โทรทัศน์สี  20   นิ้ว   จำนวน   12   เครื่องโดยมีทหารช่างจากจังหวัดมณฑลทหารบกเพชรบูรณ์มาเป็นผู้ติดตั้งและแนะนำให้  
และได้ปรับปรุงเพิ่มเติมเรื่องห้องน้ำและโรงอาหารของโรงเรียนโดยมีนายดาบประทุม โชติกคามเป็นผู้อุปถัมภ์  
พร้อมทั้งปรับปรุงสวนหย่อมหน้าอาคารกึ่งถาวร   หอนอน   โรงอาหาร   โรงฝึกงาน   และได้อำนวยความสะดวกเกี่ยวกับ
สถานที่ในการประชุมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล   ตำบลห้วยพุก

                ในปี  พ.ศ.  2544  อาจารย์ใหญ่สหัส  บุญแถม     ได้ติดต่อประสานงานกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนหัวดงรัชนูปถัมภ์
เกี่ยวกับการขอยืมเครื่องปฏิบัติการทางภาษาจำนวน  48 ชุด พร้อมอุปกรณ์ครบ  ทำให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางภาษา
ที่ได้มาตรฐานจำนวน  1  ห้อง   และได้ประสานของบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ กึ่งถาวร  จำนวน 1 หลัง
ด้วยงบประมาณ 1,200,000 บาท   และอาคารเรียน แบบ 216 ล (หลังคาทรงไทย) จำนวนเงิน 14,900,000 บาท 
นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร  แบบ 300 ที่นั่ง  รั้วลวดหนาม  หอถังประปา และบ่อพักน้ำ

                ในปี พ.ศ. 2545 กรมสามัญศึกษา ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายศิวพล  จันทร์เทศ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
และนายศิวพล  จันทร์เทศ ได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนห้วยพุก เป็นโรงเรียนดงเจริญพิทยาคม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-21 13:33:20 น.

นายชัยชน หน่อมาก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดงเจริญพิทยาคม

นางสาวจิราพร พวงไทย
นายอัธยา สมิเปรม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,123
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056619646 อีเมล์: djp_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มะลิวัลย์ นุชเทียน โทรศัพท์: 0816753670 อีเมล์: teacher_maliwan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]