• สพม.41
 • เมนูสพม41

 • ประวัติโรงเรียน
 • ปีการศึกษา 2534 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ได้มาเปิดโรงเรียนสาขาที่โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลวังโมกข์ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
  รับนักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 จำนวน 33 คน

  ปีการศึกษา 2535 รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 47 คน โดยโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งนายสมศักดิ์ พันธุ์สด อาจารย์ 2 ระดับ 6
  เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานโรงเรียนมัธยมในสาขา และได้ดำเนินการติดต่อประสานงานขอบริจาคที่ดิน จำนวน 2 แปลง จากนายเอี่ยม ซังหยง ในเนื้อที่จำนวน 18 ไร่ และจากนางสี ทองดอนอินทร์ จำนวน 17 ไร่ ที่ดินทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลวังโมกข์ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้นำหนังสือแสดงเจตนาของผู้ครองที่ดิน มอบให้เพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล โดยประสานงานกับนิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกตามลำดับขั้นของระเบียบการ ใช้สถานที่
  ในเขตนิคมสร้างตนเอง พร้อมกันนี้ได้นำข้อมูลการบริจาคที่ดินเข้าที่ประชุม สภาตำบล เพื่อเสนอข้อมูลการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาตำบลวังโมกข์เสนอต่อสำนักงานสามัญ ศึกษาจังหวัดพิจิตร พิจารณาเพื่อดำเนินการต่อไป

  ปีการศึกษา 2536 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในเขตพื้นที่ที่ได้รับบริจาคและใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนสาขาสามง่ามชนูปถัมภ์ “

  ปีการศึกษา 2537 รับนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นที่ 1 จำนวน 80 คน รวมมีนักเรียนทั้งสิ้น 196 คน มีครูจำนวน 3 คน และได้รับอนุมัติจัดตั้งโรงเรียน
  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม “ โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารชุดเบ็ดเสร็จ ก ข ค และอาคารประกอบบ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักนักการภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง จำนวน 6 ที่นั่ง ถังเก็บน้ำ ฝ 33. 1 ชุดกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งนายสมศักดิ์ พันธ์สด อาจารย์ 2ระดับ 6 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม
  พ.ศ. 2537 และในปี พ.ศ.2537 นี้ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ของกรมสามัญศึกษารุ่นที่ 8/2537

  ปีการศึกษา 2538 รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 131 คน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 274 คน มีข้าราชการครู จำนวน 10 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน และนักการภารโรง 2 คนปีการศึกษา 2539 รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 96 คน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 289 คน มีข้าราชการครู จำนวน 10 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน และนักการภารโรง 2 คน

  ปีการศึกษา 2540 รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 102 คน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 312 คน มีข้าราชการครู จำนวน 11 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน และนักการภารโรง 2 คน และในปีการศึกษานี้นายสมศักดิ์ พันธ์สด ได้รับจากแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม

  ปีการศึกษา 2541 รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 105 คน และในปีการศึกษานี้โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 74 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 366 คน มีข้าราชการครู จำนวน 11 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน และนักการภารโรง 2 คน

  ปีการศึกษา 2542 รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 108 คน และรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 47 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 418 คน มีข้าราชการครู จำนวน 12 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน และนักการภารโรง 2 คน

  ปีการศึกษา 2543 รับนัก เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 102 คน และรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 45 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 454 คน มีข้าราชการครู จำนวน 12 คน ครูอัตราจ้าง 8 คน และนักการภารโรง 2 คน ในปีการศึกษานี้ นายนิเวศ ทุ้ยแป ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่

  ปีการศึกษา 2544 รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 107 คน และรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 68 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 461 คน มีข้าราชการครู จำนวน 12 คน ครูอัตราจ้าง 10 คน และนักการภารโรง 2 คน

  ปีการศึกษา 2545 รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 118 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 63 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 468 คน และมีข้าราชการครู จำนวน 11 คน ครูอัตราจ้าง 11 คน นักการภารโรง 2 คน และในปีการศึกษานี้นายสมศักดิ์ พันธ์สด ได้รับจากแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม

  ปีการศึกษา 2548 รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 140 คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 58 คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 470 คน และมีข้าราชการครู จำนวน 14 คน ครูอัตราจ้าง 9 คน นักการภารโรง 2 คน มีนายสุนทร เข็มทองดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-21 16:13:40 น.

โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056030324 อีเมล์: wangmok2010@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัชรพล เทพสิทธิ์ โทรศัพท์: 0966894949 อีเมล์: JJMM_MAN@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]