ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านวังจาน

 

  โรงเรียนบ้านวังจาน  ตั้งอยู่หมู่ที่   9   ตำบลบ้านโตก   อำเภอเมืองเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์  ราษฎรได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี  2512  แต่ไม่เรียบร้อย   ปี 2514  ได้ช่วยกันสร้างใหม่แบบอาคารชั่วคราว  2  ห้องเรียน  งบประมาณทั้งสิ้น  5,000  บาท  และทำการเปิดเรียนในวันที่  13  พฤษภาคม  2514 ต่อมาปี  2518 ได้รับงบประมาณ 250,000 บาท สร้างอาคารแบบ ป.1 ข.  มี  4 ห้องเรียน
                    ปี  2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบตึก  แบบ ป. 1 ก.  4  ห้องเรียน  ราคา  460,000   บาท 
                    ปี  2523 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานราคา 78,000 บาท และส้วม 5 ที่ ราคา 25,000 บาท
                    ปี  2541 ได้รับอนุญาตให้เปิดระดับอนุบาล
                    ปี  2543  ได้รับงบถังน้ำ ฝ. 30 พิเศษ 4 ถัง ราคา 67,000 บาท  และสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์จากการกีฬาแห่งประเทศไทย ราคา 180,000 บาท
                    ปี  2545  ได้รับงบจากกรมประมงได้รับงบบ่อเลี้ยงปลาราคา 100,000 บาท
                    ปี  2547  ได้รับงบซ่อมแซมอาคารชั่วคราว 49,800 บาทปรับปรุงเป็นห้องสมุดเอกเทศ
                    ปี  2548   ได้ปรับปรุงซุ้มพระสิ้นเงินบริจาค  6,000 บาท และปรับปรุงป้ายชื่อโรงเรียนสิ้นงบบริจาค 15,000  บาท  และสร้างศาลาทรงไทย สิ้นงบบริจาค  30,000 บาท ทั้งหมดได้รับงบสนับสนุนหลังคาดินเผาจากวัดทุ่งเรไร บ้านชอนไพร  เนื้อที่โรงเรียนมี 20 ไร่หลักฐาน สค. 1  ราคาประเมิน  80,000 บาท
                     รายนามครูใหญ่ที่มาดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านวังจาน  มีดังต่อไปนี้
                     1.  นายสอน  นิยมเพ็ง               พ.ศ. 2512 – 2527
                     2.  นายสุนทร  จอมเพ็ง             พ.ศ. 2527  -  2530
                     3.  นายโสวัฒน์  หนูพา             พ.ศ.  2530  -  2538
                     4.  นายสุกิจ  กองแก้ว               พ.ศ.2538  - ผู้อำนวยการโรงเรียน)  -  30  กันยายน  2553
                     5. จ่าสิบเอกพินิตย์  ก้อนแก้ว
                     6. นายสมควร  สาตรจีนพงษ์
                     ปัจจุบันมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 9 คนดังนี้
                     นายนิรวิทธิ์  กางถิ่น                               ประธานกรรมการ
                     นายสมชาย บุญคำ                                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
                     นางสังข์ทอง สุขมูล                                กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
                     นางกนกพรรณ สุกแดง                          กรรมการผู้แทนองค์ชุมชน
                     นางอัฉรา อ่ำน้อย                                    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
                     นางสังเวียน เสมตั้ง                                 กรรมการผู้แทนองค์ปกครอง ฯ
                     นายเคน ปงรังกา                                     กรรมการผู้แทนศาสนา
                     นายวิโรจน์ คำทา                                    กรรมการผู้แทนครู
                     จ่าสิบเอกพินิตย์  ก้อนแก้ว                      กรรมการเลขานุการ
                    ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมด  47  คน  มีครูผู้สอนประจำชั้นดังนี้
                      1.  นางสมพาน  แก้วกรเมือง                   ประจำชั้นอนุบาล  1
                           นางสมพาน  แก้วกรเมือง                   ประจำชั้นอนุบาล  2
                      2.  นางรุ่งทิพย์   ชิ้นจอหอ                       ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                      3.  นายพิทักษ์  ชิ้นจอหอ                         ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
                      4.  นางสมพาน  แก้วกรเมือง                    ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
                      5.  นายวิโรจน์  คำทา                               ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
                  
                    วันที่  1  ตุลาคม  2553  นายวิโรจน์  คำทา  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เนื่องจาก  นายสุกิจ  กองแก้ว  ได้รับอนุมัติให้ออกจากราชการตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
                    วันที่  1  พฤศจิกายน  2553  จ.ส.อ.พินิตย์  ก้อนแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกป่ามะม่วง  อำเภอชนแดน  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังจาน  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  ตามมติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 8/2553  เมื่อวันที่  15  ตุลาคม  2553 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-06 14:20:31 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านวังจาน

นายพิทักษ์ ชิ้นจอหอ
นางรุ่งทิพย์ ชิ้นจอหอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,842
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังจาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: banvangjan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสมพาน แก้วกรเมือง โทรศัพท์: 095-3549480 อีเมล์: yaaun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]