โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

 

ประวัติโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง (เพิ่มเติม)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

*************************************************

          

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตั้ง หมู่ที่ ๑๐  ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  ตั้งขึ้นเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๙๔ ตอนเริ่มก่อตั้งใช้ศาลาการเปรียญวัดยาวีเป็นสถานที่ทำการเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๔ ในปี พุทธศักราช ๒๔๙๗ ศาลาวัดถูกไฟไหม้ จึงใช้ฉางข้าวของนายเจริญ นิ่มนวล ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งต่อเป็นระเบียงใช้ทำการสอนชั่วคราว ในปี พุทธศักราช ๒๔๙๙ชาวบ้านช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง ในที่ดินแปลงที่ ๒ บนเนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๕๓ ตารางวา (ที่อยู่ปัจจุบัน) ขนาด กว้าง ยาว ๗ ๒๗ เมตร พื้นถมดินหลังคามุงแฝก และตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๐๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน

ผู้บริหารโรงเรียนที่มาดำรงตำแหน่ง ตามลำดับ ดังนี้

            ๑.นายวาทิน  บางสัมฤทธิ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๔๙๔ ถึง ๑ กรกฎาคม ๒๔๙๗

            ๒.นายนวน  หาญรักษ์  ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๒๗

            ๓.นายวิชัย  ทองหาร  ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๓๓

๔.นายสะท้อน  วรรณพงษ์ ดำรงตำแหน่งเมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔

            ๕.นายสุพิน  นุชรอด อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองไผ่ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับคำสั่งจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่ ๑๑๒/๒๕๔๕   ให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ที่โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๑  ธันวาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป

            โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง มีข้าราชการครูปฏิบัติการสอน จำนวน ๓๓ คน นักเรียน ๔๙๖ คน   จัดการเรียนการสอน ๓ ระดับ  ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

            ในปีการศึกษา ๒๕๔๕ มีข้าราชการครู ๓๐ คน นักการภารโรง ๑ คน นักเรียนในความรับผิดชอบ ชั้นอนุบาล ๑-๒ , ป.๑ – ๖ และ ม.๑-๓ จำนวน ๔๖๕ คน นักเรียนอายุ ๓ ขวบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู  จำนวน ๔๐ คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน

 

            โงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง มีที่ดินอยู่ ๒ แปลง คือ

            แปลงที่ ๑ คือ สค.๑ เลขที่ ๓๒๗ เนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน ทิศเหนือ จดที่นายพล ยาว ๔ เส้น ๑๐ วา ทิศใต้ จดที่นางทองดี ยาว ๑ เส้น ๕ วา อยู่บ้านยาวี หมู่ ๑ (สค.๑ เลขที่ ๓๒๗ ทะเบียน พช. ๘๙)

            แปลงที่ ๒ คือ ที่ นส.๓ ก เลขที่ ๑๘๘ หมู่ ๑๐ ตำบลวังชมภู เนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๕๓ ตารางวา ทะเบียน พช.๙๐

การพัฒนาการก่อสร้างอาคารเรียน/อาคารประกอบ ของ โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ตามลำดับ  มีดังนี้

            ตอนแรกโรงเรียนได้อาศัยศาลาวัดยาวีใต้เป็นอาคารเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ มีนักเรียน ๕๘ คน

            พุทธศักราช ๒๔๙๗ ศาลาวัดยาวีถูกไฟไหม้ จึงได้อพยพนักเรียนไปขออาศัยฉางข้าว                         ของ นายเจริญ นิ่มนวล ผู้ใหญ่บ้านยาวี  ซึ่งต่อเติมระเบียงฉาง ดังกล่าว จัดทำเป็นห้องเรียนการชั่งคราว และในปีนี้ นายวาทิน  บางสัมฤทธิ์ ครูใหญ่ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ที่โรงเรียนบ้านท่าพล ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายนวน หาญรักษ์ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโตก มาดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านยาวี

            พุทธศักราช ๒๔๙๙ ชาวบ้านช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ๑ หลัง ในที่ดินแปลงที่ ๒ ผู้ใหญ่เจริญ นิ่มนวล เป็นผู้บริจาคที่ดิน ๓๑ ไร่  ๕๓ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ก่อตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน เป็นอาคารเรียน  ๑ ห้องเรียน กว้าง  ยาว ๗×๒๗ เมตร พื้นถมดินหลังคามุงแฝก

            พุทธศักราช ๒๕๐๑ ทางราชการอนุมัติเงินงบประมาณจำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียน ๒ หลัง ๆ ละ ๑ ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนถาวร ขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๙ เมตร พื้นกระดานมุงสังกะสี แต่ไม่มีฝา

            พุทธศักราช ๒๕๐๑ ทางราชการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๕,๐๐๐ (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗ เมตร พื้นกระดานมุงสังกะสีแต่ไม่มีฝา

            พุทธศักราช ๒๕๐๒ ได้งบประมาณจำนวน ๖,๐๐๐ บาท(หกพันบาทถ้วน) จัดทำฝาอาคารเรียนทั้ง ๓ หลัง จนเสร็จเรียบร้อย

            พุทธศักราช ๒๕๐๖ ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันสร้าง อาคารกึ่งถาวรให้โรงเรียน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๔ เมตร งบประมาณ ๗,๐๐๐ บาท มุงสังกะสี

 

            พุทธศักราช ๒๕๑๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน ๑๗๕,๐๐๐ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้ก่อสร้างอาคาร ๑ หลัง จำนวน ๕ ห้องเรียน แบบ ป.๑ ข กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อด้วยเสาไม้ทาสี หลังคามุงกระเบื้อง อาคารสร้างเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๑๐

            พุทธศักราช ๒๕๒๐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างโรงฝึกงาน

            พุทธศักราช ๒๕๒๕  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวังเพชรบูรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้ก่อสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง ๕ ห้องเรียน แบบ ป.๑ ก ขนาด กว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร พร้องอุปกรณ์ครบ โต๊ะนักเรียน ๑๐๐ ชุด โต๊ะครู ๕ ชุด และอยู่ในงบประมาณเดียวกัน ได้จัดสร้างถังน้ำ ฝ.๓๓ ด้วย

            พุทธศักราช ๒๕๒๖ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้สร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๑ จำนวน ๓ ที่นั่ง สร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๒๖

            ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๗ นายนวน หาญรักษ์ อาจารย์ใหญ่ได้เกษียณอายุราชการ

            ๑๑ มกราคม ๒๕๒๘ ทางราชการได้แต่งตั้ง นายวิชัย ทองหาร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

            ในปี พุทธศักราช ๒๕๒๙ โรงเรียนบ้านยาวี ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น       “โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง”

          ในปี พุทธศักราช ๒๕๒๙ สปจ. เพชรบูรณ์ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท(หกหมื่นห้าพันบาท)สร้างส้วม สปช.๖๐๑ จำนวน ๔ ที่นั่ง จนเสร็จเรียบร้อย

            ในปี พุทธศักราช ๒๕๒๘ – ๒๕๓๐ ได้ดำเนินการสร้างรั้งโรงเรียน โดยการบริจาค จากผู้ปกครองนักเรียนและคณะครูจำนวน ๕๒ ช่อง จนเสร็จสิ้นพร้อมป้ายโรงเรียน

            พุทธศักราช ๒๕๓๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๗๖๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างหอประชุม แบบ สปช. ๒๐๕/๒๕๒๖ สร้างเสร็จในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๑

            ในปี พุทธศักราช ๒๕๓๓ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๓ นายวิชัย  ทองหาร อาจารย์ใหญ่ได้เกษียณอายุราชการ

            ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๓ ทางราชการได้แต่งตั้งนายสะท้อน  วรรณพงษ์ อาจารย์โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ แทน นายวิชัย  ทองหาร

            อนึ่งในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๓๔ เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น.เศษ โรงเรียนได้เกิดไฟไหม้อาคารเรียน แบบ ป.๑ ข ขนาด ๑ ชั้น ๔ ห้องเรียนและอาคารเรียน แบบ ป.๑ ขนาด ๑ ชั้น ๑ ห้องเรียน ได้รับความเสียหายทั้งหมด จาการพิสูจน์ของกองวิทยาการ เชื่อว่าไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุการเกิดไฟไหม้

            ในปีงบประมาณ ๒๕๓๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๓/๒๖ จำนวน ๑ ชั้น ๔ ห้องเรียน และได้รับงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) สร้างส้วมตามแบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ ขนาด ๔ ที่นั่ง และได้มีการประมูลก่อสร้างโดยหุ้นส่วนจำกัด ศิริโรจน์การช่างเพชรบูรณ์ สำหรับอาคารเรียนได้รับอุปกรณ์ครบ

            และในปีงบประมาณ ๒๕๒๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๕๔๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน อุปกรณ์ครบ คือ ตู้เหล็ก ๘ ตู้ โต๊ะครู ๘ ชุด เก้าอี้นักเรียนห้องละ ๓๐ ชุด จำนวน ๒๔๐ ชุด ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยวัฒน์วิศวกรรม

          ในปี ๒๕๓๖ สำนักงาน รพช. ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนทรงสี่เหลี่ยมในงบประมาณ ในงบภัยแล้ง ๑ ถัง บรรจุน้ำ ๒๐ ลูกบาศก์เมตร

            อนึ่งในงบประมาณปี ๒๕๓๖ โรงเรียนได้รับงบประมาณจำนวน ๕๑,๗๐๐ บาท ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๑ ชุด ๓ ถัง ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเบญจกรก่อสร้าง

            หมายเหตุ ปีการศึกษา ๒๕๓๕ โรงเรียนและผู้ปกครองได้ก่อสร้างห้องสมุดขึ้น ๑ หลัง ขนาด กว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ขึ้น ๑ หลัง ๓๕๐,๐๐๐ บาท

            ในปี ๒๕๓๖ เข้าโครงการ กศ.พช.

            ในปี ๒๕๓๗ ได้เปิดขยายรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

            ในปีงบประมาณ ๒๕๓๘ ได้สร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๔ ที่นั่ง ราคา ๘๙,๕๐๐ บาท สร้างโดย หจก. โรจน์ศิริการช่างเพชรบูรณ์ในระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๘

            ในปีงบประมาณ ๒๕๓๘ ได้งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท สร้างสนามบาสเก็ตบอล ในระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน – พฤษจิกายน ๒๕๓๘ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสวัสดิ์ก้อนทองก่อสร้าง

            ปี ๒๕๓๘ ได้จัดทำซุ้มพระ งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท

            ปี ๒๕๓๘ ได้จัดทำเสาธง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

            ปี ๒๕๓๘ ได้จัดทำลูกกรงเหล็กหอประชุมโรงเรียน งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

            ปี ๒๕๓๙ ได้จัดทำรั้วลวดหนามทั้งสองด้านของโรงเรียน โดยชุมชนร่วมบริจาค จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท ความยาว ๕๖๐ เมตร

            ในปี ๒๕๔๐ ได้จัดทำประตูโรงเรียน ๒ ด้าน เป็นเงิน ๑๖,๕๐๐ บาท

            ในปี ๒๕๔๑ ได้งบประมาณจัดสร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๒/๒๖ จำนวน ๔ ที่นั่ง งบประมาณ ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

            ในปี ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณซ่อมแซมน้ำประปาโรงเรียนจำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

            ปี ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณจากงบมิยาซาวา สร้างถังเก็บน้ำฝน ฝ.๓๓ จำนวน ๑ ชุด  งบประมาณ ๗๒,๐๐๐ บาท

            ปี ๒๕๔๓ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำการปฏิบัติรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นสถานที่ดูงานของทุกโรงเรียน ภายใน สปอ. และ สปจ. เพชรบูรณ์

            ในปี ๒๕๔๔ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔ นายสะท้อน วรรณพงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง ได้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

            ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นายสุพิน นุชรอด อาจารย์ใหญ่บ้านไร่ขอนยางขวาง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองไผ่ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑๑๒/๒๕๒๔ ให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นไป

          ๒๕๔๕ คณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ซื้อคอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียน ๕ เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการสอน พร้องปรับปรุงห้อง ๘๕,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทภ้วน)

  • ปรับปรุงโรงฝึกงานเพื่อใช้ประโยชน์การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น งบบริจาค

 จากคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน  เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒๕๔๖ คณะครู/คณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันบริจาควัสดุอุปกรณ์สร้างลานกีฬารวมใจต้านภัยยาเสพติดงบประมาณ  ๘๕,๐๐๐บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  •  ครู/คณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครองนักเรียนจัดผ้าป่า ซื้อคอมพิวเตอร์ ๑๐ เครื่อง

งบประมาณ ๑๖๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) พร้องปรังปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

๒๕๔๗ สร้างถนน “พิศาลพัชรร่วมพัฒนาสามัคคี ๔ หมู่บ้าน” ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๙

เมตร งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

            อนึ่ง ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนเน้นในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการสานสายใยครูและลูกศิษย์ ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            ๒๕๔๘ ได้ก่อสร้างป้ายโรงเรียน งบบริจาค จากพ่อค้าประชาชน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน คณะพระสงฆ์และประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน งบประมาณ ๒๙๐,๓๖๐ บาท เปิดป้ายเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ โดยท่านโสภณ  ผ่องสุขสกุล  ผอ.สพท.พช.๑ เป็นประธานเปิด

            ๒๕๔๙ - ได้รับงานงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนทั้งระบบ ๗๗๖,๐๐๐บาท (เจ็ดแสนเจ๊กหมื่นหกพันบาทถ้วน)

      - ได้รับงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์ห้องสมุด ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น

บาทถ้วน)

๒๕๕๐ ก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียน งบประมาณจากองค์บริหารส่วนตำบลวังชมพู งบประมาณ ๒๒๒,๐๐๐บาท (สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๒๕๕๑ ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอล งบประมาณองค์การบริหารส่วยตำบลวังชมพู งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๒๕๕๒ ปูกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์  งบประมาณ ๑๙๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ได้จากการจัดผ้าป่าผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าร่วมกันบริจาค

  • ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อคอมพิวเตอร์ CL   ๑๐ ชุด งบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท

(สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

  • ก่อสร้างห้องพยาบาลและสหกรณ์ร้านค้า งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาท

ถ้วน) งบประมาณจากรายได้โรงเรียน (จากร้านค้าและค่าเช่าที่นา)

  • ปรับปรุงห้องเรียนอนุบาล ๑-๒ ให้กว้างขึ้น งบประมาณ ๑๐๐,๐๐ บาท
  • เทถนนคอนกรีตทางเข้าหอประชุม งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
  • เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประเภทที่ ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์เขต ๑

มีโรงเรียนบ้านวังทอง โรงเรียนบ้านยางลาด และโรงเรียนบ้านเนินสง่า เป็นโรงเรียนเครือข่าย

-ได้รับโล่รางวัล โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านยอดเยี่ยม

การเรียนการสอน

            เปิดการสอน ดังนี้คือ

  1. ระดับก่อนประถมศึกษา

อนุบาล ๑ และอนุบาล ๒ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร การจัดประสบการณ์

พระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๒๓ (ฉบับที่ ๒ พุทธศักราช ๒๕๓๕)

  1. ระดับประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ สอนตามหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๔๔

อนึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง ดำเนินการตาม

หลักการ และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดเน้น

- นักเรียนอนุบาลต้องมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

- นักเรียนชั้น ป.๑-๓ ต้องอ่านออกเขียนได้

- นักเรียนชั้น ป. ๔-๖ อ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และนำไปใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้อย่างชาญฉลาด

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ นักเรียนที่เข้าเรียนชั้น ม.๑ ต้อง จบ ม. ๓ ภาย    

ใน ๓ ปี และต้องมีความรู้ ๑ อาชีพ เป็นการประกันเป็การประกันคุณภาพการศึกษา

- จัดให้มีการประกันคุณภาพในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่เป็นการประกัน

คุณภาพทางการศึกษา โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม และ ดูแลบุตรหลานของตนเอง

            ๒๕๕๓  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น ๑  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียน       เป็นเงิน   ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท(ห้าล้านบาทถ้วน)ใช้ในการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกวิชาชีพ แบบ ๒๐๓ จำนวน ๒ หลัง จัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์  สร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน ๑๐๓  จำนวน ๕ ห้องเรียน และปูกระเบื้องห้องเรียนทุกห้องเรียน

                        -สร้างห้องสมุด “พนม-ลาวัณย์ สุนทรสวัสดิ์” จำนวน ๑ หลัง ๒ ชั้น งบประมาณ  ๑,๖๐๕,๒๐๐  บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)งบบริจาค จากตระกูลสุนทรสวัสดิ์

เปิดใช้ห้องสมุด เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน  ๒๕๕๓

                   -ปรับปรุงห้องสมุดหลังเก่า เป็น ๒ ชั้น ชั้นบนห้องดนตรีไทย และชั้นล่างเป็นห้องนาฏศิลป์ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐  บาท  (สองแสนบาท) งบบริจาคศิษย์เก่าของโรงเรียน

                   -สร้างรั้วด้านหน้าอาคารโรงเรียนตลอดแนว ความยาว  ๔๐๐  เมตร งบบริจาค ๕๐,๐๐๐ บาท (หมื่นบาทถ้วน) คณะครู/ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาค

          ๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบล  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ๑๐๔/๒๙  จำวน  ๓ ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง และถนนคอนกรีต  ๙๖ เมตร ขนาดกว้าง ๔ เมตร  เปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

                   -องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบครุภัณฑ์ห้อง E – Classroom

งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

                        -สร้างที่นั่งให้นักเรียน/ผู้ปกครองตามแนวถนน ใต้ร่มไม้ งบบริจาค   ๕๐,๐๐๐ บาท

                        -สร้างป้ายโรงเรียนดีประจำตำบล งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

งบบริจาคของคณะศิษย์เก่าของโรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง

            ๒๕๕๕  ได้รับงบบริจาค สร้างห้องน้ำห้องส้วม ๘ ที่นั่ง งบประมาณ ๓๔๒,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)แบบแปลนเหมือนห้องน้ำตามปั้มน้ำมัน

                   -ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อประปาภายในโรงเรียน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท (งบลงทุน)

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                        -ได้รับจัดสรรงบประมาณ(งบแปรญํตติ) สส.สุทัศน์ จันทร์แสงศรี ตามโครงการปรับปรุงลานคอนกรีตให้เป็นสนามฟุตซอลมาตรฐาน งบประมาณ ๑,๙๘๙,๙๐๐  บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

                        -สร้างเสาธงและป้าย ASEAN งบประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

     - สร้างศาลา โดยใช้ชื่อ  "ศาลาชำนาญ  อุ่นสวัสดิพงษ์"  งบบริจาค  ๒๒๐.๐๐๐ บาท

     - สร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียนใช้ชื่อว่า  "พระพุทธโกศลยาวีประทานพร"  งบบริจาค  ๓๓๐,๐๐๐ บาท

     - สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง จำนวน  ๑  หลัง   งบประมาณ  ๓,๔๘๓,๐๐๐  บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-31 14:40:17 น.

นายพฤฒสภา แย้มพราย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยาวี-ห้วยโป่ง

นางธารกมล ผ่องจิตร
นางอนงค์ พรหมรักษา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,696
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยาวี-ห้วยโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โทรศัพท์: 056-568077 อีเมล์: krusomrakyawi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เอมอร สุวรรณราช โทรศัพท์: 0994942549 อีเมล์: amon_lah@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]