โรงเรียนบ้านนาสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
  ๑.  จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้  คุณธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์         
  ๒.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย กาย ใจ  และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  ๓.  จัดให้มีสื่อเพียงพอ  เทคโนโลยีทันสมัย  แหล่งเรียนรู้หลากหลาย  ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๔.  ส่งเสริมบุคลากร พัฒนาความรู้ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  ๕.  เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  ๖.  จัดโรงเรียนให้ร่มรื่น  สวยงาม  น่าอยู่  และรักษาสิ่งแวดล้อม  


  เป้าหมาย
  ๑. นักเรียนที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับได้เข้าเรียนอย่างมีคุณภาพทุกคน   มีความรู้ 
                    คุณธรรม   และคุณลักษณะที่พึงประสงค์             
            ๒     นักเรียน มีสุขภาพกายและใจ  สมบูรณ์  และอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข 
            ๓ .   บุคลากรพัฒนาตนเอง  เพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   และมีขวัญกำลังใจ
  ๔.   ใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้  หลากหลาย   จัดหาเทคโนโลยีทันสมัย และเพียงพอ 
             ๕.   สภาพแวดล้อมโรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม เอื้อต่อการสอน
  ๖ .   ชุมชนให้ความศรัทธา ร่วมมือในการจัดการศึกษา  และพัฒนาโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:24:16 น.

โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 056-700612 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายสมจิต ช่วยบุญ โทรศัพท์: 0869373827 อีเมล์: kaioob25@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]