โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

 

โรงเรียนหนองชุมแสง   ได้รับคำสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2506  สร้างขึ้นโดย  นายมี  คงสมรพ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และ  นายจรูญ  วิลัยวรรณ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่  5  พร้อมกับราษฎรในหมู่บ้านร่วมกันสละทรัพย์   และกำลังกายปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาด  8X25  เมตร  จำนวน  3  ห้องเรียน  สิ้นการก่อสร้าง  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่   1  พฤษภาคม  2506   เป็นต้นมา   มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   จำนวน    136    คน  โดย  นายเหรียญ    ตันธะนา   เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่

ที่ดินของโรงเรียน  มีเนื้อที่  20  ไร่  กว้าง  5  เส้น  ยาว  4  เส้น  มีเขตติดต่อคือ

ทิศเหนือ  คิดต่อที่ดินของนางโป๊ะ  ศรีละออง

ทิศใต้  ติดต่อที่ดินของนายปราโมทย์  มณีแดง  (ปัจจุบันเป็นที่ดินของ 

นายอำ   ปิ่นแก้ว  นายพยอม    กรีฑา  และนายสมยา   จันทิมา)

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับที่ดินวัดโคกยาว

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับถนนสระบุรี  -  หล่มสัก

ปี พ.ศ.  2507  ได้รับงบประมาณ  30,000  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) สมทบทุนสร้างอาคารเรียนขนาน 8X36  เมตร  4  ห้องเรียน

ปี  พ.ศ.  2511  ได้รับงบประมาณ  25,000  บาท  (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ     จำนวน  1  หลัง

ปี  พ.ศ.  2514  ได้รับงบประมาณจากเงินรายได้  จากการจัดงานฤดูหนาว  ของจังหวัดเพชรบูรณ์  ปี พ.ศ.  2511  เป็นจำนวนเงิน  80,000  บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน)  สร้างอาคารแบบ  ป.1  ขนาด  3  ห้องเรียน

ปี  พ.ศ.  2516  คณะครูพร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว   ชนิด  3  ห้องเรียน  1  หลัง  สิ้นค่าก่อสร้าง  15,000  บาท 

(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ปี  พ.ศ.  2517  ขยายการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  7  มีนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่  4  จำนวน  27  คน

ปี  พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณ  20,000  บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน)  สร้างส้วมขนาด 

5  ที่นั่ง 

ปี  พ.ศ.  2518  ได้รับงบประมาณ  250,000 (สองแสนห้าหมื่นถ้วน) สร้างอาคารแบบ  ป.1ช จำนวน   4   ห้อง 

ปี  พ.ศ.  2523  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารชั่วคราว  จำนวน  3  ห้องเรียน

ปี  พ.ศ.  2523  ได้รับงบประมาณ  87,500  (แปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท)  สร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบกรมสามัญ

ปี  พ.ศ.  2527  โรงเรียนได้รับรางวัลชมเชย  อันดับ  2  ในการประกวดโรงเรียนดีเด่นของจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยได้รับประกาศนียบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นที่ระลึก

ปี  พ.ศ.  2528  ได้รับการปรับปรุงการบริหารโรงเรียน  โดยจัดทำคู่มือคณะกรรมการนักเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยให้ร่วมพัฒนาหมู่บ้าน

ปี  พ.ศ.  2529  นายบุญยืน  ออกเจนจบ  ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ดำรงเรียนชุมขนบ้านโภชน์   สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองไผ่  เมื่อวันที่  13  กุมภาพันธ์ 2529

วันที่  7  กรกฎาคม  2529  นายชลัท  อนรรฆวัชรกุล  ครูโรงเรียนซับชมภู  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอหนองไผ่  มารับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองชุนแสง  ตามคำสั่งที่  293/2529  ลงวันที่  18  มิถุนายน  2529

ปี  พ.ศ.  2530  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างเรือนเพาะชำ  แบบ  พ.1  งบประมาณ  15,000  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  สัญญาเสร็จสิ้นวันที่  9  กันยายน  2530 

ปี  พ.ศ.  2531  โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข  เป็นจำนวนเงิน  16,000  บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  แล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์  2531 

ปี  พ.ศ.  2532  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝน  แบบ  รพช.  เป็นเงิน  15,000  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพับบาท)

ปี  พ.ศ.  2532  โรงเรียนได้รื้ออาคารหลังแรกและบ้านพักครูอีก  1  หลัง  ตามหนังสืออนุญาตให้รื้อ  ที่  ศธ  1446.08/495  ลง  23  ส.ค.  2531  และหนังสืออนุญาตรื้ออาคารเรียนที่  ศธ  1446.08/1658  ลง  9  ต.ค.  2529

ปี  พ.ศ.  2532  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  จำนวน  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  1,036,000  (หนึ่งล้านสามหมื่นหกพันถ้วน)  สิ้นสัญญา  27  ธันวาคม  2532

ปี  พ.ศ.  2533  โรงเรียนได้สร้างอาคารสหกรณ์โดยใช้ไม้รื้อจากบ้านพักครูคิดเป็นเงิน  60,000  (หกหมื่นบาทถ้วน)  และได้รับบริจาคผ้าป่ากรุงเทพฯ   เป็นจำนวนเงิน  30,000  บาท 

(สามหมื่นบาทถ้วน)

ปี  พ.ศ.  2534  ได้ก่อสร้างที่ล้างหน้าแปรงฟัน จำนวน  4  ชุด  ใช้งบประมาณ   22,000  (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)  และได้สร้างเสาธงใหม่ใช้งบประมาณ  7,000  บาท  ซึ่ง  ทั้งสองงบประมารได้จากผ้าป่ากรุงเทพฯ

ปี  พ.ศ.  2536  ได้ก่อสร้างป้ายหน้าโรงเรียนด้วยงบประมาณ  20,000  ซึ่งการบริจาค  พระครูปลัดชัยวัฒน์  ชั่งทอง   จังหวัดนครศรีอยุธยา

ปี  พ.ศ.  2536  ได้มีการจัดการเรียนชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  1 ขึ้น

                ปี พ.ศ. 2538  ได้งบประมาณจำนวน  128,892  บาทก่อสร้างสนามบาสเกตบอล  ของมัธยมจำนวน1 สนามสัญญาเสร็จเมื่อวันที่  3  กันยายน  2538  ในปีนี้มีนักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่  3  จำนวน  48  คน  ได้รับงบประมาณ  228,892  บาท  ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  สปช.  105/29  อีกจำนวน  4  ห้อง  พร้อมโต๊ะครูเก้าอี้ครูจำนวน  4  ชุด  ตู้จำนวน  4  หลัง  เก้าอี้และโต๊ะนักเรียน  120  ชุด  สัญญาเสร็จสิ้นเมื่อวันที่  3  กันยายน  2538  และในปีนี้ได้รับงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  และห้องวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษา  100,000  ในเดือนสิงหาคม  2538  ได้รับเงินบริจาคจากผ้าป่าเป็นจำนวนเงิน  65,000  บาท นำไปสร้างห้องโสตทัศนศึกษาปี  พ.ศ.  2538 นี้  เปิดสอนอนุบาลปีที่  1   และชั้นอนุบาลปีที่ 2

                ปี  พ.ศ.  2541  เปิดการสอนอนุบาล  3  ขวบ

                 ปี  พ.ศ.  2542  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  สปช.  102/26  ขนาด  3  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลังโดยบริษัทไทยถาวรบึงสามพันก่อสร้างราคา    815,000    บาท  และก่อสร้างส้วมแบบ  สปช.  601/26  ขนาด  4  ที่นั่งจำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  111,000  บาท  รวมเป็นงบประมาณ  926,000  รับมอบวันที่  9  กุมภาพันธ์   2542  ตามสัญญาเสร็จสิ้น  วันที่  21  กุมภาพันธ์  2542

                ปี  พ.ศ. 2543  ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง  เป็นค่าก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดเป็นสนาม  คสล.  ขนาดความกว้าง  10.00   เมตร  ยาว  18.00  เมตร  เป็นเงินจำนวน   45,158   บาท

                วันที่  12  ธันวาคม  2544   นายดำรงค์   โพธิ์พุ่ม    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านคลองกระโบน  สำนักงานการประถมศึกษา  อำเภอหนองไผ่  มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง   ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ที่  588/2544  ลงวันที่  6  ธันวาคม  2544  และดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง   ตามคำส่งสำนักงานการประถมศึกษา  จังหวัดเพชรบูรณ์ที่  112/2545   ลงวันที่   25   กุมภาพันธ์   2545 

                ปี  พ.ศ. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจงเป็นค่าก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอยเป็นเงินจำนวน   15,000   

                วันที่  16 พฤศจิกายน 2552  นายบุญโฮม  หลอดทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

                วันที่  9 พฤศจิกายน 2558 นายดำรงค์  โพธิ์พุ่ม ย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-11-10 21:01:30 น.

นายดำรงค์ โพธิ์พุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองชุมแสง

นางสุรัสวดี ยศปัญญา
นางณัชชา สานนท์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

894
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 056-563232 อีเมล์: ps_naiyana@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นัยนา สามลทา โทรศัพท์: 0862023313 อีเมล์: ps_naiyana@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]