โรงเรียนวัดห้วยไผ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนวัดห้วยไผ่

 

โรงเรียนวัดห้วยไผ่ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2465 โดยเจ้าอาวาสวัดห้วยไผ่และคณะประชาชนร่วมกันจัดตั้ง โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นที่เรียน จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2498 นายเรือน อุ่นณรงค์ทอง กำนันตำบลห้วยไผ่ และนายเจ๊ก คงสุคนธ์ ครูใหญ่ ได้ร่วมกับประชาชนในตำบลสละทรัพย์ตามกำลังศรัทธาเพื่อนำมาก่อสร้างอาคารหลังใหม่ รวมเป็นเงิน 7,200 บาท
โดยได้ดำเนินการก่อสร้างเทเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 40 ต้น

         ในปีต่อมาวัดห้วยไผ่ ได้มอบเงินให้จัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้างเพิ่มเติมจนแล้วเสร็จเป็นเงิน 19,500 บาท
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2501 ได้ดำเนินการย้ายสถานที่เรียนจากศาลาการเปรียญ มาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ในที่ดิน 3 ไร่ 2 งาน ซึ่งเป็นที่ดินของวัด
         ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 คณะครูและประชาชนร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีได้จำนวน 7,000 บาท
พื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
         ในปี พ.ศ. 2505 คณะครูร่วมกับชุมชนจัดงานประจำปีของโรงเรียนมีเงินเหลือ 20,000 บาท จึงก่อสร้างต่อเติมกั้นห้องแต่ยังไม่เสร็จ
         ในวันปีใหม่ พ.ศ. 2506 ทางโรงเรียนจัดงานหารายได้ ได้เงิน 2,570 บาท นำมากั้นห้องเรียนต่อจนแล้วเสร็จและจัดซื้อโต๊ะครูได้อีก 1 ชุด
         ในปี พ.ศ. 2507 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณสมทบเป็นเงิน 60,000 บาท
เพื่อก่อสร้างต่อเติมอาคารจนแล้วเสร็จและได้ทำพิธีเปิดป้ายโรงเรียนในวันที่ 18 มกราคม 2508
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน ใช้ชื่อ  โรงเรียนวัดห้วยไผ่ (เรือนประชาสรรค์)
อาคารดังกล่าวใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท และได้ใช้อาคารหลังนี้เรื่อยมา         ในปี พ.ศ. 2514 คณะกรรมการการศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมร่วมกันและมีความเห็นว่า พื้นที่โรงเรียนคับแคบไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ในขณะที่นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี ที่ประชุมจึงมีมติเห็นสมควรให้ย้ายโรงเรียนมาก่อสร้างในที่สาธารณประโยชน์ตำบลห้วยไผ่
ซึ่งมีพื้นที่กว่า 100 ไร่
         
          ดังนั้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2514 จึงได้ดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างอาคารเรียน จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2514 ในปีเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 019 (กรมสามัญ) อาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 240,000 บาท จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2514 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2515 ได้ใช้อาคารเรียนหลังนี้เป็นห้องเรียนของนักเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 – ป.7 ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2515 ส่วนนักเรียนชั้น ป.1-2 ยังคงเรียนอาคารหลังเดิมในวัดห้วยไผ่

          เนื่องจากอาคารหลังใหม่ยังไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ในปีงบงบประมาณ 2515 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 240,000 บาท เพื่อก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ 019 อีกจำนวน 6 ห้องเรียน โดยมีมุขชั้นล่างและชั้นบน เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2515 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2515
โรงเรียนจึงได้นำนักเรียนจากอาคารเรียนวัดห้วยไผ่มาเรียนรวมกันทั้งหมด โดยอาคารเรียนหลังเก่ามอบให้วัดห้วยไผ่เป็นผู้ดูแล
           และองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้อนุมัติให้วัดห้วยไผ่ใช้ประโยชน์เป็นศาลาฌาปณสถานของวัด
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2518 เกิดวาตภัยในเขตตำบลห้วยไผ่ อาคารเรียนได้รับความเสียหาย วงกบประตูร้าว กระจกแตก อิฐผนังอาคารร้าว
ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเป็นค่าก่อสร้างอาคาร 2 ห้องเรียนเป็นเงิน 120,000 บาท เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2519 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2519

          ปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

          ปีงบประมาณ 2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,708,000 บาทและได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 90,000 บาท

          ปีงบประมาณ 2539 นายเรืองศักดิ์ เลขวัฒนะโรจน์ กำนันตำบลห้วยไผ่และคณะ ได้ขอบริจาคอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 206/26 จำนวน 1 หลัง ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและทำพิธีมอบเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2540 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำมาเป็นประธาน และนายวีระ ตันตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน คิดเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,548,333 บาท โดยใช้ชื่ออาคาร “เลขวัฒนะโรจน์”

           ในเดือนมกราคม 2540 ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 3
ห้องเรียน โดยใช้เงินบริจาคงานวันเด็กเป็นเงิน 70,000 บาท

            ปีงบประมาณ 2541 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 100,000 บาท
             และเดือนสิงหาคม 2541 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ (มิยาซาว่า) เป็นค่าก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 101,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542

            ในปีงบประมาณ 2545 ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,809,000 บาท ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้งานเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544

            ในปีงบประมาณ 2545 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตามข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ์(งบกองสลากกินแบ่งรัฐบาล) เป็นค่าก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 105/45 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 130,000 บาท ก่อสร้างเสร็จและใช้งานเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2546

            เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2550 นายณรงค์ สุทธิวิรัช ได้รับคำสั่งจาก สพท.รบ1 ที่ 658/2549 ให้เดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ่งวิทยา อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

            ในวันที่ 8 มกราคม 2550 นายกิตติชัย วงษ์ปาน ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ 658/ 2549 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ให้เดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยไผ่จนดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายกิตติชัย วงษ์ปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดห้วยไผ่

นางพราวพิชญา จันทร์เพ็ญ
นางอมรรัตน์ วรวงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,500
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดห้วยไผ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3237-0391 อีเมล์: kroochai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: kroochai . โทรศัพท์: 0898077846 อีเมล์: kroochai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]