โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •          โรงเรียนวัดน้ำพุตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ต. น้ำพุ อ. เมือง จ. ราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2504 โดยกำนันเรือง  อุ่นณรงค์ทอง  นายเดช ลิมปิทีป ศึกษาธิการอำเภอ  นายสงัด รักเจริญ  นายอำเภอเมืองราชบุรี  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 4  บนที่ดินสาธารณประโยชน์  25 ไร่  สังกัดกรมวิสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  นายบุญมา ชมทิพย์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ.  2509    โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีวันที่ 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2523   โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการวันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ. 2533  กระทรวงศึกษาธิการ  อนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามโครงการนำร่องขยายการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี  ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  เป็นหนึ่งในจำนวน 219 โรงเรียนทั่วประเทศ  และเป็นหนึ่งในจำนวน 3 โรงเรียนของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

          วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ  ปัจจุบันโรงเรียนวัดน้ำพุมีที่ดิน 40 ไร่ 2 งาน  เขตบริการระดับประถมศึกษาของโรงเรียนตั้งแต่หมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพุเขตบริการระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน   คือตำบลน้ำพุ  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล โดยใช้แนวทางการจัดประสบการณ์ระดับก่อนประถมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เป็นหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการ  "ส.ต.อ. ไพรฑูรณ์ เฉลิมดิษฐ" ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน 

  อังษรย่อโรงเรียน             น.พ.  และ   ม.น.พ.  (สำหรับชั้น  ม. ต้น)

  สีประจำโรงเรียน              น้ำเงิน – ฟ้า

  สีน้ำเงินหมายถึง              ความเข้มแข็งมั่งคง  ขนบธรรมเนียมประเพณี ความภาคภูมิใจในตนเอง  ใฝ่สูง  รักศักดิ์ศรี

  สีฟ้าหมายถึง                   ความกว้างขวาง

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน        ต้นประดู่  เป็นไม้ยืนต้น  ทนทานทุกฤดู  ใบให้ร่มเงาดี  เนื้อไม้ดี มีราคา  ดอกสีเหลือง  สวยงาม  มีกลิ่นหอม

  พระประจำโรงเรียน           พระพุทธปฏิมาสัลเลขาวรรณโสภิต

  คติประจำโรงเรียน            นักประชาธิปไตย  ใฝ่หาความรู้  สู้งาน  ต่อต้านสิ่งเสพติด


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 14:39:58 น.

โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032735032 อีเมล์: wadnumpu@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ แสงสอาด โทรศัพท์: 0862188875 อีเมล์: tupointer@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]