โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) โดยย่อ

    โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓  ตำบลดอนตะโก  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  อยู่ในที่ดินของวัดดอนตะโก  มีพื้นที่  ๒ ไร่  ๒  งาน  ๘๐  ตารางวา   จัดตั้งเมื่อวันที่  ๑๕  ตุลาคม ๒๔๖๗  ในระดับประถมศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดดอนตะโกเป็นสถานที่เล่าเรียน  ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖  ประชาชนในชุมชนหมู่ที่  ๓  ตำบลดอนตะโก    ได้ช่วยกันบริจาคทรัพย์เป็น จำนวนเงิน  ๓,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเรียนได้ ๑ หลัง ประชาชนและคณะกรรมการศึกษาได้ทำพิธีมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ  จึงจัดตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลต่อไป   และได้ทำการย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่  เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๘       ต่อมาทางราชการได้สั่งล้มเลิกโรงเรียนวัดตากแดด ให้มารวมกับโรงเรียนวัดดอนตะโกเป็น โรงเรียนเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๕๐๘

  • ในปี พ.ศ. ๒๕๑๓  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารเรียน   แบบ ๐๑๗    จำนวน ๑ หลัง   ๘  ห้องเรียน และคุณธนะ  คุณประพิศม์  ภัทรพรพรรณ  พร้อมด้วยประชาชนได้บริจาคเงินร่วมก่อสร้างอาคาร เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท  รวมกับงบประมาณของทางราชการรวม เป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐  บาท
  • ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการให้สร้างบ้านพักครูแบบสามัญ จำนวน 1 หลัง   เป็นเงิน  ๒๕,๐๐๐ บาท
  • ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖  โรงเรียนได้รื้ออาคารหลังเก่าไปสร้างใหม่แบบ ป.๑ ก จำนวน ๓ ห้องเรียน มีประชาชนร่วมบริจาคทรัพย์ในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท   ต่อมาได้รับงบประมาณปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม รวมเป็นเงิน  185,000  บาท
  • ในปี พ.ศ. 2517  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างโรงฝึกงาน   แบบ  312    จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน  45,000  บาท
  • ในปี พ.ศ. 2519 และปี 2520 ได้รับจัดสรรงบประมาณ สร้างบ้านพักครูแบบ อบจ.      อีก   2 หลัง หลังละ 65,000  บาท  รวมมีบ้านพักครู  3  หลัง
  • ในปี พ.ศ. 2509 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างส้วมแบบกรมสามัญ แบบ 412 จำนวน 5  ห้อง  เป็นเงิน 40,000 บาท
  • ในปี พ.ศ.  2524  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างส้วมแบบปรับปรุง แบบ  412  จำนวน 5  ห้อง  เป็นเงิน  40,000  บาท
  • ในปี พ.ศ. 2524  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน แบบ  017   จำนวน 1 หลัง 8 ห้องเรียน  เป็นจำนวนเงิน 1,200,000  บาท
  • ในปี พ.ศ. 2529 ทางโรงเรียนหางบประมาณ สร้างเรือนเพาะชำเอง เป็นเงิน                 15,000  บาท
  • ในปี พ.ศ. 2559  โรงเรียนจัดทำโครงการปรับปรุงพัฒนารั้วโรงเรียนด้านติดถนนบายพาสราชบุรี   โดยใช้งบรายได้สถานศึกษา จำนวนเงิน  50,000  บาท
  • ในปี พ.ศ. 2560  โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงที่จอดรถของนักเรียน ด้วยเงินบริจาค จำนวน 30,000 บาท และได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ด้วยเงินบริจาค จำนวน 65,000 บาท
  • ในปี พ.ศ. 2561 โรงเรียนจัดทำโครงการปรับปรุงโรงอาหาร โดยปูพื้นกระเบื้อง ทำหลังคา  ที่ล้างจาน และเทปูนด้านข้างห้องครัว ด้วยเงินบริจาคกองทุนโครงการอาหารกลางวัน  จำนวน 100,000 บาท
  • ในปี พ.ศ. 2561 ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบ  ICT เพื่อการเรียนการสอนโดยได้รับงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด จำนวน  350,000  บาท  โดยจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 15 ชุด เครื่องปริ้นเตอร์แบบฉีดหมึก  4 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้า 1 ชุด
  • ในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่ 2  ด้วยงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 439,000 บาท
  • ปัจจุบัน  มีนักเรียนชาย จำนวน 39 คน นักเรียนหญิง จำนวน 33  คน รวมทั้งสิ้น  จำนวน 72  คน มีข้าราชการครูผู้ชาย - คน  ข้าราชการครูผู้หญิง  3  คน  ครูอัตราจ้าง 4 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน นักการภารโรง  1  คน   โดยมี  นางสาวกานต์นภัส   กลับเครือ  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ตั้งแต่วันที่  22  ธันวาคม  2559

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 15:46:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวกานต์นภัส กลับเครือ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสายรุ้ง ประสิทธิ์

 • นางวรรณา นาคทับสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,688
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3273-3301 อีเมล์: waddontako_school@ratch
เว็บมาสเตอร์:: วรรณา นาคทับ โทรศัพท์: 0817050252 อีเมล์: s124@ratchaburi1.org
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]