โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของโรงเรียน

                1.  ดำเนินการพัฒนานักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                2.  จัดการเรียนการสอนเน้นคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ

               3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี   เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

                4.  พัฒนาบริเวณอาคารสถานที่ให้สะอาด    ร่มรื่น สดชื่น สวยงามและปลอดภัย

                5.  จัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน

                6.   ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา

                7.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

   

  เป้าประสงค์

  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม นำเทคโนโลยี มาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุข มุ่งพัฒนาครูให้ใช้นวัตกรรมและจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3231-3120 อีเมล์: s182@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: สุชัญญา รวยภิรมย์ โทรศัพท์: 0652133928 อีเมล์: aung4.mook@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]