โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

                  เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาใฝ่เรียนใฝ่รู้           มีความรู้ความสามารถก้าวทันเทคโนโลยี  และมีคุณธรรม จริยธรรมภายใต้วัฒนธรรมไทยโดยประยุกต์ใช้   ภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

   ปรัชญา

                  มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามสภาพ แห่งความเป็นจริง ส่งเสริมพัฒนาความคิดความสามารถความรับผิดชอบร่วมกันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3231-3120 อีเมล์: s182@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: สุชัญญา รวยภิรมย์ โทรศัพท์: 0652133928 อีเมล์: aung4.mook@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]