โรงเรียนจันทคามวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของโรงเรียน

  1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัย ธรรมชาติของผู้เรียนรู้
  2. จัดการเรียนรู้ของนักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรมรักษ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิ่งแวดล้อม
  3. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
  5. จัดบริการให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยดี และมีความสุขกับการเรียน
  6. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความ   ต้องการของชุมชน
  7. ปลูกฝังคุณค่าและจิตนิสัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:12:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,757
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจันทคามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3272-0016 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ขจี คุ้มเสาร์ โทรศัพท์: 0823655450 อีเมล์: jarkagee2531@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]