โรงเรียนอนุบาลจอมบึง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

               ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ

               ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี

               ๓. พัฒนาผู้เรียนให่มีความสามารถด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล มีทักษะพื้นฐานด้านนาฏศิลป์

               ๔.  พัฒนาครูสู่มืออาชีพและวิทยฐานะที่สูงขึ้น

               ๕. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และปลอดภัย

               ๖. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักสุขภาพของตนเอง

               ๗.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและเพียงพอ

               ๘.  ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างหลากหลาย

               ๙.  เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นเป้าหมาย

  เป้าหมาย

                  ๑ เรียนมีลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ได้แก่รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตรสาธารณะ

                  ๒.ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี

                  ๓. ผู้เรียนสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยหรือดนตรีสากลได้อย่างน้อยคนละ 1 ชนิด มีทักาะพื้นฐานด้านนาฏศิลป์

                  ๔. ครูเป็นครูมืออาชีพและมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น

                  ๕. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย

                  ๖. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักสุขภาพของตนเอง

                  ๗. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเพียงพอ

                  ๘. ครูใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน

                  ๙. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนอนุบาลจอมบึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3226-1144 อีเมล์: anbjombung2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเอราวัณ โพธิสารสกุล โทรศัพท์: 0822448967 อีเมล์: hello_1578@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]