โรงเรียนบ้านเบิกไพร


ประวัติโรงเรียนบ้านเบิกไพร

 

 โรงเรียนบ้านเบิกไพร ตั้งอยู่หมุ่ 1 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้รับบริจาคที่ดินจาก กำนันมาก ศรัทธาผล จำนวน 10 ไร่

เมื่อปี พ.ศ. 2504  โดยพระครูวาปีวรคุณ เจ้าคณะอำเภอจอมบึง และนายเพชร โกญจนาท ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลจอมบึง พร้อมด้วยประชาชนในท้้องถ่ิน ช่วยกันเสียสละทั้งแรงกาย ทรัพย์สิน และวัสดุก่อสร้าง เพื่อสร้างโรงเรียน เป็นอาคารเรียนแบบกึ่งถาวร แบบ ป.1 ก. พิเศษ จำนวน 2 ห้องเรียน และตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนบ้านเบิกไพร" เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 4 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2504 มีนักเรียนจำนวน 56 คน ครู 1 คน คือ นายซอ มหาทรัพย์ ซึ่งเป็นครูใหญ่คนแรก ได้ทำบุญ และฉลองโรงเรียน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2504

    ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเบิกไพรเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายณัฐวุฒิ ทองเอีย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเบิกไพร

นางอรสา ทองเอีย
นางสาวรัชดา คละเครือ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

34
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเบิกไพร โทรศัพท์: 0-32739625 อีเมล์: banberkprai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ญาณิศา พุกท่าไม้ โทรศัพท์: 097-2423870 อีเมล์: apple_ptm@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ