โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


ประวัติโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2

 

ประวัติโรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2

 

                โรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 ตั้งอยู่ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีเป็นโรงเรียน                 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

                โรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 สร้างด้วยเงินของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สมทบทุนน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์  เป็นเงิน 50,000  (ห้าหมื่นบาท)  สมเด็จพระราชชนนีได้มอบเงินจำนวนนี้ให้ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 7  จังหวัดกาญจนบุรี  ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนทางผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  ได้มอบให้นายประกิจ  พิณเจริญ  นายอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรีในขณะนั้น  เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีคณะครู อาจารย์ และชาวบ้านร่วมกันก่อสร้าง สร้างเสร็จเมื่อวันที่                21 กุมภาพันธ์  2514

                “สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์  ทรงเสด็จมาทำพิธีเปิด  เมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม  2514”

                เดิมโรงเรียนนี้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวณชายแดน เขต 7 จังหวัดกาญจนบุรี  เปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2511 โดยมีพลฯ สมยศ  สมบูรณ์พร้อม เป็นผู้สอน ต่อมามี  พลฯ ชำนาญ  ช้างเขียว  เป็นครูใหญ่  และ พลฯ ยงยุทธ  เพ็งสุวรรณ  เป็นครูผู้สอน ต่อมามี จ.ส.ต. บุญธรรม  โอฬาลึก  มาเป็นครูใหญ่แทนคนเดิม

                ปี พ.ศ. 2517  ได้โอนจาก ตชด. มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  มีนายเสน่ห์  โกสุม  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                ปี พ.ศ. 2530  นายษโรช  สมหวัง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                ปี พ.ศ. 2531  นายสมโภชน์  ศรีเมือง  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 

                ปี พ.ศ.2548 ( 18 พ.ย.48)  นายสิทธิชัย  ทุติยาภรณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ  มารักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 

                ปี พ.ศ.2550  นายสมโภชน์  ศรีเมือง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2               

                ปี  พศ 2555  นายเมธา  ทับทิมทอง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2                ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2555 จนถึงปัจจุบัน

                ปัจจุบันโรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2 ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุ  แปลงหมายเลขทะเบียน รบ.339  มีเนื้อที่ 21 ไร่ 3 งาน  51 ตารางวา  ได้มาโดย  ประชาชนบริจาค  หนังสือสำคัญสำหรับที่ดินเลขที่ น.ส.ส. เลขที่ รบ.0044  ตั้งอยู่ตำบลป่าหวาย  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  มีอาคารเรียน 4 หลัง 18 ห้อง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์1หลัง ส้วม 2 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง มีครู 15 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน  และนักเรียน  274  คน

               

 

 

 

           
   
  กล่องข้อความ: วิสัยทัศน์การพัฒนาสถานศึกษา
ของโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2
ประจำปี 2556
 
 
    กล่องข้อความ: วิสัยทัศน์(Vission)

 

 

 

 

 

 

 

 


เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

พัฒนาการศึกษาปฐมวัย ยึดมั่นประชาธิปไตย  ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

 

กล่องข้อความ: อัตลักษณ์ (Identity Personal) Personal)

                       

 

“  รักษ์ความเป็นไทย ยิ้มใส ไหว้สวย ”

 

กล่องข้อความ: เอกลักษณ์ (Characteristics)

           

           

“ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี  มีความเป็นเลิศทางด้านกีฬา”

 

กล่องข้อความ: 	พันธกิจ(Mission)

 

 

 


 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 2. พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้  สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ครูมีคุณธรรม  จริยธรรม
 4. พัฒนาระบบการบริหาร การพัฒนาสถานศึกษา  และระบบการประกันคุณภาพภายใน
 5. พัฒนาการมีส่วนร่วมระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา และการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 

กล่องข้อความ: เป้าประสงค์(Goal)    

 

            1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีความเป็นเลิศทางการกีฬา ภายในปี 2556

            2. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ รักษ์ความเป็นไทย ยิ้มใสไหว้สวย  ภายในปี 2556

            3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องภายในปีการศึกษา 2556

                        4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  ภายในปีการศึกษา 2556

            5. ผู้เรียนร้อยละ 80  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย(8 กลุ่มสาระการเรียนรู้) สูงขึ้น ร้อยละ 3 หรือเท่ากับ หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเขตพื้นที่การศึกษา

            6. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 

กล่องข้อความ: จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน(Road map)

           

 

            1. เน้นคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  10  ประการ

                        นักเรียนชั้นปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน

                        ชั้น ป. 3  อ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น  มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  มีคุณลักษณะตามช่วงวัย  ใฝ่ดี

                        ชั้น ป. 6  อ่านคล่อง  เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง  และมีทักษะการคิดพื้นฐาน  ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์   มีคุณลักษณะตามช่วงวัย  ใฝ่เรียนรู้

                        ชั้น ม.1 – 3  แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  มีทักษะการคิดชั้นสูง  มีทักษะการคิดพื้นฐาน  ทักษะชีวิต  ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์   คุณลักษณะตามช่วงวัย  อยู่อย่างพอเพียง

            2. เน้นทักษะการทำงาน การอยู่ร่วมในสังคมด้วยความสุข “ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

            3. ครู  นักเรียน  และบุคลากรทางการศึกษามีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

 
  กล่องข้อความ: กลยุทธ์(Strategy)

 

 

 


กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีความรู้ ทักษะ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้

อย่างมีความสุข

      กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาคาร  บริเวณ  และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาการบริหารจัดการ  การพัฒนาสถานศึกษาและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการมีส่วนร่วม  การระดมทรัพยากร  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทุกภาคส่วนและการพัฒนาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  กล่องข้อความ: ปรัชญา (Philosophy)

 

 

 


ปฺญญา  โลกฺสมิ  ปฺชโชโต

ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

 

 

 
  กล่องข้อความ: คติพจน์ (Motto)

 

 

 

 

 


การศึกษาสร้างคน  คนสร้างชาติ

 

 

กล่องข้อความ: คำขวัญ (slogan)

 

 

 


เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  นำชุมชน

 

 

 
  กล่องข้อความ: สีประจำโรงเรียน (School colors)

 

 

 

 


เหลือง – ชมพู

 

 

 

 
  กล่องข้อความ: ข้อมูลพื้นฐาน (Information)

 

 

 

 

 


ที่ตั้ง       โรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลป่าหวาย   

                อำเภอสวนผึ้ง    จังหวัดราชบุรี

 

กล่องข้อความ: ข้อมูลนักเรียน (Students information)

 

 


จำนวนห้องเรียน  และนักเรียนปีการศึกษา 2555

 

ชั้นเรียน

ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

1

16

13

29

อนุบาล 2

1

18

10

28

รวม

2

34

23

57

ป.1

1

15

5

20

ป.2

1

13

10

23

ป.3

1

17

17

34

ป.4

1

8

16

24

ป.5

1

10

7

17

ป.6

1

15

10

25

รวม

6

78

64

142

ม.1

1

14

16

30

ม.2

1

10

14

24

ม.3

1

13

8

21

รวม

3

37

38

75

รวมทั้งสิ้น

11

149

125

274

 

 

 

 

 

กล่องข้อความ: ข้อมูลข้าราชการครู (Teachers information)
โรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2

 

 

 

ลำดับที่

 

   เลขที่

ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล

ตำ

แหน่ง

อันดับ

วุฒิ

วิชาเอก

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

 

4448

2380

3530

4449

4453

4454

4455

4456

4958

4450

1891

1444

1400

95

4472

-

-

-

 

นายเมธา  ทับทิมทอง

นายทองดี  สายบัว

นายอภิวรรธน์  สงวนงาม

น.ส.ยิมจิตร  แก้วไพร

นางสมลิตย์  เจริญรักษา

น.ส.มนทิพย์  สิทธิไทย

นายธวัช  เวชการ

นางสุมนา  สุคนธรส

นายสวาท  ชะนะชัย

น.ส. กาญจนา นกน่วม

น.ส.ผกาวดี ชุมพร

น.ส. อุมาพร นันทวิสุทธิ์

น.ส.รสา  สำเภาเงิน

น.ส. ธัญญ์พิชชา ธนาชัยบุญญาวัฒน์

น.ส. กิ่งกาญจน์ หล่อสุวรรณ

น.ส. วิไลลักษณ์  วังมะนาว

น.ส. ปิยะกุล  นุ่มกัลยา

น.ส.วันเพ็ญ  พูนศรี

 

ผอ.

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครู

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย

ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

คศ.3

คศ.2

คศ.2

คศ.2

คศ.3

คศ.2

คศ.2

คศ.2

คศ.2

คศ.1

-

-

-

-

-

-

-

-

 

คม.

ศษ.บ.

ศษ.บ.

ค.บ.

.

คบ.

คบ.

ศษ.ม.

ศษ.ม.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

คบ.

 

บริหารการศึกษา

วิทย์ฯ – ประถมฯ

พลศึกษา

วิทยาสาสตร์ทั่วไป

ภาษาอังกฤษ

อนุบาลศึกษา

อุตสาหกรรมศิลป์

บริหารการศึกษา

ประถมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

คณิตศาสตร์

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คหกรรม

เทคโนโลยีอาหาร

คอมพิวเตอร์ศึกษา

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

กล่องข้อความ: รายละเอียดอาคารเรียนอาคารประกอบ

 

 

 


ลำดับที่

ประเภทอาคาร

หลัง

ห้อง

หมายเหตุ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

อาคารเรียน  แบบ ป.1 ข.

อาคารเรียน  แบบ สปช.102/26

อาคารเรียน  แบบ สปช.105/29

อาคารเรียน  แบบ สปช.105/29

อาคารเอนกประสงค์  แบบ สปช.201/26

โรงฝึกงาน (โรงอาหาร )  แบบกรมสามัญ

บ้านพักครู  แบบองค์การฯ

ส้วม  แบบองค์การฯ

ส้วม  แบบ สปช.601/26

ส้วม แบบ สปช.604/29

 

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

 

3

3

8

8

-

-

4

5

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  กล่องข้อความ: รายละเอียดครุภัณฑ์

 

 

 

 


ที่

รายการ

จำนวนที่มีอยู่

หมายเหตุ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

โต๊ะเรียน  ขนาด 41 X 60 X 75

โต๊ะเรียน  ขนาด 40 X 61 X 80

เก้าอี้

โต๊ะ + เก้าอี้ครู

โต๊ะอาหาร + ม้านั่ง

กระดานดำ + กระดานไวท์บอร์ด

เครื่องพิมพ์ดีดไทย

เครื่องพิมพ์ดีดอังกฤษ

โต๊ะหมู่ (เล็ก)

เตียงพยาบาล

เครื่องอัดสำเนา

ตู้เหล็ก

ตู้เก็บเอกสาร

ตู้อุปกรณ์ก่อนประถมฯ

จักรเย็บผ้า

ตู้ยา (ใหญ่)

เครื่องขยายเสียง

ชั้นวางของเหล็ก

พัดลมติดเพดาน

กลองใหญ่

กลองพาเหรด

เบลไลล่า

เมโลเดียน

กลองยาว

ชั้นวางหนังสือ (สูง)

 

 

194

32

270

16

9

13

1

1

1

1

1

4

2

2

12

1

2

2

17

1

6

4

5

1 ชุด

1

 

 

 

ที่

รายการ

จำนวนที่มีอยู่

หมายเหตุ

 

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

 

 

ชั้นวางหนังสือ (เตี้ย)

ตู้บัตรรายการ

เครื่องฉายสไลด์

โทรทัศน์สี

จอรับภาพ

ตราดุนโรงเรียนธรรมศาสตร์ – จุฬา 2

เบาะยืดหยุ่น

เตาแก็สพร้อมถังแก๊ส

กล้องจุลทัศน์

ถังน้ำไฟเบอร์กลาส

ตู้เย็น

โต๊ะปฏิบัติการอาหาร

โต๊ะปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า

พัดลมตั้งพื้น

โต๊ะนั่งอ่านหนังสือห้องสมุด

เครื่องชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง

ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา

รถตัดหญ้า

เตาแก๊สพร้อมเตาอบ

เครื่องพ่นยาแบบสูบโยก

วิทยุสื่อสาร

กระดิ่งไฟฟ้า

เครื่องเล่นวีดีโอ

อุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

คอมพิวเตอร์

 

 

2

1

1

8

1

1

4

6

9

1

2

3

2

2

5 ชุด

1

1 ชุด

1 ชุด

1

1

2

1

1

2

1 ชุด

9

 

 

 

 
  กล่องข้อความ: งบประมาณ ปี 2556 (The budget)

 

 

 

 


งบประมาณ

จำนวนเงิน

งบประมาณเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

1. งบอุดหนุนรายหัว

    1.1 ก่อนประถม

    1.2 ประถมศึกษา

    1.3  มัธยมศึกษา

2. ค่าหนังสือเรียน

    1.1 ก่อนประถม

    1.2 ประถมศึกษา

    1.3  มัธยมศึกษา

3. อุปกรณ์การเรียน

    1.1 ก่อนประถม

    1.2 ประถมศึกษา

    1.3  มัธยมศึกษา

4. ค่าเครื่องแบบ

    1.1 ก่อนประถม

    1.2 ประถมศึกษา

    1.3  มัธยมศึกษา

5. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    1.1 ก่อนประถม

    1.2 ประถมศึกษา

    1.3  มัธยมศึกษา

6. งบประมาณโครงการอาหารกลางวัน

7. เงินรายได้สถานศึกษา

8. เงินอุดหนุนด้อยโอกาสระดับประถมศึกษา

9. เงินอุดหนุนนักเรียนขาดแคลนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

 

 

100,300              ( อันเดิม)

283,100

273,000

 

11,800

99,527

63,431

 

11,880

58,110

32,760

 

17,700

53,640

35,100

 

25,370

71,520

68,640

536,600

30,000

59,548

232,627

รวม

2,063,653

 

 

กล่องข้อความ: แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2556


งบประมาณ

จำนวนเงิน

1. ค่าใช้จ่ายงานโครงงานประจำ

2. ค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

    ของโรงเรียน

 

 

300,000   (อันเดิม)

1,763,653

รวม

2,063,653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกจาก สมศ.

วันที่ 4 – 6 ตุลาคม  2547

                ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู และด้านผู้เรียน ซึ่งสรุปผลการประเมินโดยภาพรวมตามมาตรฐานเป็นตาราง ดังนี้

 

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ด้านผู้เรียน

ระดับก่อนประถมศึกษา

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

P

 

 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนรักการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้

 

P

 

 

มาตรฐานที่ 9  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต  และสุขนิสัยที่ดี

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 12 มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

 

 

P

 

ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น

 

P

 

 

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

P

 

 

 

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนรักการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้

 

P

 

 

มาตรฐานที่ 9   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 10 ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต  และสุขนิสัยที่ดี

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 12  มีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

 

 

P

 

มาตรฐานด้านผู้บริหาร

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบ  วงจร

                         ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

 

P

 

 

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการ ศึกษา

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 18 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

P

 

 

มาตรฐานที่ 20 ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ

 

 

P

 

มาตรฐานที่ 25 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อ

                         การเรียนรู้

 

P

 

 

มาตรฐานที่ 22 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 24 ครูมีคุณวุฒิ / ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ

 

 

 

 

             
 

 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก

ด้านผู้เรียน

 1. ปรับปรุงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ของครู  การใช้สื่อการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง โดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลจากการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (GAT) เป็นข้อมูล ควรปรับปรุงเริ่มตั้งแต่สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะการคิด และการแสวงหาความรู้ รักการอ่านเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 3. บูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ทั้งการฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
 4. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ชมรม/ ชุมนุม  ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เป็นที่พอใจ
 5. จัดกิจกรรมออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง  และกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าการออมทรัพย์
 6. จัดทำบันทึกสมุดของหายได้คืน  มีการบันทึกรายการด่วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
 7. พัฒนาคุณภาพของโครงการสอนซ่อมเสริม  เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน
ด้านครู
 1. ครูควรได้รับการพัฒนาในเรื่องการทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามรูปแบบต่างๆที่ใช้กัน มีการประเมินผลตามสภาพจริง
 2. จัดหาครูวิชาเอก – โท  ที่ยังขาดอยู่มาสอน
 3. โรงเรียนควรมีครู 16 คน  แต่มีครู 12 คน  อัตราจ้าง 1 คน  ควรจัดหาครูมาเพิ่ม
ด้านผู้บริหาร
 1. ควรจัดระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการใช้งานที่สามารถนำมาใช้งานได้ทันที
 2. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน  โครงการประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และโครงการได้พัฒนาต่อไป
 3. จัดกิจกรรมการสอนในลักษณะโครงงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  จาก  สมศ.

วันที่ 26 – 28 ธันวาคม  2549

                ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา  มีการประเมิน 3 ด้าน  คือ  ด้านผู้เรียน  ด้านครู  และด้านผู้บริหาร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  การศึกษาปฐมวัย

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาปฐมวัย

ผลประเมิน

อิงเกณฑ์

ผลประเมิน

อิงสถานศึกษา

ค่าเฉลี่ย

ผลการรับรองมาตรฐาน              คุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ด้านผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.58

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.79

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนิสัย                สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี

3.39

ดี

3.00

ดี

3.20

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา

3.39

ดี

4.00

ดีมาก

 

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

3.42

ดี

3.00

ดี

3.21

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.29

ดี

3.00

ดี

3.15

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.14

ดี

3.00

ดี

3.07

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 7   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.39

ดี

4.00

ดีมาก

3.70

ได้มาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาปฐมวัย

ผลประเมิน

อิงเกณฑ์

ผลประเมิน

อิงสถานศึกษา

ค่าเฉลี่ย

ผลการรับรองมาตรฐาน              คุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ด้านครู

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 8   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.80

ดี

3.00

ดี

3.40

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.00

ดี

3.00

ดี

3.00

ได้มาตรฐาน

ด้านผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 10  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหาร  จัดการ

3.17

ดี

3.00

ดี

3.09

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

2.90

ดี

3.00

ดี

2.95

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.47

ดี

3.00

ดี

3.24

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.10

ดี

3.00

ดี

3.05

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

3.27

ดี

3.00

ดี

3.14

ได้มาตรฐาน

6ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ  สมศ.  £ ได้  £ ไม่ได้

 

 

 

 

 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  ประถมและมัธยมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประถมและมัธยมศึกษา

ผลประเมิน

อิงเกณฑ์

ผลประเมิน

อิงสถานศึกษา

ค่าเฉลี่ย

ผลการรับรองมาตรฐาน              คุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ด้านผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 1  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.42

ดี

4.00

ดีมาก

3.71

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนิสัย                สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี

3.71

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.86

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพ  และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา

3.48

ดี

3.00

ดี

3.24

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

3.22

ดี

3.00

ดี

3.11

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 5  ผู้เรียน ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

2.39

พอใช้

4.00

ดีมาก

3.20

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.10

ดี

3.00

ดี

3.05

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 7   ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.40

ดี

3.00

ดี

3.20

ได้มาตรฐาน

ด้านครู

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 8   ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.80

ดีมาก

4.00

ดีมาก

3.90

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.93

ดี

3.00

ดี

2.97

ได้มาตรฐาน

 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประถมและมัธยมศึกษา

ผลประเมิน

อิงเกณฑ์

ผลประเมิน

อิงสถานศึกษา

ค่าเฉลี่ย

ผลการรับรองมาตรฐาน              คุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ด้านผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 10  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหาร  จัดการ

3.17

ดี

3.00

ดี

3.09

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

2.90

ดี

3.00

ดี

2.95

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.05

ดี

3.00

ดี

3.03

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.10

ดี

3.00

ดี

3.05

ได้มาตรฐาน

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

3.27

ดี

3.00

ดี

3.14

ได้มาตรฐาน

7ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ  สมศ.  £ ได้  £ ไม่ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก (รอบที่สอง)

ด้านผู้เรียน

                สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการให้ผู้เรียนได้รู้ได้ฝึก ได้ทำด้วยตนเอง เช่น มิติสัมพันธ์  การกะอนุมาน  สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดทำโครงงาน ใบงาน  การค้นหาความรู้ในห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต  การรายงานหน้าชั้นเรียน การแข่งขันทางด้านวิชาการ เป็นต้น  และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามให้ชัดเจน

ด้านครู

                สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูทำการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่องในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ด้านผู้บริหาร

                สถานศึกษาควรวางระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ.2546 รวมทั้งจัดให้มีการนิเทศภายในเป็นระบบเป็นปัจจุบันด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การตรวจแผนการเรียนรู้ การเยี่ยมชั้นเรียน  การสังเกตการสอน  บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร

 

นวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษา
 1. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน  สายใยศิษย์รักเพื่อให้โอกาสศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาผู้เรียนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 2. มุ่งมั่นในการกีฬา  พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
 3. ส่งเสริมกิจกรรมวิถีธรรมนำชีวิต  สร้างวินัยความรับผิดชอบใฝ่รู้ใฝ่เรียน

 

ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต

สถานศึกษาควรรักษาสิ่งที่เป็นเลิศและดีเด่นไว้อย่างยั่งยืนและพัฒนาให้เป็นเอกลักษณ์ของสถาน

ศึกษา  และนำมาจัดเป็นมาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา ได้แก่ โครงการเยี่ยมบ้านสายใยศิษย์รัก เพื่อให้โอกาสศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล  โครงการกีฬา โครงการศีลธรรมนำชีวิต โครงงานวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ชุมชนรอบสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สถานศึกษาควรนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน  โดยจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นให้มีองค์กรประกอบความบริบูรณ์

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้น ม.3

ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2

ลำดับที่

กลุ่มสาระ

 

ปีการศึกษา 2554

 

 

หมายเหตุ

ระดับ รร.

ระดับเขต

ระดับประเทศ

1

ภาษาไทย

57.99

48.35

48.11

 

2

สังคม

52.33

42.88

42.73

 

3

ภาษาอังกฤษ

34.67

30.13

30.49

 

4

คณิตศาสตร์

37.42

32.19

32.08

 

5

วิทยาศาสตร์

51.22

32.28

32.19

 

6

สุขศึกษา พลศึกษา

57.92

51.16

50.87

 

7

ศิลปะ

48.89

43.61

43.50

 

8

การงานอาชีพ

67.44

47.59

47.29

 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์พบว่ากลุ่มสาระที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ทำคะแนนได้ดีที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้ 67.44 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ 57.99 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ได้ 57.92 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ได้ 52.33  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ 51.22 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ 48.89 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ 37.42 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ 34.67 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยระดับประเทศพบว่ามีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระที่ควรส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาตามลำดับ

กลุ่มสาระที่จะต้องปรับปรุงมากที่สุด คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามลำดับ

 

 

 

 

 

 

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้น ป.6

ปีการศึกษา 2554

โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2

ลำดับที่

กลุ่มสาระ

 

ปีการศึกษา 2554

 

 

หมายเหตุ

ระดับ รร.

ระดับเขต

ระดับประเทศ

1

ภาษาไทย

52.42

49.51

50.04

 

2

สังคม

58.50

51.08

52.22

 

3

ภาษาอังกฤษ

55.83

37.12

38.37

 

4

คณิตศาสตร์

55.42

51.69

52.40

 

5

วิทยาศาสตร์

52.71

40.45

40.82

 

6

สุขศึกษา พลศึกษา

62.45

58.17

58.87

 

7

ศิลปะ

49.58

46.20

46.75

 

8

การงานอาชีพ

62.17

54.45

55.38

 

 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์พบว่ากลุ่มสาระที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำคะแนนได้ดีที่สุดคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ 62.45 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้ 62.17 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ได้ 58.50 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ได้ 55.83 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ 55.42 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ 52.71 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ 52.42และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ 49.58 ตามลำดับ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยระดับประเทศพบว่ามีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                กลุ่มสาระที่ควรส่งเสริมให้มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

กลุ่มสาระที่จะต้องปรับปรุงมากที่สุด คือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะตามลำดับ

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายเมธา ทับทิมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ธรรมศาสตร์ - จุฬา 2

นางสาวมนทิพย์ สิทธิไทย
นายทองดี สายบัว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

33
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนธรรมศาสตร์ - จุฬา 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3239-4221 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ธวัช เวชการ โทรศัพท์: 0901406250 อีเมล์: kruthawat@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ