โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  ( Mission )

   

  1. พัฒนาสถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน  จนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้

  2. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และดำเนินชีวิตตามแนวทางวิถีพุทธ  อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  3. จัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ  พ.ร.บ.การศึกษา  2542  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

  5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  เป็นผู้มี      สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ 

  6. ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

  7. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

  เป้าประสงค์ (School Goals)

  1.                   สถานศึกษามีชื่อเสียง  เป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

  2.                   นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีค่านิยมที่ดีงาม  ดำเนินชีวิตตามแนวทางวิถีพุทธ  และมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  3.                   นักเรียนมีความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายในทางวิชาการ  สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยี

  4.                   นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพ 

  5.                   ชุมชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการดำเนินงานของสถานศึกษา

  6.                   บุคลากรในสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:14:00 น.

โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3273-1677 อีเมล์: watchonglop032@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนทรี อนันโท โทรศัพท์: 0967869418 อีเมล์: suntree.tiw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]