โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
ประวัติโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี

 

ประวัติโดยย่อ

โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี  ตั้งอยู่บนที่ดินของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี  ให้ใช้เพื่อการศึกษามีเนื้อที่  3 ไร่  2 งาน  81 ตารางวา ได้เริ่มก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20  สิงหาคม 2510ของกรมสามัญศึกษา สร้างเสร็จและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2511 โดยมี นางสาววาสนา  ปุณยปรรณานนท์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมา วันที่ 8 พฤษภาคม  2511 นางบุญย้อย ช่วงสุวนิช ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

           อาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ห้องเรียน 6x9 เมตร จำนวน 4 ห้องห้องพักครูใหญ่ ขนาด 3x6 เมตร จำนวน 1 ห้อง ห้องเก็บของ

           พ.ศ.2512 ต่อเติมอาคารเรียน แบบ 022 รวม 2 ห้องเรียน

           พ.ศ.2532 ต่อเติมอาคารเรียน แบบพิเศษ รวม 2 ห้องเรียน งบประมาณ 100,000 บาท

           พ.ศ.2517 สร้างอาคารเรียน แบบ 030 เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน งบประมาณ 440,000 บาท

           พ.ศ.2519 สร้างอาคารประกอบอาหาร โครงสร้าง ค.ส.ล งบประมาณ 100,000 บาท

           พ.ศ.2530 ได้จัดสร้างที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ที่สมเด็จพระญาณสังวร
วัดบวรนิเวศ (ปัจจุบันทรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประทานนามว่า “พระพุทธกาญจนมงคล”)

           พ.ศ.2531 โรงเรียนได้รับงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบพิเศษ (โรงเรียนโฆสิตสโมสร) เป็นอาคารตึก 4 ชั้น 25 ห้องเรียน 4 ห้องฝึกงาน จำนวนงบประมาณ 7,650,000 บาท

           พ.ศ.2532 โรงเรียนได้รับงบประมาณ ต่อเติมอาคารเรียน แบบพิเศษ โรงเรียนโฆสิตสโมสร ขนาด 4 ชั้น 17 ห้องเรียน งบประมาณ 7,311,000 บาท

            พ.ศ. 2537  ต่อเติมอาหารเรียนแบบพิเศษ  โรงเรียนโฆสิตสโมสร  ขนาด 4 ชั้น  อีก 9  ห้องเรียน  เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่  19  พ.ค.  2537  ด้วยเงินงบประมาณ  4,300,000  บาท  พ.ศ.  2538  สร้างสวนเกษตรลอยฟ้า  บนดาดฟ้า  อาคารเรียน ชั้น 2  ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องประชุม   จำนวน  100  ที่นั่ง  พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา  1  ห้องจำนวน  40  ที่นั่ง  ด้วยเงินบริจาค

พ.ศ. 2540  โรงเรียนได้รับอนุญาต  จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ให้เป็นผู้ครอบครองที่ดิน  ซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ราชพัสดุแปลงที่ 2  หมายเลข  กจ. 577  จำนวน   10  ไร่  92  ตารางวา  และในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ให้เป็นผู้ครอบครองที่ดินบริเวณโรงเรียนบ้านเขาตอง ที่ยกเลิก กจ. 516  จำนวน  26  ไร่  1 งาน  19  ตารางวา  เพื่อใช้ปรับขยายโรงเรียนไปก่อสร้างที่ใหม่

ต่อมาโรงเรียนได้ส่งคืนที่ดิน  หมายเลขทะเบียน  กจ. 588  ให้สำนักงานราชพัสดุจังหวัดกาญจนบุรี

          พ.ศ. 2551 โรงเรียนสร้างหลังคาคลุมระหว่างอาคารเรียน  โดยใช้แผ่นเมททัลชีสท์ ด้วยเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากคณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมกับเงินนอกงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 1,300,000 บาท

          พ.ศ. 2554 สร้างห้องส้วม นักเรียน จำนวน 10 ห้อง ด้วยเงินงบประมาณ 90,000 บาท
                        - ปรับปรุงอาคารประกอบอาหารเดิมเป็นห้องเรียนการงานอาชีพ (กอท.) และห้องเกียรติยศ (แสดงผลงานและรางวัลที่โรงเรียนได้รับ) ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา
                        -  ต่อเติมระเบียงดาดฟ้า ชั้น 2 ของห้องสำนักงานโรงเรียนให้เป็นห้องพักครู และห้องเก็บเอกสารของฝ่ายต่างๆ
                        -  ปูกระเบื้องพื้นสนามด้านหลังของโรงเรียน  และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ

                             พ.ศ. 2556  โรงเรียนสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องรับรองผู้ปกครองนักเรียน ด้วยเงินทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ รวมทั้งเงินบริจาคเพื่อการศึกษาจากมูลนิธิวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โดยมีพระราชวิสุทธิเมธี เจ้าอาวาส วัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นองค์ประธานโดยสร้าง เป็นอาคาร 3 ชั้น งบประมาณ 3,099,000 บาท

           ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน
           นางบุญย้อย  ช่วงสุวนิช                     ตั้งแต่วันที่        8              พฤศจิกายน          พ.ศ. 2511

           นางสาวชูจิต  เด็ดแก้ว                       ตั้งแต่วันที่        12            พฤศจิกายน          พ.ศ. 2522 

           นางรำไพ  นิลนาฎ                            ตั้งแต่วันที่        4              มิถุนายน              พ.ศ. 2526 

           นายณัฐเสฐ  โพธิ์ศรีทอง                    ตั้งแต่วันที่        21            กุมภาพันธ์            พ.ศ. 2531  

           นายชัยวัฒน์  คำอินทร์                      ตั้งแต่วันที่        17            กันยายน              พ.ศ. 2535 

           นายสำรวย  คล้ายสินธุ์                      ตั้งแต่วันที่        25            พฤศจิกายน          พ.ศ. 2541 

           นายเสกสรรค์  เห็นประเสริฐ                ตั้งแต่วันที่        21            มกราคม              พ.ศ. 2553

           นายอรรถสิทธิ์   อินทร์พิบูลย์              ตั้งแต่วันที่        22            มกราคม              พ.ศ. 2558 ถึงปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 10:16:12 น.

นายอรรถสิทธิ์ อินทร์พิบูลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลกาญจนบุรี
นายวิรัตน์ อารีรอบ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลกาญจนบุรี
นางวิภาวัลย์ สีแป้น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลกาญจนบุรี

นายผดุง จันทร์คา
นางมาลาณี อุทัยฉาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,320
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 034-512535 อีเมล์: ANUBANKAN@KANED1.ORG.TH
เว็บมาสเตอร์:: ปราณิสา สายสวาท โทรศัพท์: 0833083742 อีเมล์: anuban_kan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]